Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Consells per a la contractació de viatges combinats

ja que es tracta de serveis de considerable entitat econòmica i prestació complexa, és recomanable prendre algunes precaucions
Per mediatrader 7 de juliol de 2006

A l’estiu és molt habitual contractar un viatge combinat per passar les vacances. Els últims estudis d’hàbits turístics apunten que més de la meitat dels ciutadans decideixen realitzar un itinerari en aquestes dates i que almenys un de cada cinc es decanta per fer-ho d’una forma organitzada. Això succeeix, sobretot, en les sortides a l’estranger.

Un viatge combinat ofereix avantatges importants, com una considerable reducció de costos i major comoditat a l’hora de fer les reserves de vols i habitacions. El viatger normalment adquireix en bloc aquests i serveis en les agències de viatges que exerceixen de mediadores i coordinadores.

Els viatges organitzats representen el 20% dels desplaçaments exteriors dels espanyols

S’entén per viatge combinat aquell que es ven per un preu global, la durada del qual supera les 24 hores o inclou una nit d’estada i en el qual es combinen, almenys, dues dels següents elements: transport, allotjament o altres serveis turístics.

Atès que es tracta de paquets de considerable entitat econòmica i la prestació de la qual és certament complexa, la Confederació espanyola de Consumidors i Usuaris (CECU), vol oferir una sèrie de recomanacions per poder-los treure el major partit:

Comparar diverses ofertes, atenent tant als preus com als serveis oferts.

Deixar-se assessorar sobre la destinació triada (respecte dels menjars o les categories hoteleres, mesures de seguretat, etc.).

Conservar la publicitat. En cas que no es presti algun dels serveis anunciats, es podrà exigir fins i tot quan no venja especificat en el contracte.

És obligatori que l’agència disposi de programes o fullets amb informació clara i precisa sobre les destinacions i mitjans de transport, dates del viatge, establiments hotelers, menjars, requisits administratius (visats i formalitats sanitàries) i preu del viatge. Aquest fullet també ha de guardar-se fins al retorn.

–Per formalitzar el viatge s’ha de subscriure un contracte per escrit en el qual es recullin, entre altres dades, les destinacions del viatge i períodes d’estades, mitjans i categories dels transports, dates i llocs de sortida i retorn, circumstàncies de l’allotjament, excursions o altres serveis inclosos, nom i adreça de l’organitzador i del detallista (i de l’assegurador, si escau), així com el preu total. El client haurà de ser informat d’aquestes condicions abans de signar el contracte.

–Malgrat haver signat el contracte, l’usuari pot desistir de fer el viatge, si bé haurà de fer front, tret que el desistiment fora per causa de força major, a les despeses de gestió, anul·lació i una indemnització de fins al 25 % del preu del viatge si es desisteix en les 48 hores anteriors a la sortida. Si el viatger no es presenta a la sortida, haurà d’abonar el cost total del viatge.

Si l’agència es veu obligada a modificar un viatge ja contractat, haurà de posar-ho en coneixement immediat del consumitr, que tindrà opció de rescindir el contracte o acceptar la modificació o un altre viatge, amb la devolució de l’excés de preu que si escau s’hagués pagat. Tant si s’accepta la modificació com si es resol el contracte, l’agència haurà d’abonar, excepte supòsits de força major, una indemnització de fins al 25 % si es produeix en les 48 anteriors a la sortida.

–Abans de començar el tour, l’agència haurà d’informar del nom, adreça i número de telèfon de la representació de l’organitzador en cada destinació, o si escau dels organismes locals que puguin assistir al viatger en cas de dificultats. De no existir aquestes representacions, es facilitarà un número de telèfon d’urgència o per a qualsevol altra informació, que li permeti posar-se en contacte amb l’organitzador.

–Al costat de la informació anterior, s’haurà d’informar al viatger la possibilitat de subscriure un segur que cobreixi l’assistència sanitària. Tret que existeixi responsabilitat del viatger, l’agència haurà de sempre prestar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats. L’assistència sanitària derivada d’accidents en mitjans de transport espanyols amb sortida des del territori nacional estarà coberta pel segur obligatori de viatgers.

Majorista i detallista respondran pels incompliments que els corresponguin segons el seu àmbit de gestió, i conjuntament quan siguin diversos majoristes i detallistes els que hagin concorregut en el contracte.

–Cal recordar que les reclamacions contra les agències amb motiu d’aquests viatges combinats prescriuen als dos anys.