Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Viatjar amb autobús: nous drets

S'equipararan els drets dels passatgers d'autobús amb la protecció dels viatgers de trens i avions
Per EROSKI Consumer 10 de juliol de 2011
Img estacion autobus
Imagen: irene

Els passatgers d’autobusos i autocars tindran més drets. Un nou reglament europeu introdueix, entre altres qüestions, compensacions econòmiques en cas de danys. Amb aquesta norma es tendeix a equiparar els drets dels passatgers d’autobús i autocar amb els establerts per a la protecció d’els qui viatgen amb avió i amb tren.

Compensacions per danys

Els passatgers d’autocar i autobús gaudiran de drets similars als dels viatgers que utilitzen el tren o l’avió per desplaçar-se: rebran compensacions econòmiques davant retards i pèrdua d’equipatge o se’ls atendrà si tenen necessitat d’assistència especial. El límit màxim de la indemnització per defunció i lesions personals no serà inferior a 220.000 euros per viatger. En cas que el danyat (o extraviat) sigui l’equipatge, el límit màxim s’estableix en 1.200 euros. No hi haurà límits en les compensacions en el cas de cadires de rodes i altres dispositius d’assistència: la indemnització equivaldrà sempre al cost de substitució o reparació.

S’assistirà a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat

Un dels aspectes més destacables, aplaudit pel Fòrum Europeu de la Discapacitat, és l’assistència dedicada a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat.

Aplicació del reglament en 2013, què ocorrerà fins llavors?

Si ben els viatgers que optin per l’autobús com a mitjà de transport milloraran els seus drets de manera substancial, per a l’aplicació del reglament caldrà esperar fins a l’1 de març de 2013. Com a usuaris d’un servei, als passatgers d’un autobús se’ls apliquen els drets generals reconeguts en la Llei del consumidor, com el dret a una informació completa, a la seguretat, a una indemnització pels danys i perjudicis soferts i a reclamar. Pel que fa a danys físics o lesions, tot transportista ha de concertar el segur obligatori. En l’àmbit autonòmic, hi ha normativa especifica sobre la protecció dels viatgers.

El Reglament de transport terrestre fixa, quant a danys o pèrdues de l’equipatge, una indemnització màxima de 14,5 euros per quilo de pes, tret que es pactin altres condicions de manera expressa.

També per als embalums de mà?

La vigilància d’aquests embalums correspon al viatger, per la qual cosa el transportista no respon dels danys que poguessin sofrir, tret que el viatger acrediti la responsabilitat del transportista. En aquest cas, s’aplicaria idèntic límit compensatori.

La norma recull, no obstant això, que l’empresa transportista serà responsable de la pèrdua o dany dels embalums de mà que es registrin en ocasió d’una parada, quan tots els ocupants haguessin abandonat el vehicle sense que, immediatament després, el conductor hagués tancat les portes d’accés al mateix.

Hi ha un segur obligatori de viatgers, què cobreix?

Com a norma general, es protegeixen tant els accidents esdevinguts durant el viatge com els ocorreguts abans de començar est, una vegada que el vehicle s’ha posat a la disposició dels viatgers per utilitzar-ho. També han de cobrir-se els sobrevinguts després d’acabar, sempre que, en ocórrer, l’assegurat es trobés en el vehicle. La protecció s’estén a:

L’assistència del Segur Obligatori de Viatgers s’estén fins a 72 hores després de l’accident

 • Els accidents ocorreguts en entrar o sortir del vehicle pel lloc hagut de, en contacte directe amb ell -encara que ho tingués també amb el sòl- i durant el lliurament o recuperació de l’equipatge del vehicle.
 • Els sinistres que sobrevinguessin si calgués efectuar l’accés o evacuació del vehicle en situació excepcional que impliqui per a ell major perillositat que d’ordinari i ocorri durant la mateixa.

Aquest segur cobreix les lesions corporals que sofreixin els viatgers com a conseqüència directa de xoc, bolcada, abast, sortida de la via o calçada, trencament, explosió, incendi, reacció, cop exterior i qualsevol altra avaria o anormalitat que afecti o procedeixi del vehicle.

Dona dret a assistència sanitària i a indemnitzacions que dependran de la graduació de la lesió. L’assistència garantida pel Segur Obligatori de Viatgers s’estén, com a límit màxim, fins a les 72 hores següents al moment de l’accident, quan siguin lesions que no requereixin hospitalització de l’assegurat o tractament especialitzat en cura ambulatòria. La indemnització per defunció és de 36.060,73 euros.

En cas de retards, quins drets té el passatger?

Les empreses transportistes estan obligades a complir els termes del contracte, quant a calendaris i horaris establerts.

Per això, no complir amb els horaris previstos pot considerar-se un incompliment del contracte i, en cas de no justificar-se com a força major, pot donar lloc a una indemnització per danys i perjudicis.

Suposa una millora el reglament europeu?

És una millora, sobretot, per a les persones amb discapacitat. Encara que convé conèixer que aquest reglament s’aplicarà solament als viatgers que utilitzin serveis regulars la distància programada dels quals sigui igual o superior a 250 Km.

Per a tots els viatgers, a més de les indemnitzacions assenyalades, es regula que, en cas d’accident, el transportista hagi de garantir l’adequada i proporcional assistència als viatgers per a les seves necessitats pràctiques immediates. Aquesta assistència haurà d’incloure, quan resulti necessari, allotjament, menjar, roba, transport i prestació de primers auxilis. No obstant això, el transportista podrà limitar el cost total de l’allotjament a 80 euros per nit i per viatger, per un màxim de dues nits.

Quan un servei regular es cancel·li o es retardi més de 120 minuts en la seva sortida des d’una parada d’autobús, el viatger tindrà dret al fet que el transportista es faci càrrec de la continuació, el recorregut alternatiu o el reemborsament. El pagament del reemborsament s’efectuarà en els 14 dies següents a l’oferiment o a la recepció de la sol·licitud. El pagament cobrirà el cost total del bitllet, al preu que s’hagi pagat, de la part o parts del viatge que no s’hagin recorregut i de la part o parts cobertes, si el viatge no serveix ja a les finalitats de la ruta original del viatger. El reemborsament es pagarà en diners, tret que el viatger accepti una altra forma.

En cas d’accident, el transportista proporcionarà assistència als viatgers per a les seves necessitats immediates

A més, en cas de cancel·lació o retard en la sortida de l’estació, superior a 90 minuts per a un viatge d’una durada prevista de més de tres hores, el transportista oferirà al viatger de manera gratuïta:

 • a) Aperitius, menjars o refrigerios relacionats amb el temps d’espera o retard, sempre que es disposi d’ells en l’autobús o en l’estació o puguin proveir-se.

 • b) Una habitació d’hotel o un altre tipus d’allotjament, així com assistència per organitzar el trasllat entre l’estació i el lloc d’allotjament quan sigui necessària una estada d’una o més nits. El transportista podrà limitar a 80 euros per nit i per viatger, per un màxim de dues nits, el cost total de l’allotjament.

En qualsevol cas, el transportista pararà esment especial a les necessitats de les persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda.

Com es reclama?

Davant qualsevol incidència o incompliment, l’usuari del servei pot sol·licitar una Fulla de Reclamacions. Quan la resposta de la companyia no satisfaci al consumidor, pot acudir a les Juntes Arbitrals de Transport o a la via judicial.

Amb el nou reglament caldrà respectar terminis per reclamar: el viatger haurà de presentar la seva reclamació en els tres mesos següents a la data en què s’hagi prestat o s’hagués hagut de prestar el servei, i el termini per proporcionar la resposta definitiva no serà superior a tres mesos a partir de la recepció de la reclamació.

Què són les Juntes Arbitrals de Transport?

Les Juntes Arbitrals de Transport resolen les reclamacions de caràcter econòmic, sempre que la quantia del cas no superi els 6.000 euros i les parts no haguessin manifestat la seva voluntat d’excloure aquest mitjà de resolució de conflictes abans d’iniciar-se el servei. També poden resoldre casos de quantia superior, sempre que les parts estiguin d’acord amb això.

Igual que en l’arbitratge de consum, és gratuït i ràpid, no és necessari contractar advocat ni procurador i el laudo que s’adopti té igual valor que una sentència.

Solament per a casos d’autobús?

No, s’aplica a tots els transports terrestres: taxis, tramvies, funicular, transports turístics, lloguer de vehicles, etc. S’inclouen també els intermodales, si un de les maneres és terrestre, com a carretera-vaixell.

Futurs drets dels viatgers amb discapacitat o amb mobilitat reduïda
 • 1- No es podrà negar una reserva d’una persona, o negar-se a embarcar-la, per motius de discapacitat o mobilitat reduïda.

 • 2- Les reserves i els bitllets s’oferiran a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda sense cost addicional algun.

 • 3- Quan a una persona amb discapacitat o mobilitat reduïda que tingui una reserva o un bitllet se li denegui l’embarqui a causa de la seva discapacitat o mobilitat reduïda (i per causes taxades legalment), s’haurà d’oferir a la persona en qüestió i a qualsevol acompanyant l’opció de triar entre:

  • a) El reemborsament i, quan escaigui, un servei d’anada i volta gratuït al primer punt de sortida, segons s’estableixi en el contracte de transport, en la primera ocasió que es present
  • b) Excepte quan no sigui viable, la continuació del viatge o un recorregut alternatiu mitjançant serveis de transport alternatius raonables per arribar a la destinació esmentada en el contracte de transport.
 • 4- Si un transportista, una agència de viatges o un operador turístic es neguen a acceptar una reserva d’una persona per raó de la seva discapacitat o la seva mobilitat reduïda, a emetre o proporcionar-li d’una altra manera un bitllet o a embarcar, aquesta persona podrà sol·licitar anar acompanyada per una altra de la seva elecció, capaç de prestar-li l’assistència requerida. Es transportarà gratuïtament a la persona acompanyant i, de ser viable, s’asseurà al costat de la persona amb discapacitat o amb mobilitat reduïda

 • 5- Els transportistes i els gestors de les estacions seran responsables de les pèrdues de cadires de rodes, altres equips d’ajuda a la mobilitat o dispositius d’assistència i dels danys causats a ells. El transportista o el gestor de l’estació indemnitzarà les pèrdues o danys. La indemnització serà igual al cost de substitució o reparació de l’equip o objectes perduts o danyats. En cas necessari, es faran els esforços necessaris per posar temporalment a la disposició dels interessats equips o dispositius substitutius. Les cadires de rodes, els altres equips d’ajuda a la mobilitat o dispositius d’assistència tindran, en la mesura del possible, característiques tècniques i funcionals similars als perduts o danyats.