Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Actuació dels perits

La designació de perits s'efectua quan no existeix acord entre les parts sobre la valoració econòmica dels danys
Per mediatrader 18 de juliol de 2002

Si entre asseguradora i assegurat no s’aconseguís l’acord davant un determinat succés dins del termini previst, cada part designarà un perit, havent de constar per escrit l’acceptació d’aquests. Si una de les parts no hagués fet la designació, estarà obligada a realitzar-la en els vuit dies següents a la data en què sigui requerida per la que hagués designat el seu, i de no fer-ho en aquest últim termini s’entendrà que accepta el dictamen que emeti el perit de l’altra part, quedant vinculat per ell mateix.

En cas que els perits arribin a un acord, es reflectirà en una acta conjunta, en la qual es faran constar les causes del sinistre, la valoració dels danys, les altres circumstàncies que influeixin en la determinació de la indemnització, segons la naturalesa de l’assegurança que es tracti i la proposta de l’informe líquid de la indemnització.

Quan no hi hagi acord entre els perits, totes dues parts designaran un tercer perit de conformitat, i de no existir aquesta, la designació es farà pel jutge de Primera Instància del lloc en què es trobessin els béns, en acte de jurisdicció voluntària i pels tràmits previstos per a la insaculación de Perits en la Llei d’Enjudiciament Civil.

En aquest cas el dictamen pericial s’emetrà en el termini assenyalat per les parts o, en defecte d’això, en el de trenta dies, a partir de l’acceptació del seu nomenament pel perit tercer. El dictamen dels perits, per unanimitat o per majoria, es notificarà a les parts de manera immediata i en forma indubtable, sent vinculant per a aquests, tret que s’impugni judicialment per alguna de les parts, dins del termini de trenta dies, en el cas de l’assegurador, i cent vuitanta en el de l’assegurat, computats tots dos des de la data de la seva notificació. Si no s’interposés en aquests terminis la corresponent acció, el dictamen pericial esdevindrà inatacable.

Si el dictamen dels perits fos impugnat, l’assegurador haurà d’abonar l’import mínim a què es refereix l’article 18 de la Llei del Contracte d’assegurança, i si no ho fos abonarà l’import de la indemnització assenyalat pels perits en un termini de cinc dies.