Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Certificat de l’estat de deutes de la comunitat

Normalment la persona que adquireix un pis comença a pagar els rebuts de la comunitat a partir de la data de compra. Però, si existeixen deutes de l'anterior propietari, la comunitat pot reclamar legalment els pagaments corresponents a l'any anterior i a l'any en curs.
Per EROSKI Consumer 27 de desembre de 2004

Una de les obligacions del propietari d’un habitatge, segons l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal, és la de contribuir, conformement a la quota de participació fixada, a les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble.

A més, cal especificar que els deutes a favor de la comunitat derivades de l’obligació de contribuir al sosteniment de les despeses generals “corresponents a les quotes imputables a la part vençuda de l’anualitat en curs i a l’any natural immediatament anterior” tenen la condició de preferents.

Per això, qui compra un habitatge o local en règim de propietat horitzontal respon amb el propi immoble adquirit de les quantitats degudes a la comunitat de propietaris per al sosteniment de les despeses generals pels anteriors titulars fins al límit d’aquells que resulten imputables a la part vençuda de l’anualitat en la qual tingui lloc l’adquisició i a l’any natural immediatament anterior. El pis o local estarà “legalment afecte” o subjecte al compliment d’aquesta obligació. És a dir, el nou propietari ha de respondre davant la comunitat de les quantitats corresponents a l’any anterior i les que corresponguin a l’any en curs.

Això és així perquè en l’instrument públic mitjançant el qual es transmet l’habitatge o local el venedor haurà de declarar trobar-se al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris, o expressar els que degui, i haurà d’aportar en aquest moment la certificació sobre l’estat de deutes amb la comunitat coincident amb la seva declaració, sense la qual no podrà autoritzar-se l’escriptura, tret que fos expressament alliberat d’aquesta obligació pel comprador.

La certificació serà emesa en el termini màxim de set dies naturals des de la seva sol·licitud per qui exerceixi les funcions de secretari, amb el vistiplau del president, els qui respondran en cas de culpa o negligència, de l’exactitud de les dades consignades en el mateixa i dels perjudicis causats pel retard en la seva emissió.

Aquest document serà requerit pel notari a l’hora de celebrar l’escriptura de compravenda, és a dir serà un més dels quals caldrà aportar parell portar a efecte la compravenda.

Per salvaguardar la responsabilitat del secretari de la comunitat en aquesta certificació, davant la més mínim dubte és habitual afegir una anotació en el mateix certificat que digui: amb les dades obrantes a poder del mateix a data X; per exemple l’última data de posada al dia de la comptabilitat… O per exemple afegir, la frase “llevat d’error o omissió”.