Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com accedir a la moratòria del pagament de la hipoteca

Aturats de més de tres mesos, autònoms que hagin hagut de tancar els seus negocis i treballadors amb rendes baixes poden ajornar fins a la meitat de la seva quota hipotecària
Per roserblasco 20 de març de 2009
Img cartera vacia
Imagen: Sophie

Casa, col·legi, productes bàsics… Arribar a fi de mes no és fàcil per a ningú; menys encara per els qui s’hagin quedat sense ocupació, que veuen com pagar la lletra de la hipoteca es converteix en missió gairebé impossible. Per ajudar a els qui es trobin en aquesta situació, s’ha establert una moratòria al pagament de la hipoteca, garantida per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i que es basa en la possibilitat d’ajornar fins a la meitat la quota a pagar. Un dels seus requisits és que el crèdit hipotecari sigui inferior als 170.000 euros i que estigui destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual.

Es poden ajornar quotes durant els anys 2009 i 2010 -com a molt 500 euros al mes-, i caldrà retornar les quantitats ajornades a partir de 2011, import prorratejat com a màxim en els 10 anys següents. A aquesta ajuda hipotecària podran acollir-se els aturats de més de tres mesos d’antiguitat, els autònoms que hagin hagut de tancar els seus negocis o fonts de treball i els treballadors amb rendes baixes. Precisament, la limitació d’aquestes ajudes és un dels objectes de crítica per part de les organitzacions de consumidors, que adverteixen que la majoria dels aturats no podran acollir-se encara a la moratòria. Asseguren, a més, que a la llarga la quota hipotecària “es multiplicarà pel doble”. Una altra dels desavantatges de la iniciativa que va entrar en vigor a primers d’any és que els qui hagin signat una hipoteca per sobre de 170.000 euros -les persones que majors problemes poden tenir a l’hora d’abonar la seva quota mensual- no tindran accés a aquest tipus d’ajudes, la qual cosa suposa un percentatge molt important dels hipotecats. Almenys 35 entitats financeres, de les 60 que s’han adherit a aquesta línia, han signat ja un contracte amb l’ICO per facilitar la moratòria en el pagament de la hipoteca. Santander, BBVA, Bancaixa, Caja Madrid, Caixa Laboral, La Caixa, Sabadell i Pastor són algunes d’elles.

Qui poden accedir a aquesta reducció?

Des de l’1 de gener està vigent la Línia ICO-Moratòria Hipotecària que romandrà oberta fins al 31 de desembre de 2010, o fins al consum dels fons disponibles, que són 6.000 milions d’euros. Només podran beneficiar-se aquells préstecs subscrits abans de l’1 de setembre de 2008 i que no es trobin en situació de mora -que no hagin ajornat ja els pagaments o deguin alguna quota-. L’ajornament dels pagaments es durà a terme per un contracte entre el client i l’entitat que ho facilita, per la qual cosa aquesta també ha de donar el seu vistiplau a l’operació. Al marge de la seva aprovació, no tots els hipotecats poden accedir a la moratòria de la hipoteca. De fet, els possibles beneficiaris d’aquesta mesura hauran de reunir almenys un dels següents requisits pel que fa a la seva situació laboral:

  • Ser treballador per compte d’altri en situació legal de desocupació i trobar-se en aquesta situació, almenys, durant els tres mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, així com tenir dret a prestacions per desocupació, contributives o no contributives.
  • Ser treballador per compte propi que s’hagi vist obligat a cessar en la seva activitat econòmica, mantenint-se en aquesta situació de cessament durant un període mínim de tres mesos.

    Només podran beneficiar-se aquells préstecs subscrits abans de l’1 de setembre de 2008 i que no es trobin en situació de mora

  • Ser treballador per compte propi que acrediti ingressos íntegres inferiors a tres vegades l’import mensual de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), durant almenys, tres mensualitats.
  • Ser pensionista de viduïtat, per defunció ocorreguda una vegada concertat el préstec hipotecari i, en tot cas, en data posterior a l’1 de Setembre de 2008.

Com sol·licitar-la?

Per acreditar alguna de les situacions anteriorment descrites és necessari que els demandants presentin la següent documentació que els donarà accés a la nova línia moratòria oficial:

  • En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  • Quant al cessament d’activitat de treballadors per compte propi, mitjançant el certificat que expedeixi l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
  • En cas de treballadors per compte propi amb ingressos íntegres inferiors a tres vegades l’import mensual de l’IPREM, mitjançant certificat de la declaració responsable efectuada pel treballador davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • En situació de viduïtat, és necessari un certificat expedit pel corresponent organisme de la Seguretat Social.

La Línia ICO Moratòria Hipotecària també estableix una sèrie de restriccions a les hipoteques que poden ajornar-se, clàusules per les quals no es podrà accedir a la mateixa. A més d’estar signades abans de l’1 de setembre de 2008 i d’estar lliures de mora, l’import inicial de la hipoteca no podrà superar els 170.000 euros. Així mateix, només es podran ajornar 12.000 euros com a màxim per client, que hauran de començar-se a amortitzar al gener de 2010 en un termini de tres, cinc, set o deu anys, encara que caldrà tenir en compte el venciment del crèdit hipotecari, que no podrà ser inferior al termini que es formalitzarà en el contracte d’ajornament.

Les quantitats ajornades es retornaran a un interès variable de referència ICO + 0,80%, i els qui ho desitgin podran cancel·lar anticipadament les quantitats ajornades de la hipoteca sense cap comissió o penalització addicional, com ocorre amb les hipoteques o un altre tipus de productes financers.

MORATÒRIA A les PIMES

També les petites i mitges empreses tenen a la seva disposició la possibilitat d’ajornar pagaments. Així, l’Institut de Crèdit Oficial ha ampliat d’11 a 600 milions d’euros la seva línia de préstecs a tipus preferencial destinada a aquests negocis.

També aquest segment professional tindrà a la seva disposició una línia ICO-Moratòria específica als seus interessos, amb un màxim de finançament de fins a l’import de les quotes de capital a pagar en 2009 corresponents a l’operació de préstec o lísing formalitzades a l’empara de la Línia ICO-PIME corresponent als anys 2006, 2007 o 2008 i, que vagi a ser objecte de la moratòria en el pagament de les quotes de capital corresponents a l’any 2009. En tot cas, l’import per a cadascuna de les operacions formalitzades a l’empara d’aquesta línia moratòria no podrà ser superior a 550.000 euros, aplicant-se un tipus d’interès fix de referència ICO més fins a un 2,50%. El client haurà de presentar la documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària per estudiar l’operació, així com analitzar la seva sol·licitud i, en funció de la solvència del sol·licitant, determinar les garanties que s’han d’aportar, que poden ser hipotecàries, personals, avals mancomunats o solidaris, i societats de garantia recíproca.