Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comptes estalvi habitatge

Abans de contractar aquest producte financer convé estudiar la finalitat i l'interès que ofereix
Per Gracia Terrón 15 de març de 2006

Quins elements convé analitzar en obrir una compta habitatge? És possible convertir un compte corrent en un compte estalvio habitatge? Els experts financers asseguren que la fiscalitat i l’interès són els majors atractius d’aquest producte financer. I asseguren que, efectivament, qualsevol compte pot convertir-se en un compte exclusivament d’estalvi amb la finalitat de comprar el primer habitatge. L’única condició per a poder beneficiar-se dels seus avantatges és comunicar a l’entitat que aquest producte s’utilitzarà com a compte estalvio habitatge, perquè Hisenda ho reculli en les seves dades fiscals. Amb la conjuntura actual, resulta recomanable que els qui desitgin contractar una compta habitatge revisin, en primer lloc, la seva planificació i les possibilitats que tenen de trobar un pis d’acord amb les seves necessitats i el finançament a la qual poden accedir. Analitzat aquest aspecte, l’elecció d’un producte d’estalvi habitatge ha d’estar marcat per l’interès que garanteix.

Pot utilitzar-se qualsevol compte

Els comptes estalvio habitatge són un instrument financer que es pot contractar pràcticament en qualsevol entitat de crèdit, tant bancs com caixes d’estalvis. Tradicionalment, els comptes estalvio habitatge eren comptes corrents, amb el mateix funcionament que el compte en la dipositem els nostres diners de manera habitual. No obstant això, en l’última reforma de l’IRPF es va introduir la possibilitat d’utilitzar com a compte estalvio habitatge un altre producte d’estalvi, com per exemple un dipòsit a termini fix. José Ramón Xirivella, assessor jurídic i fiscal de Bancaixa, assegura que des de l’1 de gener de 2003 (quan va entrar en vigor l’última reforma fiscal) el contribuent pot utilitzar qualsevol tipus de compte, sempre que les quantitats es destinin exclusivament a la primera adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual. “Els fons d’inversió, no obstant això, no poden utilitzar-se com a comptes habitatge”, afirma Xirivella.

Pot utilitzar-se qualsevol compte

L’única condició per a poder beneficiar-se dels seus avantatges és comunicar a la seva entitat que aquest producte s’utilitzarà com a compte estalvio-habitatge, perquè Hisenda ho tingui en compte en les seves dades fiscals. Això és necessari perquè convé no oblidar que el major atractiu dels comptes estalvio habitatge és la seva fiscalitat. “Actualment, les deduccions per inversió en comptes estalvi habitatge es regulen en l’article 69 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i en el seu reglament de desenvolupament”, comenta Ortiz, de Cuatrecasas.

Fiscalitat

Respecte a la fiscalitat és important conèixer les diferents regulacions que existeixen a Espanya. Així, d’una banda es troba la fiscalitat que existeix en territori comú i, per un altre, en les comunitats forals de Navarra i País Basc:

 • En territori comú (és a dir, sense tenir en compte les comunitats forals de Navarra i País Basc), Hisenda permet deduir el 15% de les quantitats que dipositem en el compte, fins al límit de 9.015 euros anuals. No obstant això, per a poder beneficiar-se d’aquesta característica, el titular del compte es compromet a comprar un pis en un termini màxim de quatre anys. És a dir, per a poder gaudir d’aquesta tributació, que permet reduir impostos a l’hora de fer la Declaració de la Renda, l’única condició necessària és que en un termini màxim de 4 anys els diners ingressats en aquest compte ha de destinar-se a la compra d’un habitatge o a la rehabilitació de l’habitatge actual.

 • A Navarra, la deducció fiscal és el 18% per a unitats familiars amb dues o més fills, i del 30% en cas d’unitats familiars que, a 31 de desembre, compleixin els requisits per a ser considerades com a famílies nombroses.Les quantitats dipositades s’hauran de destinar a la primera adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual abans que transcorrin 8 anys des de la finalització del període impositiu d’obertura del compte.

  D’altra banda, a Navarra per a declaracions conjuntes, el límit de l’aportació deduïble anualment és de 21.035 euros. A més, exclusivament a Navarra, la deducció en habitatge, al llarg de tots els exercicis en els quals s’apliqui la deducció, no podrà superar 90.150 euros en declaració individual i 210.350 euros en declaració conjunta.

 • A Biscaia, l’import màxim sobre el qual s’aplica la deducció anual del 15% és el 60% de la Base Liquidable del titular i sense que en cap cas es pugui superar mitjançant deduccions per inversió en habitatge el límit màxim de 27.045 euros corresponents a una inversió màxima en l’habitatge habitual de 180.303 euros (15% x 180.303 = 27.045). Per als comptes oberts a partir del 01.01.03 (quan va entrar en vigor l’última reforma fiscal) aquest import se situa en 30.000 euros. En aquestes províncies, el titular haurà d’adquirir el seu habitatge habitual o iniciar les obres de rehabilitació de l’habitatge en un termini màxim de 6 anys.
 • A Àlaba, la deducció a aplicar en l’IRPF és el 15% de les quantitats invertides en l’exercici (o el 25% si el titular del compte és menor de 35 anys o titular de família nombrosa amb base imposable fins a 30.000 euros), amb el límit de 27.045,54 euros al llarg de les seves pròximes declaracions de renda. També el termini màxim de durada del Compte Habitatge és de 6 anys a Àlaba.

 • A Guipúscoa, també la deducció és del 15% sobre les quantitats dipositades en el compte. El límit de la deducció, com a Biscaia, serà el 60% de la Base Imposable menys reduccions, límit conjunt amb les altres deduccions per inversió en habitatge (amortització préstec, interessis préstec, pagaments a promotor). Les quantitats que generin dret a deducció es destinaran a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, exclusivament, en el termini de 6 anys.

  La fiscalitat dels comptes estalvio habitatge és, per tant, el seu major atractiu. Aparentment, el producte és senzill i atractiu per als qui vulguin comprar-se un pis pròximament. No obstant això, convé veure les puntualitzacions fiscals que presenta el producte.

Atents a les excepcions

Un dels conceptes que cal tenir clar és saber què entén Hisenda per habitatge habitual. Aquest concepte fa referència a l’habitatge en la qual residirem una vegada comprada. La regulació actual imposa habitar-la en un termini màxim d’un any des de la seva adquisició. “A més, una altra condició que ha de complir-se per a gaudir del desgravament per habitatge habitual és ocupar l’habitatge de manera efectiva durant un termini continuat de tres anys consecutius”, comenten responsables de la caixa d’estalvis BBK (Bilbao Bizcaia Kutxa). José Manuel Ortiz, de Cuatrecasas, afirma que “també s’entén que l’habitatge va tenir caràcter habitual quan, malgrat no haver transcorregut el termini citat, es produeix la defunció del contribuent o quan concorren circumstàncies que necessàriament exigeixen el canvi d’habitatge, com una separació matrimonial, un trasllat laboral, l’obtenció de la primera ocupació, etc.”.

D’altra banda, convé conèixer les puntualitzacions que envolten al concepte de rehabilitació de l’habitatge. Des de Caixa Vital, la caixa d’estalvis d’Àlaba, asseguren que es contemplen tres casos:

 • Les obres de rehabilitació de l’habitatge habitual (fins a 120 metres quadrats i més de 10 anys d’antiguitat) i que estiguin qualificades com de ‘actuació protegible’.
 • Les obres de rehabilitació no protegides, si consisteixen en reconstrucció mitjançant tractament d’estructures, façanes, cobertes,?sempre que suposin un cost global superior al 25% del preu d’adquisició o del valor de mercat de la casa, si fa més de 2 anys que es va adquirir.
 • I les obres d’ampliació de l’habitatge habitual, que suposin l’augment permanent de la superfície habitable.

Triar compte

Hi ha un altre aspecte financer, a més de la comentada fiscalitat, que també convé tenir en compte abans de contractar una compta habitatge: la rendibilitat. En el mercat, l’oferta de comptes habitatge és molt àmplia, per la qual cosa convé valorar quina és la que millors condicions de rendibilitat presenta. José Manuel Ortiz aconsella comparar i consultar en diverses entitats, ja que la remuneració i les condicions d’aquests comptes pot variar substancialment d’un banc o caixa d’estalvis a un altre. “Determinades entitats exigeixen que es vinculi l’explica habitatge a un altre compte obert en la pròpia entitat, la qual cosa pot suposar despeses addicionals”, afegeix Ortiz.

L’interès que ofereixen les expliques habitatge és, per tant, un altre dels factors que determina l’elecció d’un compte habitatge per part dels usuaris. Quan els productes d’estalvi ofereixen una bona remuneració, l’acceptació per part dels estalviadors és alta. Marisol Jiménez, directora de comptes i dipòsits de Bankinter, confirma que la rendibilitat és un aspecte molt important que valoren els clients. “L’interès que ofereix un compte pot arribar a determinar la contractació del producte”, comenta Jiménez.

En aquests moments, resulta recomanable que els qui vulguin contractar una compta habitatge revisin, en primer lloc, la seva planificació i les possibilitats que tenen de trobar un pis d’acord amb les seves necessitats i el finançament a la qual poden accedir. En el mercat, els millors Comptes Estalvi Habitatge tradicionals ofereixen interessos entorn del 3% TAE (per exemple el Compte Habitatge de Banc Popular o BBVA). No obstant això, poden trobar-se productes d’estalvi amb millors rendibilitats. És el cas d’alguns dipòsits a termini, que arriben a oferir rendibilitats mitjanes del 4% TAE.