Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dació en pagament: viure de lloguer en el pis lliurat al banc

Les famílies en risc d'exclusió deutores d'una hipoteca poden romandre almenys dos anys com a arrendatàries amb una renda similar al 3% del deute pendent
Per Carlos Astorelli, Laura Sali 24 de maig de 2012
Img salon alquiler
Imagen: viajar24h

Solament les famílies en risc d’exclusió social poden accedir al lloguer del pis que han lliurat al banc per saldar la seva hipoteca. A continuació s’exposa com aquest arrendament es pauta després d’un procés de reestructuració del deute per intentar liquidar la hipoteca i sempre que el procediment d’execució no s’hagi iniciat. Aquest lloguer està disponible solament en les entitats que hagin acceptat la dació en pagament i s’hagin adherit al Codi de Bones Pràctiques Bancàries. En la majoria dels casos, el càlcul de la mensualitat dona com resultat una renda inferior a 500 euros mensuals.

Bancs i caixes a Espanya han realitzat unes 350.000 execucions hipotecàries entre 2007 i 2011. Les comunitats autònomes que encapçalen la llista són Andalusia, amb una mica més de 68.000 actuacions; seguida de Catalunya i València, amb més de 65.000, i Madrid, amb 37.767 execucions. Fins al moment, això implicava la pèrdua de l’habitatge per a les famílies que no haguessin pogut afrontar el pagament de la seva hipoteca ni la reestructuració (modificació de les condicions pactades) del deute, des de l’inici de la crisi.

En la majoria dels casos, el càlcul de la mensualitat dona com resultat un lloguer inferior a 500 euros mensuals

Amb les noves mesures acordades entre el Govern espanyol i les entitats financeres, la dació en pagament (lliurament del pis per saldar el deute) i l’accés al lloguer per un temps il·limitat del mateix habitatge, són un dret per a famílies en circumstàncies d’extrema vulnerabilitat econòmica.

Viure de lloguer després de la reestructuració del deute

El nou procediment per evitar el desnonament inclou un intent d’acomodar els pagaments a les possibilitats de determinades famílies en risc d’exclusió social. Una vegada que s’esgoten les dues instàncies de reestructuració, primer, i de quitació del deute després (remissió de part d’ella), és possible saldar la hipoteca amb el lliurament del pis (dació). Això obliga a l’entitat a donar el pis en lloguer a l’hipotecat. Fins al moment, la dació en pagament -l’aplicació il·limitada del qual reclamen els hipotecats- solament era possible per acord entre parts i no incloïa l’obligatorietat de donar el pis en lloguer a l’antic propietari.

L’impagament d’aquesta renda especial inclou interessos de mora del 20% per cada quota del lloguer impagada

Això vol dir que el deutor hipotecari podrà romandre un termini mínim de dos anys com a arrendatari. El nou és que l’import del lloguer no es determina pels preus de mercat, sinó sobre la base del deute pendent. El nou arrendatari haurà de pagar una renda anual equivalent al 3% de l’import del deute que li quedi. Per a un pis valorat en 200.000 euros, el deute pendent dels quals sigui de 100.000, la renda anual serà de 3.000 euros, la qual cosa equival a 250 euros al mes. Això sí, l’impagament d’aquesta renda especial inclou interessos de mora molt elevats, del 20% per cada quota del lloguer impagada.

Lloguer sol per a situacions extremes

El nou procediment de reestructuració de deute que pot acabar amb el benefici del lloguer de l’habitatge està dirigit a famílies dins del llindar d’exclusió. En aquest estat se situen aquells deutors per hipoteques corresponents a primera i únic habitatge, la quota hipotecària del qual sigui superior al 60% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar, en famílies que manquin de rendes derivades del treball o activitats econòmiques.

A més, hauran de mancar d’altres béns amb els quals fer front al deute, i aquests aturats podran evitar el procediment de desnonament dels seus pisos quan el seu valor no superi els 200.000 euros.

Les famílies en aquestes condicions podran beneficiar-se de les mesures del Codi de Bones Pràctiques, l’adhesió de les quals per part de les entitats no és obligatòria, però que ja han manifestat al voltant del 95% de bancs i caixes. L’acceptació del codi implica la seva observació almenys per dos anys.

Els passos cap al lloguer

Les principals novetats que introdueix el Codi de Bones Pràctiques són la quitació al capital de la hipoteca amb problemes de pagament i la dació en pagament com a últim recurs.

  1. En primer lloc, els deutors que compleixin els requisits podran sol·licitar una reestructuració del seu deute hipotecari que faci viable el seu pagament. Aquest pla haurà d’incloure una manca de quatre anys en l’amortització de capital, l’ampliació del termini d’amortització fins a 40 anys i la reducció del tipus d’interès aplicable a Euribor + 0,25 punts. La reestructuració serà possible solament per a aquells deutors el procediment dels quals d’execució no s’hagi iniciat.
  2. Si una vegada establerta el refinançament resulta inviable el pagament del deute, és possible sol·licitar una quitació al capital pendent d’amortització. El decret considera “inviable” qualsevol reestructuració amb una quota hipotecària superior al 60% dels ingressos de tota la unitat familiar. En aquest cas, la quitació poden sol·licitar-la els qui estiguin en procediment d’execució, sempre que no s’hagi anunciat la subhasta.

  3. En el cas que aquestes dues etapes fracassin i el deutor torni a caure en impagament, es podrà sol·licitar la dació en paga de l’habitatge. Això cancel·larà el deute per complet, les responsabilitats personals del deutor i avalistes, i habilitarà la permanència en el pis baix règim de lloguer per almenys dos anys.