Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Desnonats, com accedir al lloguer social?

Les entitats han d'informar als seus clients desnonats de les característiques dels lloguers, perquè puguin sol·licitar-los
Per S.C., Laura Sali 30 de gener de 2013
Img inmobiliaria
Imagen: Joe Houghton

Les persones desnonades per impagament d’un préstec hipotecari ja poden sol·licitar un habitatge de lloguer social al seu banc. El contracte d’arrendament tindrà una durada de dos anys i el preu oscil·larà entre 150 i 400 euros al mes, amb un límit màxim per pagar del 30% de la renda de la unitat familiar. Per poder beneficiar-se d’un lloguer d’aquest tipus, s’haurà de complir una sèrie de requisits econòmics i socials i seguir diversos passos que s’exposen a continuació.

Com saber si es pot optar a un lloguer social

Les persones que hagin sofert un desallotjament de la seva residència habitual com a conseqüència d’una demanda d’execució per impagament de la hipoteca, posterior a l’1 de gener de 2008, poden optar a un habitatge de lloguer social. Per tramitar la petició, deuran:

 1. Acudir a qualsevol oficina del banc o caixa que els va desnonar.

 2. Comprovar que formen part del Fons Social d’Habitatges.

Si el seu banc denega la petició, l’afectat pot sol·licitar el lloguer a una altra entitat que participi al Fondo
L’entitat financera avaluarà la necessitat d’adjudicar o no el lloguer a partir d’un informe sobre la situació del sol·licitant, realitzat pels serveis socials dels ajuntaments o diputacions provincials. L’objectiu del mateix és prioritzar els casos que tenen més risc de sofrir exclusió social.

Els bancs i caixes també han d’informar als clients afectats per processos d’execució hipotecària de les característiques dels lloguers, perquè puguin sol·licitar-los.

Pot ocórrer que el banc o caixa d’estalvis denegui la petició al desnonat. En aquest cas, la família afectada podrà sol·licitar l’arrendament a una altra entitat que també participi al Fondo.

Condicions d’accés al lloguer social

Al moment de presentar la sol·licitud, les persones interessades en un lloguer social han de reunir unes condicions:

 • Tenir uns ingressos familiars inferiors a tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (1.597 euros mensuals) o no superar una renda de poc més de 19.000 euros a l’any.

 • No poden ser propietaris de cap altre habitatge.

 • A més, els beneficiaris han de complir almenys una de les següents condicions d’especial vulnerabilitat:

  1. Ser família nombrosa.
  2. Pertànyer a una unitat familiar monoparental amb dues o més fills a càrrec.
  3. Tractar-se d’una família que tingui un menor de fins a tres anys o que algun dels seus membres tingui una discapacitat superior al 33% o una situació de dependència o malaltia que li incapaciti de forma permanent per treballar.
  4. També podran optar al lloguer social els deutors que no han pogut seguir pagant la hipoteca perquè estan en atur i han esgotat les ajudes per desocupació.

  5. Les famílies que tinguin alguna víctima de violència de gènere.

Termes del contracte de lloguer a desnonats

 • El preu del lloguer es pactarà entre l’entitat propietària de l’immoble i la família. El cost oscil·larà entre 150 i 400 euros mensuals. Hi haurà un límit màxim: l’import no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals de la unitat familiar.

 • Les despeses de contribució i de qualsevol obra necessària seran a càrrec de l’entitat bancària. No obstant això, els de subministraments, com a aigua, llum, gas o telèfon, correspondran a l’inquilí.

 • El contracte d’arrendament tindrà una durada de dos anys, prorrogable per un més si els requisits d’accés segueixen complint-se.

 • Si l’entitat financera realitza una nova avaluació de la situació del beneficiari i conclou que les seves condicions de vida han canviat i ja no reuneix els requisits per accedir al lloguer social, el contracte no es prorrogarà. D’igual manera, es revisarà o cancel·larà el lloguer si la conjuntura econòmica de la família millora durant el contracte.

 • L’inquilí ha de comprometre’s a destinar l’immoble al seu habitatge habitual, així com a conservar-ho en les mateixes condicions d’ús i habitabilitat en les quals ho va trobar.

Quins habitatges es lloguen?

Els immobles procedeixen de l’estoc que les entitats financeres no han traspassat a la societat encarregada de la gestió dels actius tòxics dels bancs. D’aquesta forma, les cases que es posaran en lloguer poden ser tant promocions d’obra nova com a habitatges en mans dels bancs després de dur a terme execucions hipotecàries.

Les cases de segona mà hauran d’estar en perfectes condicions per entrar a viure immediatament. L’objectiu és que l’inquilí no hagi d’invertir diners en reparacions. En aquesta línia, les entitats bancàries compten amb un fons de capital per posar a punt els pisos.

Els habitatges hauran d’estar llestes pel 31 de març d’aquest any. Serà llavors quan es lliuri la primera promoció de lloguers.

El preu del lloguer es pactarà entre l’entitat propietària de l’immoble i la família

Les caixes i bancs informaran als possibles beneficiaris, ajuntaments, diputacions provincials i ONG que desenvolupin projectes d’inclusió social, sobre les característiques bàsiques dels pisos disponibles, com a ubicació i superfície, així com dels requisits per accedir al contracte d’arrendament. Aquesta documentació estarà també en les sucursals i a les seves pàgines web.

Així mateix, els serveis d’atenció al client de les entitats financeres atendran qualsevol reclamació que pugui sorgir derivada del compliment del Conveni del Fons Social d’Habitatges.