Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Discapacitats en comunitats de propietaris

Els acords que tendeixin a eliminar barreres arquitectòniques de les construccions s'adopten amb el vot favorable de la majoria dels propietaris
Per EROSKI Consumer 18 de juliol de 2006

Les persones minusvàlides, igual que la resta de ciutadans, tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequada. D’aquí la importància de suprimir les barreres arquitectòniques en les edificacions, de manera que garanteixin l’accessibilitat als immobles d’aquelles persones amb mobilitat reduïda.

En el cas de viure en una comunitat de veïns en la qual habitin discapacitats, aquests no poden per si sols imposar amb càrrec a la comunitat la desaparició de les barreres arquitectòniques a les zones comunes de l’edifici. Encara que, si la demanda prové d’un veí minusvàlid o major de 70 anys sense necessitat de tenir cap minusvalidesa, la resta de veïns no pot negar-se a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

No obstant això, la supressió de les barreres no ha de menyscabar altres aspectes importants en les edificacions, com les condicions de seguretat i protecció de les construccions. Per exemple, és necessari complir la normativa de protecció contra incendis que garanteixi una ràpida evacuació dels habitatges.

De fet, en els acords que adopti la comunitat de propietaris han de tenir-se en compte aquestes qüestions. A més, és necessari el vot favorable de la majoria dels propietaris que representin la majoria de les quotes, encara que siguin contraris als estatuts de la comunitat.

No obstant això, si l’import total de l’obra a realitzar no excedeix de tres mensualitats ordinàries de despeses tots els propietaris estaran obligats a abonar les quotes per dur a terme les obres d’accessibilitat en els elements comuns o bé per a la instal·lació de dispositius mecànics que afavoreixin la comunicació de les persones discapacitades amb l’exterior.

L’habitual és que l’import de l’obra excedeixi la quota de tres mensualitats per propietari, per la qual cosa si no s’arriba a la majoria necessària el propietari o inquilí discapacitat de l’habitatge té dret per llei a realitzar l’obra, assumint per descomptat tots els costos o acudir en defensa dels seus drets a la jurisdicció civil.

A més, existeix la possibilitat de sol·licitar alguna subvenció per a l’adaptació funcional de l’edifici tant per a la instal·lació d’un ascensor, una rampa o una barana. Per a això cal dirigir-se a l’OCRE (Oficina Comercial de Rehabilitació d’Edificis) de la seva Comunitat Autònoma.

El titular o usuari de l’habitatge minusvàlid ha de seguir un procés per sol·licitar les obra de reforma a les zones comunes de l’edifici. En primer lloc, ha de comunicar per escrit a la comunitat de propietaris la necessitat de dur a terme les obres d’adequació, acompanyant-ho del projecte tècnic detallat de les reformes a realitzar.

Una vegada realitzada la notificació, la comunitat disposa d’un termini màxim de seixanta dies per informar al sol·licitant, per escrit, del beneplàcit o oposició raonada a la realització de les citades obres. Per la seva banda, la resta de veïns poden proposar idees alternatives que garanteixin l’accessibilitat a l’edifici de la persona minusvàlida.

Si transcorre el termini establert i no hi ha comunicació per part de la comunitat s’entén que consenteixen l’execució de l’obra. Igualment, en el cas que l’oposició es comuniqui fos de temps l’obra es durà a terme, que podrà iniciar-se després d’obtenir l’autoritzacions administratives precises.