Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Garatges i trasters com a annex inseparable de l’habitatge

L'impost sobre el valor afegit és menor si s'escriptura tot junt
Per mediatrader 2 de setembre de 2003

A l’hora de comprar un habitatge, a vegades, s’inclou en el preu global i inclosa en el mateix l’adquisició de garatges i trasters com a annexos inseparables. Això obeeix, per regla general, a qüestions fiscals atès que, per exemple, per a habitatge lliure nou l’IVA que cal abonar és del 7% sobre la base imposable que inclou també el valor del traster i garatge. Si s’optés per escripturar aquests últims de manera separada a l’habitatge, l’impost que caldria pagar seria del 16% sobre el valor atribuït a aquests, mentre que per l’habitatge tan sols es pagaria el 7%. És a dir, l’estalvi pot ser important.

El problema radica en el fet que, des d’un punt de vista registral, si s’escriptura de manera conjunta habitatge i els seus annexos, causen tots ells una única finca registral. És a dir, un tot indivisible. Ara bé, si s’opta per l’escripturació independent de cadascun dels elements, cadascun d’ells es considerarà com una finca independent i implicarà l’obertura d’un foli registral diferent.

Quines conseqüències pràctiques pot implicar l’atorgar escriptura pública de l’una o l’altra forma? Fonamentalment la impossibilitat de vendre, per exemple, una de les places de garatge adquirides com a annex inseparable, si prèviament no es realitza una operació denominada “segregació”. D’aquesta forma es dotarà al garatge de la condició de finca registral independent, segregant-lo del conjunt indivisible de l’habitatge i el traster pel qual havia accedit al Registre de la Propietat. L’operació de les segregació comporta com és obvi despeses notarials, registrals i fiscals.

Llavors, quina fórmula d’escripturació resulta més convenient? Depèn de les circumstàncies concretes de l’adquisició. Així, si el propòsit és el de mantenir la inversió durant un període important de temps, el lògic és que s’escripturin els garatges i trasters com a annexos inseparables a l’habitatge. Ara bé, si la compra té com a objecte el d’una inversió a curt o mitjà termini, en aquest cas, si fins i tot s’ha adquirit més d’una plaça de garatge, el més fàcil resulta escripturar de manera independent cadascun dels elements, ja que això facilitarà la venda individualitzada. No obstant això, és aquesta una decisió que ha de prendre’s amb certa precaució, i en atenció a les circumstàncies del mercat en el qual es troba l’immoble adquirit.

Per a finalitzar, si la compra s’ha realitzat amb la intenció d’ocupar l’habitatge i els seus annexos per un període de temps important, convindrà l’escripturació conjunta. En cas contrari caldrà sospesar les circumstàncies concretes. Cal tenir en compte que, en moltes ciutats, existeix ja un clar problema tant d’aparcament lliure al carrer com de necessitat d’espai per a guardar objectes no ubicables en l’habitatges: bicis, robes, etc. Per això, desprendre’s individualment de garatges o trasters pot comportar problemes a l’hora de vendre un habitatge principal que ha estat desposseïda de part de les seves prestacions.