Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

He complert els 45, quina hipoteca puc contractar?

Els interessats han de limitar-se als crèdits relacionats amb els tipus d'interès fix, l'amortització del qual no superi els 30 anys
Per José Ignacio Recio 28 de gener de 2011
Img casas
Imagen: hireen

Si en aquests moments de crisi econòmica la concessió de qualsevol crèdit per part de bancs i caixes és molt complicada, encara ho és més quan el préstec és hipotecari i el titular ha complert 45 anys. La raó és que aquestes entitats no poden proporcionar terminis d’amortització molt llargs i els interessats han de contractar hipoteques per menys anys, 25 o 30 com a màxim. Aquesta limitació suposa que la quota mensual és major, respecte a la mateixa hipoteca signada per 40 anys -les més demandades en l’actualitat-, sempre que es disposi del 20% del preu de la casa. És a dir, cap entitat concedeix ja crèdits hipotecaris al 100%, sinó que el límit per a primeres hipoteques és el 80%.

Hipoteques de pocs anys

Aquests préstecs, més curts en termini per a l’adquisició d’un habitatge, van lligats en general a un tipus d’interès fix, on els usuaris es beneficien de probables pujades en els tipus i coneixen amb exactitud la quota que pagaran durant els pròxims anys. Així s’eviten sobresalts quan s’acosta l’edat de jubilació.

El tipus fix nominal oscil·la entre el 5,50% i el 7,5%, aproximadament, en una oferta en la qual es pot finançar la totalitat de la nova casa, si bé és freqüent limitar-la a entre un 55% i un 80%, ja que les comissions poden encarir el producte en un 4% addicional.

Es poden contractar a 20, 25 i, fins i tot, a 30 anys -si s’és un bon client-, com a topall màxim en els terminis d’amortització. No obstant això, l’oferta actual permet la subscripció d’aquests productes per 5 o 10 anys. En algunes modalitats són possibles bonificacions si es domicilia la nòmina o es contracten altres productes amb l’entitat, encara que en percentatges molt petits.

Oferta hipotecària

Es poden contractar a 20, 25 o 30 anys, com a màxim, encara que l’oferta actual també permet la subscripció per 5 o 10 anys

Algunes entitats s’han decantat per oferir crèdits amb un termini d’amortització menor, no mes allà de 30 anys i que, en general, es confeccionen a un tipus fix d’interès. BBK disposa del “Préstec Flexible”, la principal aportació del qual és que permet variar la quota del crèdit en funció de les necessitats dels seus demandants. Es pot escurçar el termini de devolució o suspendre de manera temporal l’amortització de capital. És possible contractar-ho de 10 a 30 anys a través d’un sistema de quota constant i finançar la totalitat de l’habitatge, amb un període d’interès fix de fins a 5 anys. La seva contractació porta implícita una comissió d’amortització anticipada de l’1% i de desistiment per amortització anticipada parcial i total del 0,5% durant els cinc primers anys, per a passar al 0,25% la resta del període.

Caixa Vital es decanta per als seus clients per la “Hipoteca Vital”, amb la qual es paga sempre la mateixa quota, encara que pugin els tipus d’interès. Són quotes mensuals del mateix import, que poden revisar-se semestralment. Té un període d’amortització màxim de 25 anys, si es finança el 100% de la taxació de la casa adquirida. Una de les seves variants retorna l’1% del saldo mitjà dels sis primers anys, fins a 2.000 euros, si es té contractada una “compta habitatge”.

Banc Santander, en la seva oferta creditícia, inclou una hipoteca de fins a 30 anys, amb un finançament màxim del 80% del valor de taxació i la possibilitat de contractar manca durant el primer any. En aquesta estratègia comercial, Caixa Navarresa proposa la “Hipoteca Tipus Fix”, per a un termini màxim de 25 anys, amb un període de manca a un termini màxim de tres anys. Aquesta via de finançament sufraga fins al 80% del valor de taxació i aplica un tipus d’interès fix nominal anual des del 6,15%. Per contra, implica diverses comissions, d’obertura (0,75%) o de cancel·lació (2,00%), mentre que la d’amortització parcial estarà exempta, sempre que no s’amortitzi més del 25% del capital pendent. En cas contrari, serà del 2,00%. La quota de cancel·lació, del 2,00%, s’abona per traslladar la hipoteca a una altra entitat.

La proposta de Caja Madrid als clients majors de 25 anys que vagin a comprar un habitatge s’ha plasmat en la “Hipoteca Quota Fixa”, per a pagar sempre la mateixa quota, sense preocupar-se per les futures pujades de tipus d’interès. Té un termini d’amortització inicial de fins a 25 anys, amb un finançament que aconsegueix fins al 80% de l’habitatge. S’estableix un tipus d’interès per al primer any i, a partir d’aquest moment, serà variable amb revisions semestrals, en funció de l’evolució dels índexs oficials més un diferencial.

Caixa Ávila ha optat per la “Hipoteca Flexible”, una línia de finançament per a adquirir l’habitatge, que permet adaptar els pagaments i decidir entre interès variable o fix. Es pot contractar fins a 30 anys, des d’Euribor + 0,75%, i es finança fins al 80% de la casa comprada, amb una comissió d’obertura des del 0,75%. El període de manca de capital aconsegueix els dos anys.

La “Hipoteca Seguretat” és la proposta de Caixa Catalunya, un crèdit amb condicions especials en el període fix i sense tipus mínim ni màxim en el període de tipus variable, que assegura la quota que es pagarà en els primers 3 o 5 anys. En cas d’atur o incapacitat temporal, aquesta queda coberta per una assegurança de protecció de pagaments.

La fórmula triada pel Banc de Sabadell és la “Hipoteca Tipus Fix”, en la qual també es paga la mateixa quota, sense que afectin les possibles variacions en els tipus d’interès. Aquest finançament ascendeix a un màxim de 30 anys i aplica un interès fix progressiu, de manera que si es contracta a 12 anys serà del 5,55% i, en el seu període màxim, a 30 anys, del 6,10%. En canvi, està encarida per les comissions que comporta: d’obertura (negociable), per desistiment (0,50% en els primers 5 anys de la hipoteca i el 0,25% en la resta del període) i per risc de tipus d’interès (4%). Finança com a màxim una mica més de les tres quartes parts del valor de taxació i té com a requisit principal haver complert, com a màxim, 75 anys al venciment de la hipoteca, contractar una assegurança de la llar i un altre de vida.

Unicaja ha inclòs en la seva oferta la “Hipoteca a Tipus Fix”, amb similars característiques: es paga la mateixa quota durant tota la vida del préstec. A més, en qualsevol moment i com a novetat, es podrà avançar capital en concepte d’amortització anticipada, la qual cosa permetrà rebaixar la seva quota als seus subscriptors. Concedeix fins al 80% del valor de taxació per un termini màxim de 15 anys. En similar sentit se situa la “Hipoteca interès fix” que ha confeccionat CajaCanarias, per un import de fins al 80% del valor de taxació i amb un termini d’amortització que s’eleva fins a 20 anys, en els quals s’aplica un tipus d’interès des del 6,75%, més una comissió d’obertura del 2,50%.

Bankinter, finalment, s’ha decantat per la “Hipoteca Fixa” com a instrument per a dotar de liquiditat als demandants d’habitatge amb major edat. Es pot formalitzar de 5 a 35 anys, i en aquest cas els avançaments difereixen entre si, amb un màxim de 30.000 euros per al període mínim i de 600.000 euros per a 35 anys. Es finança fins al 80% del valor de taxació per a habitatge habitual o el 55% si és un segon habitatge, es demana tenir contractat una assegurança de la llar, de vida i una conta professional o nòmina amb l’entitat. En aquesta proposta, es contempla una comissió d’obertura del 0,50% i unes altres per desistiment, en concepte d’amortització parcial i total, del 0,50% durant els primers 5 anys i del 0,25%, la resta. La comissió de subrogació a una altra entitat s’estima en els mateixos percentatges.

Quin tipus d’hipoteca convé triar?

És habitual limitar la hipoteca a entre un 55% i un 80% del valor de taxació per a anticipar-la amb major rapidesa

Els majors de 45 anys tenen més limitades les seves possibilitats d’accedir a un producte hipotecari a causa de la seva edat, ja que contractar una hipoteca a 40 anys suposaria amortitzar el préstec amb prop de 90 i les entitats no estan en condicions d’incórrer en aquest risc, tret que es constitueixi com una hipoteca hereditària. Per tot això, la seva concessió no està tan estesa com les dirigides a joves o menors de 40 anys i els usuaris que hagin depassat aquestes edats han de tenir molt clar quin producte seleccionar per a adquirir el seu nou habitatge i amortitzar-la abans dels 70 anys. Les següents són característiques fonamentals del producte:

  • Està dirigit a un termini d’amortització el més curt possible, que en qualsevol cas mai ha de depassar els 30 anys.
  • En general, està referenciat a un tipus d’interès fix que evita sorpreses negatives en la quota que s’hagi d’afrontar tots els mesos.
  • Es poden obtenir bonificacions en la seva contractació, encara que molt petites, pel mer fet de domiciliar les nòmines o contractar una altra sèrie de productes financers amb el banc o caixa d’estalvis.
  • Convé accedir a una part del finançament del cost del nou habitatge, mai a la totalitat de l’import.
  • Les ofertes hipotecàries estan més limitades i, per tant, caldrà seleccionar un bon producte que compleixi amb les expectatives.
  • Es pot optar per les hipoteques hereditàries, però no és una estratègia madura en el mercat espanyol, ja que pot perjudicar els descendents.
  • En el cas que es pugui triar, la solució adequada consistiria a contractar hipoteques de curta durada, de 5 a 15 anys d’amortització com a màxim, per a arribar a la jubilació amb el pis pagat.
  • A partir de 55 anys serà molt més difícil accedir a una via de finançament per a l’habitatge, tret que es contracti un préstec particular o preconcedido.