Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques a tipus fix

Les pujades de l'Euribor porten a plantejar-se la subscripció d'hipoteques a tipus fix, els interessos del qual oscil·len entre el 4,5% i el 6%
Per roserblasco 6 de juliol de 2010
Img pisos playa
Imagen: Susan

Són molts els analistes que preveuen que els tipus d’interès oficials continuaran baixos durant un temps raonable, almenys fins a 2011. La crisi de deute que viu Europa i la dubtosa disciplina fiscal d’alguns dels seus principals membres auguren un temps de turbulències als mercats i de demora en la recuperació econòmica, que podria obligar al Banc Central Europeu a retardar l’engegada d’un canvi en la seva política monetària. Avui, els tipus oficials estan situats en el 1%. No obstant això, l’Euribor, l’índex al que estan referenciades més d’un 80% de les hipoteques a Espanya, ha començat a pujar en les últimes sessions. L’indicador es mou en funció del tipus director (oficial), però el seu comportament també depèn de les tensions de crèdit del mercat. Quan hi ha turbulències es tiba, com ocorre ara. Per tant, pot ser el moment de valorar les hipoteques a tipus fix. Quan s’intueix que els tipus d’interès variable començaran a elevar-se, és quan resulta més interessant subscriure un préstec a tipus fix. Malgrat que les entitats encara són poc inclinades a concedir-los, en els últims mesos han abaratit la seva oferta d’hipoteques amb interès fix. És habitual que aquests productes els contractin a pocs anys clients amb perfils clars de solvència.

Tipus mitjans

Img pisos playa articuloImagen: Susan

Contractar una hipoteca a tipus fix suposa assumir que aquest es pagarà una mica més elevat que en els préstecs referenciats a tipus variable. De mitjana, aquestes últimes es comercialitzen avui al 2,2% durant el primer any i a un interès igual a l’Euribor més un diferencial mitjà del 0,65% durant el període restant. Si es té en compte que l’índex de referència se situa en l’1,27%, els tipus mitjans ronden el 2% (en molts casos poden ser bastant més baixos). Les hipoteques a tipus fix, en canvi, es comercialitzen amb interessos que parteixen del 4,4% i arriben fins al 6%. De mitjana, tenen tipus del 5,5%.

La diferència és substancial pel que, per preu, la majoria dels compradors es plantegen la subscripció d’una hipoteca a interès variable. Un préstec a 30 anys per finançar 150.000 euros suposa abonar una quota mitjana de 554,43 euros (amb un tipus hipotètic al 2%, en un préstec a interès variable) o de 805,23 euros (si s’aplica un tipus del 5%, en una hipoteca fixa). D’entrada, si es pensa en el curt termini, resulta més beneficiós contractar una hipoteca a tipus variable. No obstant això, convé adoptar una visió a llarg termini, i pensar que els tipus mitjans que s’abonaran no tenen res a veure amb el tipus inicial. Si se subscriuen quan l’Euribor està en mínims (com és el cas actual), convé pensar que l’interès mitjà que s’abonarà per tot el préstec serà superior. Cal valorar també les possibilitats per amortitzar de manera anticipada el crèdit i cancel·lar-ho abans d’hora, la qual cosa reduiria el termini i el pagament d’interessos.

La situació idònia és subscriure les hipoteques a termini fix quan l’Euribor comença la seva escalada

Amb una visió a llarg termini sí té sentit plantejar-se la subscripció d’un préstec a tipus fix ja que s’estima que, amb el pas dels anys, la quota en un préstec variable pujarà (sobretot si parteix de tipus en mínims històrics) per aproximar-se o fins i tot superar a l’aplicada amb una hipoteca a tipus fix.

Davant la incipient pujada de l’Euribor, aquest pot ser un bon moment per contractar una hipoteca a tipus fix. En general, les subscripcions d’aquests préstecs s’eleven quan l’Euribor ja porta bastants mesos o anys de pujades, la qual cosa tira també a l’alça del tipus de les hipoteques fixes. La situació idònia és signar-les quan l’Euribor o els altres índexs als quals estan referenciades les variables comencen la seva escalada. Això permet signar un tipus d’interès fix assumible i molt competitiu, quan es confirma la prolongació de les pujades en els tipus variables.

A qui interessen?

Les hipoteques a tipus d’interès fix van dirigides a un perfil de client molt concret: persones amb ingressos mitjà-alts, molt conservadores (que no són capaces d’aguantar els sobresalts que poden generar els tipus d’interès) i gairebé sempre propietàries d’un primer habitatge sense càrregues. Les persones que manifesten una preocupació important per l’evolució futura dels tipus d’interès són les més propenses a subscriure aquest producte. L’edat dels seus subscriptors també supera la mitjana. En general, els qui contracten una hipoteca a tipus fix ronden els 40 anys.

La modalitat a tipus fix és una solució idònia per a tots els clients que desitgin establir una despesa financera per a tota la vida del finançament sense haver de preocupar-se dels riscos que comporta la variació de l’Euribor. Aquesta modalitat hipotecària permet conèixer la quantitat que es va a pagar cada mes i fer una millor planificació econòmica.

Aquests productes exigeixen molta menys vinculació amb l’entitat que els préstecs a interès variable

És apropiada per a habitatges d’un valor no gaire elevat ja que, de no ser així, en tenir un termini inferior al de les hipoteques a tipus variable, la quota resultaria bastant elevada. L’habitual és que subscriguin hipoteques a tipus fix persones que aborden la compra d’un segon habitatge a la platja, la quantia de la qual està bastant per sota del cost mitjà d’un immoble per a ús habitual. Els plans mitjans de subscripció d’aquestes hipoteques oscil·len entre 10 i 15 anys, enfront dels 25 dels d’interès variable.

Menys vinculació

Una altra de les característiques positives d’aquests productes és que exigeixen molta menys vinculació que els préstecs a interès variable. En general, no requereixen ni tan sols la domiciliació de nòmina ni de rebuts (una condició bàsica en la majoria dels préstecs referenciats a l’Euribor). En alguns casos, sol·liciten la subscripció d’un segur de llar, encara que és habitual donar llibertat al client per decidir amb quina entitat vol formalitzar-ho.

L’oferta actual

Les hipoteques a tipus fix manquen d’una promoció publicitària tan àmplia com les variables per part de les entitats financeres. No obstant això, tots els bancs i caixes d’estalvis compten amb un producte d’aquest tipus per oferir als seus clients. A més, en la situació actual, un client amb un bon perfil de solvència pot negociar amb el seu banc condicionis competitives en aquest tipus de préstecs. Quant a les ofertes més interessants del moment figuren les següents:

  • Barclays: a més de comptar amb competitives ofertes a interès variable, comercialitza la Hipoteca Fixa, amb diferents tipus d’interès, en funció del termini d’amortització triat. D’un a 15 anys té un tipus d’interès del 4,35%. De 16 a 26 anys aplica un 4,45% i a 30 anys, un 4,40%. L’entitat concedeix aquesta hipoteca per imports de fins al 80% del valor de l’habitatge.

    La comissió d’obertura és del 1%. La comissió per cancel·lació total anticipada és del 0,50% durant els cinc primers anys de vida del préstec i del 0,25%, els restants. Una de les clàusules més peculiars és una compensació per risc de tipus d’interès del 2%.

  • Activobank: la filial d’Internet de Banc Sabadell compta amb la Hipoteca Activa Fixa, a un termini màxim d’amortització de 30 anys i amb un tipus d’interès que parteix del 4,65%. Finança fins al 80% per a primer habitatge (70% en cas de segona residència) del menor valor entre el valor de taxació i el de compra. Exigeix la subscripció d’un segur de llar.

  • Bancaixa comercialitza a través del seu web tubancaja.es Tuhipotecafija, a un interès mitjà del 5,54%. El tipus aplicat varia en funció del període d’amortització triat: fins a 15 anys aplica un interès nominal del 5,40% nominal; a més de 15 i fins a 20 anys, un 5,50% nominal; a més de 20 i fins a 25 anys aplica un 5,70% nominal, i a més de 25 i fins a 30 anys (termini màxim), un 5,80% nominal. Manca de comissió d’obertura i de subrogació. L’import que se sol·licita ha de ser superior a 150.000 euros. Finança fins a un 80% del valor de taxació de l’habitatge (si és primer habitatge) o 70% si és segona residència. Permet una manca de fins a cinc anys.

  • Caixa Navarra: té la Hipoteca a Tipus Fix, a un interès que parteix del 5,25% i un termini màxim de 25 anys. Aplica una comissió d’obertura mínima del 0,75% i es pot negociar una manca màxima de tres anys.

QUÈ FARÀ L’EURIBOR EN ELS PROPERS MESOS

Les incerteses financeres (tensions als mercats de crèdit, nova regulació bancària, caigudes borsàries) fan difícil predir quin serà el comportament dels tipus d’interès a curt i mig termini.

En principi, tot apunta al fet que les contínues tensions al mercat interbancari i l’increment de la cosina de risc a Espanya, que supera els 200 punts bàsics, impulsen l’alça de l’Euribor, que ja supera l’1,27% (enfront del seu mínim històric fixat en l’1,22% a tancament d’abril). Els analistes preveuen que l’índex mantindrà un comportament molt inestable en els propers mesos com a conseqüència de la situació del mercat del deute.