Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques que financen el 100% de l’immoble

En la seva majoria, les entitats les concedeixen per a adquirir els seus propis habitatges, a tipus igual a Euribor més 0,50%
Per Gracia Terrón 1 de març de 2010

Encara que s’havien convertit en una espècie estranya, gairebé en extinció, cada vegada més entitats concedeixen un finançament pel 100% de l’immoble. Aquest producte es preveu, en general, per als propis habitatges que tenen en cartera, però en plena crisi és una de les peticions ineludibles per part de compradors desitjosos d’escometre la major inversió de la seva vida. Per a moltes parelles o solters, afrontar la compra d’un pis és missió impossible, ja que no disposen de les sol·licitades i quantioses entrades (en general, un 20% del valor del pis). La solució passa per trobar una entitat que financi la casa íntegrament. Aquest tipus de préstec permet assumir l’adquisició d’un habitatge, encara que a costa de suportar condicions més dures que en els préstecs tradicionals: requisits de vinculació, avals i contractació de nombroses assegurances. Els tipus parteixen d’Euribor més 0,50%.

Què significa finançar el 100%

Què significa finançar el 100%El primer que convé conèixer és quina quantia total finança el préstec i, en el cas que ascendeixi al 100%, confirmar amb exactitud a què es refereix. Cal tenir en compte que el banc o caixa d’estalvis pren com a referència la totalitat de l’import del valor de taxació, no la quantitat que abona el comprador. Les pròpies entitats sol·liciten la taxació sobre el pis, que en general encarreguen a societats de valoració independents, però amb les quals tenen signats convenis de col·laboració. Aquests taxadors fixen el cost del pis que es desitja finançar, en funció de criteris tècnics i de mercat.

Les hipoteques que financen fins al 100% de l’immoble es dirigeixen a joves amb edats màximes de fins a 35 anys

Pot ocórrer que el valor de taxació no coincideixi amb el del preu de venda de l’immoble, bé perquè és inferior o superior. En etapes de bonança econòmica i de “boom” immobiliari, era habitual que les taxacions superessin els preus de venda sol·licitats pels venedors. No obstant això, davant l’enfonsament dels preus, és comú trobar situacions contràries: en la seva majoria, les taxacions no són tan elevades com el preu sol·licitat pels propietaris. El client ha de saber que la seva entitat li finançarà la quantitat expressada en l’informe de taxació i no la quantia que exigeixi el venedor. Perquè l’operació arribi a terme, serà necessari negociar amb el propietari la baixada fins a adequar tots dos imports. Mostrar-li l’informe de taxació pot ser d’utilitat per a aconseguir el descompte necessari.

Requisits exigits

Una vegada solucionat el problema del valor real de venda i de taxació, convé saber que, en general, les hipoteques que financen fins al 100% de l’immoble tenen una sèrie de condicions:

 • Es dirigeixen a joves amb edats màximes de fins a 35 anys. Això implica que el termini d’amortització pot ser elevat: fins a 35 o 40 anys.

 • Abans de concedir aquesta hipoteca, els bancs i caixes d’estalvis realitzen un estudi exhaustiu sobre la solvència dels titulars. Exigeixen dos o tres últimes nòmines, dues últimes declaracions de la Renda i extractes dels moviments més recents en comptes corrents. També calculen que els sol·licitants del préstec no vagin a dedicar més d’un 35%-40% dels seus ingressos mensuals al pagament de la quota.

 • Per a poder finançar el 100% del valor de l’immoble, gairebé la totalitat dels bancs sol·liciten la domiciliació de la nòmina i els rebuts. D’aquesta forma, intenten assegurar la vinculació del client amb l’entitat.

 • Exigeixen una assegurança de vida, que s’encarregaria d’assumir el deute pendent en cas de defunció del titular. Aquesta assegurança oscil·la entre 600 i 1.000 euros anuals per a una persona de 35 a 40 anys.

 • Cada vegada més, les entitats demanen una assegurança de protecció de pagaments, que abonaria les quotes del préstec en cas que els seus titulars quedessin en atur. Aquesta assegurança suposa entre un 1,5% i un 2% de l’import sol·licitat. Si es demana finançament per valor de 200.000 euros, l’assegurança de protecció de pagaments pot costar entorn de 3.000 euros.

 • També obliguen a subscriure una assegurança de llar, la quantia de la qual oscil·larà en funció de les condicions de l’habitatge (metres quadrats, ubicació, etc) i del contingut que es desitgi assegurar. Segons un estudi de Línia Directa, els immobles a Espanya s’asseguren per preus mitjans de 450 euros anuals.

 • El requisit ineludible que ha de complir el comprador d’un habitatge que vol finançar el 100% de l’immoble és presentar un aval. Ha de comptar amb una persona, un bé (moble o immoble) o una acreditació que certifiqui la solvència de l’operació i, per tant, garanties de pagament en el cas que el titular no pugui fer-ho. L’aval o avalista ha de formar part del contracte de préstec i, a efectes pràctics, es converteix en cotitular i corresponsable en cas d’impagament. És a dir, si el titular principal no pot abonar les quotes, aquestes se li exigiran a l’avalista. L’habitual és recórrer a familiars pròxims, com a pares o avis. Amb els seus ingressos i propietats immobiliàries, les possibilitats d’èxit de l’operació quan es compta amb aquesta figura són altes. En el cas de les hipoteques al 100%, si es manca d’avalista, no és fàcil aconseguir l’aprovació del préstec.

Tipus d’interès

A més de sol·licitar més segurs (que encareixen la quantia total de l’operació), és normal que les hipoteques que financen el 100% del valor de taxació de l’immoble imposin tipus d’interès més alts que els préstecs tradicionals. De mitjana, exigeixen Euribor més un diferencial del 0,75% -si se sol·licita finançament per menys del 80%, els tipus parteixen d’Euribor més 0,35%-.

Les entitats apliquen diferencials més alts perquè la llei els obliga a subscriure una assegurança que els cobreix en cas d’impagament

Les entitats apliquen aquests diferencials més alts perquè la Llei Hipotecària els obliga a subscriure una assegurança de crèdit hipotecari que els cobreix en cas d’impagament. Si es deixa de pagar el préstec, l’asseguradora assumirà la pèrdua, en funció de la cobertura i dels terminis acordats. Aquestes assegurances permeten a les entitats finançar el 100% de l’import de taxació de l’immoble. A més, si tenen subscrit una assegurança hipotecària, poden concedir aquestes hipoteques sense necessitat de sol·licitar avals. L’entitat financera dóna resposta a una demanda creixent del mercat, alhora que mitiga la seva exposició al risc, segons el nivell de cobertura contractat en l’assegurança.

El cost d’aquesta assegurança pot assumir-lo el prestatari, l’entitat financera o tots dos, en funció de la fórmula de comercialització que aplicació el banc. En general, es traspassa el cost mitjançant tipus d’interès més elevats.

L’oferta actual

Encara que és més aviat escassa i està condicionada al compliment de dures exigències financeres, algunes entitats financen un immoble aliè a la seva cartera, fins i tot, pel 100% del valor de taxació:

 • Caixa Burgos compta amb la Hipoteca Jove. Si se sol·licita el 100%, proposa un tipus d’interès des d’Euribor més 0,75%.

 • BBK també compta amb la seva Hipoteca BBK per a primer habitatge. Permet finançar el 100%, sempre que es compleixin diversos requisits: domiciliació de nòmina, segur bizkai-llar, assegurança de vida o amortització de préstecs bbk, utilització en comerços de la targeta de crèdit bbk i fer aportacions als plans de pensions de l’entitat. El tipus d’interès parteix d’Euribor més 0,60%.

 • Caixa Duero, a través de la seva Hipoteca Jove, finança tot l’immoble sense sol·licitar entrada, però les seves exigències són molt nombroses: demana avals familiars, segur de llar, de crèdit hipotecari i de vida, domiciliar nòmina i rebuts, fer despesa amb targetes i aportacions a un pla de pensions. Amb tot, el tipus d’interès mínim part d’Euribor més 0,85%.

 • Amb la Hipoteca Fàcil de BBVA es pot finançar el 100% d’un immoble. En aquest cas, el tipus d’interès parteix d’Euribor més 0,80% si bé, en general, s’aplica Euribor més 1%.