Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Impost de plusvàlua, quan cal pagar-ho?

Després de la sentència del TC, solament estan exclosos de pagament els casos en els quals la quota que cal satisfer és superior a l'increment patrimonial realment obtingut
Per Blanca Álvarez Barco 19 de desembre de 2019
Impuesto plusvalia
Imagen: geralt

Ja ha passat més d’un mes des que el ple del Tribunal Constitucional declarés inconstitucional l’impost conegut com a plusvàlua municipal en els casos en què la quota que cal pagar superi al benefici realment obtingut per la transmissió d’un immoble. Encara que és una bona notícia i obre la porta a la possibilitat de reclamar, segons els experts consultats no s’arriba al fons de la qüestió d’aquest impost. Com t’afecta aquesta sentència? Si acabes de vendre la teva casa, saps si hauràs de pagar-ho? Per no haver de fer-ho, hauràs de provar que no s’ha produït increment entre el moment de l’adquisició i el de la transmissió del terreny.

Què és l’impost de plusvàlua municipal?

L’impost conegut com a plusvàlua municipal es diu realment Imposat sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). És un impost “local, directe, que grava l’increment de valor que experimenten aquests terrenys, durant el període en què han estat propietat d’un propietari” i es posa de manifest quan es produeix una transmissió de la propietat (donació, herència, compravenda), com explica Luis de l’Amo, secretari tècnic del Registre d’Economistes Assessoris Fiscals (REAF).

Impuestos plusv Imatge: Bruts-No

Per calcular aquest impost, segons indica José Javier Montero, soci-director de la consultora Quality Conta:

  • Es té en compte el valor cadastral del terreny, assignant-li una revaloració en funció dels anys transcorreguts des de l’última transmissió (fins a un màxim de 20 anys).
  • Sobre aquest increment cada ajuntament aplica un tipus impositiu.

El problema fonamental és que el càlcul de la base imposable (l’increment de valor del terreny) es realitza aplicant uns percentatges, en funció del nombre d’anys que s’ha posseït pel propietari, sobre el valor cadastral del terreny al moment de la transmissió. D’aquesta manera “sempre es produïa el fet imposable (l’increment de valor del terreny), encara que, en realitat, el terreny hagués disminuït de valor i el contribuent hagués perdut en la transmissió”, apunta De l’Amo.

La situació actual de la plusvàlua

El Tribunal Constitucional (TC) ja havia declarat al febrer la inconstitucionalitat parcial de determinats articles que estableixen el càlcul de la base imposable “en aquells supòsits en què no s’ha produït un increment de valor, sinó una pèrdua”, aclareix Luis de l’Amo.

Per no haver de pagar la plusvàlua cal provar que no s’ha produït increment entre el moment de l’adquisició i el de la transmissió del terreny

Ara, en la nova sentència del 31 d’octubre passat, declara també la inconstitucionalitat parcial de l’article 107.4 de la Llei d’Hisendes Locals, que es refereix a la forma de determinar la quota que s’ha de pagar. L’abast de la inconstitucionalitat és per als casos en els quals la quota que cal satisfer és superior a l’increment patrimonial realment obtingut. Va arribar a aquesta fallada després d’analitzar el cas d’un contribuent que va transmetre un terreny obtenint un guany patrimonial net de 3.473,9 euros, per la qual li va resultar una quota a pagar per l’impost 3.560,02 euros.

Ambdues sentències obren la porta a possibles reclamacions, explica José Javier Montero.

Així, tenint en compte aquestes sentències, pràcticament es garanteix que les sol·licituds de devolució de l’impost de plusvàlua municipal es resoldran amb èxit, sempre que:

  • No existeixi plusvàlua.
  • La quota de l’impost sigui superior a l’increment obtingut per la venda d’un immoble.

PlusvaliaImatge: alexanderstein

Quan no es paga l’impost

És possible llavors no haver de pagar la plusvàlua? Hi ha vegades que no, simplement perquè és un impost local, “i cada ajuntament decideix si aplicar-ho o no”. Si el consistori de la teva localitat no ho aplica, estàs lliure d’aquesta càrrega.

La sentència del TC té efectes respecte a les situacions que, a la data de publicació de la sentència, no hagin adquirit fermesa

En el cas que l’ajuntament sí ho apliqui (el més habitual), per no haver de pagar-ho “has de provar que no s’ha produït increment entre el moment de l’adquisició i el de la transmissió del terreny”, explica De l’Amo. Segons el tribunal, aquesta prova pot ser admesa en dret i serveixen tant escriptures, com a proves de perits o una altra qualsevol. Una vegada fet això, “l’Administració pot, si ho considera convenient, intentar contradir aquestes proves”.

És retroactiu aquesta fallada?

No. Els qui tinguessin l’esperança que el seu cas pogués revisar-se, tenen la resposta en la mateixa sentència del Tribunal Constitucional, que “aclareix els seus efectes temporals”: té efectes respecte a aquelles situacions que, a la data de publicació de la sentència, no hagin adquirit fermesa. Si la sentència del teu cas és ferm, ja no podràs reclamar.

Per què es cobrava si la quota era major que el benefici?

Com és possible que es cobri un impost major que el benefici? El secretari tècnic del Registre d’Economistes Assessoris Fiscals, Luis de l’Amo, explica que ocorria perquè la base es troba “aplicant uns percentatges sobre el valor del terreny al moment de la transmissió, en funció del nombre d’anys que hagi romàs en el patrimoni del transmitente i, sobre aquest increment teòric, s’aplica el tipus impositiu”.D’aquesta forma, com en el cas concret examinat pel Tribunal Constitucional, encara que la plusvàlua real generada en el terreny fos petita, dels càlculs previstos en la llei pot resultar un increment “teòric” tal que, després d’aplicar-se el tipus, llanci una quota superior a aquesta plusvàlua real.