Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Junta de propietaris: impugnar un acord

La Llei de Propietat Horitzontal preveu com s'ha de formalitzar la impugnació, en quins casos té cabuda i quin és el termini
Per José Pérez Grijelmo 21 de maig de 2007

En la majoria de les ocasions els acords que s’impugnen tenen a veure amb l’aprovació d’obres que impliquen vesses o noves despeses, bé perquè es discuteix el caràcter necessari de tals obres o perquè no s’està d’acord amb el projecte per escometre-les o amb el seu import. Per exemple, un acord que assenyali que una llotja ha de pagar les despeses d’instal·lació de l’ascensor, quan en els estatuts es reflecteix clarament que els locals estaran exempts del pagament de les despeses de portal, escales i ascensor, serà un acord contrari als estatuts. D’altra banda, només poden impugnar acords els propietaris (que estiguin al corrent en el pagament) que van votar en contra en la Junta o van deixar constància de les seves reticències per l’acord adoptat, els absents i els qui indegudament haguessin estat privats del seu dret de vot.

Img propietariosImagen: Carl Dwyer

Tots sabem que la convivència diària en una comunitat de veïns moltes vegades pot ser complicada, sobretot a les grans ciutats i, per tant, als grans edificis on el nombre d’habitatges, locals i garatges és tan ampli que les juntes de propietaris se celebren en salons d’actes i la presa de decisions es torna complicada.

Com a fruit d’aquest tipus de situacions complicades o simplement del desacord entre opinions de diferents propietaris, pot succeir que un veí consideri que els acords que s’han adoptat per la comunitat haurien de ser impugnats. Precisament per això, la vigent Llei de Propietat Horitzontal preveu en el seu article 18 com s’ha de formalitzar aquesta impugnació, en quins casos té cabuda i quin és el termini d’exercici d’aquesta acció.

El citat article assenyala al punt primer que els acords de la junta de propietaris seran impugnables davant els tribunals, de conformitat amb l’establert en la legislació processal general, en els següents suposats:

  • A.- Quan siguin contraris a la Llei o als estatuts de la comunitat de propietaris.
  • B.- Quan resultin greument lesius per als interessos de la pròpia comunitat en benefici d’un o diversos propietaris.
  • C.- Quan suposin un greu perjudici per a algun propietari que no tingui obligació jurídica de suportar-ho o s’hagin adoptat amb abús de dret.

Així, un acord en el qual es reculli que una llotja ha de pagar les despeses d’instal·lació de l’ascensor, quan en els estatuts es reflecteix clarament que els locals estaran exempts del pagament de les despeses de portal, escales i ascensor, serà un acord contrari als estatuts i ens trobaríem en el cas de la lletra A de l’apartat 1º de l’article 18 que venim explicant.

El termini per impugnar els acords serà de tres mesos a explicar des que es va adoptar l’acord per la Junta de Propietaris

En la majoria de les ocasions els acords que s’impugnen per part dels propietaris tenen a veure amb l’aprovació d’obres que impliquen vesses o noves despeses, bé perquè es discuteix la necessitat o no de tals obres o perquè no s’està d’acord amb el projecte per escometre-les o amb el seu import. Així i tot, com s’ha vist pel text de la llei, les possibilitats d’impugnació són àmplies, sempre que encaixin en els casos assenyalats (acords contraris a la llei, als estatuts, als interessos d’un propietari, etc.).

Després d’exposar en quins casos es considera impugnable un acord de la comunitat de propietaris, l’article 18 de la Llei de Propietat Horitzontal diu qui són les persones que poden impugnar aquests acords: els propietaris que haguessin salvat el seu vot en la Junta (és a dir, els que van votar de forma negativa o van deixar constància de les seves reticències per l’acord adoptat), els absents per qualsevol causa i els que indegudament haguessin estat privats del seu dret de vot.

Primer pagar les quotes, després impugnar

L’apartat 2 de l’article 18 especifica, a més, que per impugnar els acords de la junta el propietari que desitgi fer-ho haurà d’estar al corrent en el pagament de la totalitat dels deutes vençuts amb la comunitat. Després d’aquesta regla general, fa una excepció per assenyalar que no serà obligatori el pagament dels deutes quan el que es pretengui sigui la impugnació dels acords de la Junta relatius a l’establiment o alteració de les quotes de participació dels propietaris en les despeses de la comunitat.

El termini per impugnar els acords serà de tres mesos a explicar des que es va adoptar l’acord per la Junta de Propietaris, tret que es tracti d’actes contraris a la Llei o als estatuts, en aquest cas aquest termini s’estén a un any. Cal tenir en compte que per als propietaris absents aquest termini es computarà a partir de la comunicació de l’acord.