Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Lloguer social per a desnonats

Famílies amb ingressos anuals inferiors a 19.000 euros, sense habitatge en propietat i desallotjades des de gener de 2008 podran optar a pisos de lloguer social
Per José Ignacio Recio 31 de desembre de 2012
Img inquilina
Imagen: Jyn Meyer

Els desnonaments s’han convertit en un dels majors problemes que afecten la societat espanyola. Des que s’iniciés la crisi, milers de persones han lliurat els seus habitatges al banc per la seva incapacitat per a continuar pagant les quotes de la hipoteca que van signar en temps de bonança. Ara, les famílies que hagin estat desallotjades dels seus pisos des de l’1 de gener de 2008 podran accedir a un dels 6.000 pisos de lloguer social que el Govern posarà a la seva disposició. Per a això, com s’explica en aquest article, han de complir uns requisits, com tenir uns ingressos anuals inferiors a 19.000 euros i no comptar amb un habitatge en règim de propietat.

Requisits per a optar al lloguer per a desnonats

Nombroses persones que estiguin en procés de desnonament podran optar al règim de lloguer social com a fórmula per a disposar d’un habitatge amb uns preus més competitius, que en cap cas podran superar 400 euros al mes. Els qui passin per aquesta desagradable situació social i econòmica podran accedir a un lloguer del Fons Social per a l’Habitatge (FSV), encara que amb unes exigències mínimes, que es basen en els requisits de vulnerabilitat fixats en el decret antidesahucios:

  1. Haver estat desallotjades de la seva casa després de l’1 de gener de 2008. No s’aplicarà mai per a períodes anteriors, que no estaran afectats per aquesta nova normativa.

  2. Tenir ingressos familiars inferiors a tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), d’uns 19.000 euros (comptabilitzades 12 pagues a l’any).

  3. No posseir un habitatge en règim de propietat.

Altres beneficiaris del lloguer social

Deutors en atur i sense prestació, i determinats casos de violència de gènere podran beneficiar-se d’aquestes mesures

Les famílies citades no són els únics ciutadans a poder acollir-se a aquesta mesura. També podran fer-ho les famílies nombroses i els qui tinguin al seu càrrec a menors de tres anys o incapacitats, a més de les persones dependents.

A més, els deutors en atur i sense prestació per desocupació i determinats casos de violència de gènere podran beneficiar-se d’aquestes mesures urgents.

Preu del lloguer per a desnonats

Segons estimacions oficials, el Fons comptarà amb un parc de 6.000 habitatges que són propietat de les entitats de crèdit i a les quals podran accedir els demandants que compleixin els requisits citats.

Un altre aspecte d’indubtable interès per a les persones que vulguin acudir a aquesta oferta immobiliària és els diners que hauran de pagar per residir en aquests pisos. El preu del lloguer social estarà comprès entre 150 i 400 euros mensuals (en funció de les característiques de la propietat immobiliària), amb un màxim del 30% de la renda total neta de cada unitat familiar.

Durada del lloguer social

La durada del lloguer serà de dos anys i el preu d’entre 150 i 400 euros mensuals

L’ocupació d’aquests habitatges no serà de llarga permanència en cap cas, sinó que tindrà una durada inicial de dos anys, que es podrà incrementar en un altre any més en els casos més urgents, tret que els seus demandants incompleixin alguns dels punts requerits per a accedir a elles.

Es desconeix encara com a temps s’aplicarà la nova normativa, així com la seva distribució per comunitats autònomes.

Quina quantitat de la nòmina poden embargar

El procés d’execució hipotecària acaba en el moment de la subhasta de l’habitatge. Si no hi ha ningú que liciti per ella, el banc o caixa d’estalvis té dret a quedar-la-hi pel 50% del preu de taxació. I per llei, reclamarà la meitat restant més les costes del procés d’execució, a la persona deutora, encara que aquesta s’hagi quedat sense pis.

Arribats a aquest punt, i per a cobrir el deute, el banc pot embargar part de la nòmina, tant dels antics propietaris com dels avalistes. En efecte, aquests últims també poden veure’s afectats en la reclamació del deute hipotecari per part de l’entitat de crèdit on el deutor hagués contractat el seu préstec.

Segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, quan el preu pel qual s’ha subhastat l’habitatge en el procés d’execució és insuficient per a cobrir el deute, la quantitat inembargable dels ingressos de l’afectat serà la del Salari Mínim Interprofessional (641,40 euros) incrementat en un 50%, és a dir uns 962,10 euros.

Aquesta quantitat augmenta en un altre 30% del SIM (uns 192,42 euros al mes) per cada membre del nucli familiar que no disposi d’ingressos propis regulars (ni salari, ni pensió superiors al SIM), fins al límit de dos. Per nucli familiar s’entén al cònjuge o parella de fet, els ascendents i descendents de primer grau que convisquin amb l’executat.

Els ingressos que superin aquests 961,10 euros, o amb una càrrega familiar els 1.153,52 euros (961,10+192,42), o amb dos o més càrregues familiars 1.345,94 euros (961,10+192,42+192,42), seran embargats en un 30% en la quantia del doble del SMI; un 50% en la quantia que estigui entre el doble i el triple del SMI; un 60% en la qual estigui entre el triple i el quàdruple; un 75% en la qual estigui entre el quàdruple i el quíntuple; i un 90% en la qual estigui entre el quíntuple i el sèxtuple.