Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Obres a casa? Evita les sorpreses!

Coneix quins passos cal seguir per evitar que el somni de reformar la teva llar es converteixi en tot un malson
Per Nacho Meneses 5 de octubre de 2019
Reforma obra
Imagen: iStock

Pagaments en negre, absència de pressupostos, perdre el dret a possibles ajudesdisponibles… Ja sigui perquè hem adquirit un habitatge en mal estat que necessita una reforma integral o perquè hem optat per reformar la nostra residència habitual, conèixer els drets i deures que tenim com a consumidors pot ajudar-nos aevitar no pocs mals glops. No en va, para quanacabi l’any, més d’1,6 milions de llars espanyoleshauran realitzat reformes, segons dades de l’AssociacióNacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materialsde Construcció (Andimac). Aquestes intervencionsserveixen, a més, per incrementar el valor de l’immoble,el que pot repercutir en un augment del lloguer defins al 30 %, i de fins al 20 % en cas de venda. Per això convé que si estàs pensant a ficar-te en obres, tinguis en compte els següents consells.

Fer les coses bé ens protegirà davant qualsevol eventualitat: comptar amb un pressupost d’obra, especificar els terminis de lliurament, conèixer la qualitat deels materials i rebutjar pràctiques encara presents comel pagament d’una part de l’obra (o de tota ella) en negre,alguna cosa que, a més, és il·legal. Entre les bones pràctiquesa l’hora d’adquirir els serveis d’un contractista,es poden considerar els anys d’antiguitat i l’experiència en obres similars, l’adhesió a associacions professionals del sector o segells de qualitat comel certificat ISO 9001 (que garanteix els aspectes organitzatius de l’empresa, redundant en una millor qualitat de producte per al consumidor) o la normaISO 14001, respecte a l’impacte mediambiental i els requisits de seguretat i salut.

Una dada fonamental és que els contractes (o pressupostos) que no estiguin signats per ambdues parts manquen de validesa legal, i els acords verbals no garanteixen gens des d’un punt de vista legal. Segons Miriam García, directora general de l’Associació Nacional d’empreses de Rehabilitació i Reforma (ANERR), “l’adequat és sol·licitar a un professional, arquitecte o perit” que ens faci un projecte de reforma i, sobre això, demanar els pressupostos de forma eficaç. Si no, cadascun ens pressupostarà coses diferents i serà complicat comparar”. El cost dels serveis d’elaboració del projecte i del pressupost, argumenta, pot ser moderat (entre 300 i 800 euros, segons el projecte i el professional), i si tenim dubtes, podem consultar amb el seu Servei d’Informació de Rehabilitació Eficient, de manera gratuïta.

El pressupost, sempre

Pintor pared

Imatge: Pixabay

Tota obra de reforma ha d’incloure tant un pressupost previ (o, en defecte d’això, una ordre de treball) com una factura posterior. La validesa del primer vindrà confirmada per la signatura del consumidor, queconservarà una de les dues còpies (l’altra serà per laempresa subministradora dels serveis). Si s’acceptael pressupost –que pot servir com un contracte deobra–, l’empresa haurà de conservar-ho durant un terminino inferior a un any des del venciment de la garantia(de dos anys sobre la mà d’obra, encara que algunsproductes i serveis tenen una superior). Si, per elcontrari, el pressupost no s’acceptés, l’empresapodria cobrar la seva elaboració sempre que hi haguésconstància documental que s’havia informat alusuari amb anterioritat de l’obligació del seu pagament. Isi es renuncia al pressupost, l’ordre de treball (queautoritza la reforma) ha d’incloure la frase “Renuncio alpressupost previ i autoritzo la reparació”, escrita isignada per l’usuari.

En el cas de produir-se avaries o detectar-se defectes durant el desenvolupament de la reforma o amb posterioritat a l’elaboració del pressupost, aquestes han de presentar-se al client per escrit i per duplicat, indicant la causa i el cost addicional. Qualsevol variació que pugui donar-se ha de comptar amb la conformitatdel consumidor per escrit i, si es realitzen pagaments peravançat, han d’estar documentats i efectuar-sea l’inici de l’obra. Hem de tenir en compte que, si estracta de la compra d’un habitatge en mal estat querequereix una reforma integral, resulta fonamentaldocumentar l’estat de la casa abans i després dela reforma, ja que aquesta pot afectar al valor cadastralde la mateixa (si augmenta la superfície construïda) i aels impostos que han d’abonar-se, com l’IBI.

La factura, al detall

Per prevenir contrarietats, convé recordar quetot el que no estigui documentat manca de valorjurídic. La factura servirà per provar que s’ha realitzat un servei pel qual s’ha desemborsat un pagament estipulat prèviament per contracte. Ha de conteniruna sèrie de dades imprescindibles:

  • Nom legal de l’empresa (amb el qual es va donar d’alta en Hisenda i la Seguretat Social).
  • CIF de l’empresa.
  • Dades de qui paga la reforma.
  • Data de pagament i compte de destinació.
  • IVA abonat.

Si hi ha un contracte detallat o un projecte, és aconsellable que faci referència als treballs realitzats i al seu import, ja que, si solament apareix “pagament per reforma”, no quedarà clar, en cas de disconformitat, la qual cosa suposadament s’ha incomplit.

En qualsevol cas, ha de rebutjar-se qualsevol suggeriment de realitzar pagaments en negre, ja que s’estaria totalment desprotegit davant qualsevol reclamació, a més de que significaria estar incorrent en una il·legalitat. “Si aconseguissis posar-la, et tocaria fer front a una multa per no haver pagat l’IVA corresponent (i a l’empresa també)”, afirma García.

És recomanable conservar la factura durant almenys els dos anys que dura la garantia sobre la mà d’obra, i tenir en compte que alguns elements (com a sanejaments o calderes) aporten garanties més extenses: si han format part de la nostra reforma,serà imprescindible conservar aquest justificant, ja queserà necessari per fer efectiva la garantia.

I si haig de reclamar?

En el cas de produir-se irregularitats durant el desenvolupament d’una obra (o en finalitzar la mateixa), el primer que hem de fer és posar-nos en contacte amb l’empresa i, a més, fer-ho per escrit, perquè quedi constància tant del problema com del fet queel client l’hi ha comunicat.

I si no rebem unaresposta satisfactòria per part d’aquesta –el normalés que es reflecteixi en el contracte el temps que té laempresa per respondre–, serà necessari comptar amb l’avaluació d’un perit, perquè aquest valori les possibles discrepàncies entre les labors contractades i lesque finalment s’han executat. L’habitual és que eldespesa que suposa aquest peritatge ho cobreixi el segur quecal tenir contractat amb l’obra.

Si després de donar aquest pas no ha estat possible solucionar el problema, convindrà presentar una reclamació. Aquesta haurà d’interposar-se en una Oficina de Consum local o de la comunitat autònoma corresponent, en cas que l’empresa estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum o hagi acceptat adherir-se per a aquest cas concret. En cas contrari, serà necessari acudir a la via judicial. Si l’import reclamat no supera els 2.000 euros, serà possible fer-ho sense la intermediació d’un advocat o procurador. No obstant això, en qualsevol cas, haurem d’adjuntar totes les proves documentals de les quals disposem.