Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Obres en els habitatges de lloguer

Hem de distingir entre dos tipus d'obres en l'habitatge: les de conservació i les de millora. Però en el cas dels habitatges arrendats poden plantejar-se qüestions com qui s'encarrega de cadascuna i qui corre amb les diferents despeses
Per mediatrader 21 de març de 2006

En primer lloc, tant si es tracta d’un habitatge llogat com a pròpia, cal tenir clar quines obres està permès realitzar, sobretot en el cas dels pisos. Així, cada propietari podrà efectuar obres a l’interior del seu habitatge, modificant els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis sempre que no es vegi afectada la seguretat de l’edifici, la seva estructura general ni la seva configuració exterior. Per descomptat, sense perjudicar els drets de la resta de propietaris.

A més s’ha de comunicar l’execució de les obres a la comunitat, sense perjudici d’obtenir la corresponent llicència. Pel que fa a les obres d’entitat menor, com per exemple enrajolats, sòls o canvis de sanitaris, només serà necessària la comunicació a l’ajuntament i l’abonament de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. En canvi, per a moviments d’envans interiors o canvi d’elements que afectin a la façana cal sol·licitar la “Llicència d’Obra de Tramitació Abreujada”.

Per al cas dels habitatges de lloguer, segons el tipus d’obra que es vagi a realitzar la responsabilitat serà de l’arrendador o de l’arrendatari:

Obres de conservació

El propietari està obligat a realitzar a la seva costa totes aquelles reparacions necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, tret que els danys hagin estat produïts per l’inquilí, i sense que per això pugui elevar la renda.

En tot caso l’arrendatari haurà de posar en coneixement de l’arrendador, en el termini més breu possible, la necessitat de les reparacions anteriorment citades i permetre al propietari que comprovi els danys. Encara que si les obres han de realitzar-se de forma urgent per evitar danys greus i immediats podrà escometre-les l’inquilí, sempre que l’hi comuniqui al propietari. Posteriorment podrà exigir que aquest li aboni l’import de les mateixes.

Si les obres no poden esperar fins al final del contracte, l’arrendatari ha de suportar-les, però si aquestes duren més de 20 dies tindrà dret a una reducció de la renda en proporció a la part de l’habitatge de la qual s’hagi vist privat temporalment per aquestes obres.

Quan la realització de les obres de conservació hagi estat ordenada per l’autoritat competent i dur-les a terme fa inhabitable la casa, l’arrendatari pot suspendre o extingir el contracte sense dret a cap indemnització.

La petites reparacions que siguin conseqüència del desgast per l’ús ordinari de l’habitatge haurà de realitzar-les al seu càrrec l’arrendatari com poden ser el canvi d’una aixeta, persianes espatllades, etc.

Obres de millora

La llei indica que l’arrendatari està obligat a realitzar aquelles obres de millora que afecten a la higiene, salubritat i comoditat de l’immoble i els seus ocupants si no poden demorar-se fins a la conclusió de l’arrendament. Si bé, el propietari haurà de notificar per escrit a l’inquilí amb almenys tres mesos d’antelació, la naturalesa de les obres, la data de començament, durada i cost previsible.

Durant el termini d’un mes des d’aquesta notificació, l’arrendatari podrà desistir del contracte si les obres afecten de forma rellevant a l’ús i gaudi de l’habitatge llogat. Si opta per desistir el contracte finalitzarà en el termini de dos mesos sense que en aquest temps puguin iniciar-se l’obres.

Així mateix si l’inquilí decideix suportar les obres té dret a una reducció de la renda en proporció a la part de l’habitatge de la qual es vegi privat, així com a una indemnització per les despeses que les obres li obliguin a realitzar.

Per la seva banda el propietari podrà augmentar el preu del lloguer com a conseqüència de la realització de les obres de millora, quan aquestes s’executin una vegada transcorreguts cinc anys de contracte, tret que les parts hagin pactat el contrari. No obstant l’increment en el preu mai podrà superar el 20% de la renda vigent.

En qualsevol cas, l’arrendatari no podrà realitzar, sense el consentiment per escrit de l’arrendador, obres que modifiquin la configuració de l’habitatge o que disminueixin l’estabilitat o seguretat de la mateixa. Si l’inquilí realitza les obres sense autorització, el propietari pot donar per finalitzat el contracte o bé exigir que reposi l’habitatge al seu estat anterior.

Finalment, quan l’arrendatari, el seu cònjuge o algun membre de la seva família que convisqui amb ell sofreix alguna minusvalidesa podrà adequar l’habitatge a les seves necessitats. Això sí, la situació i grau de minusvalidesa han de ser certificats per l’organisme o administració pública competent.