Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Puc delegar la presidència de la comunitat de veïns?

El president d'una comunitat de propietaris pot delegar la seva assistència a la junta en una altra persona, però el seu càrrec és d'obligat compliment
Per Blanca Álvarez Barco 7 de febrer de 2021
Comunidad de propietarios

Ni una edat avançada, ni una malaltia; tampoc residir en un habitatge diferent són causes que es puguin al·legar per a delegar el càrrec de president de la comunitat de propietaris en una altra persona. De fet, el càrrec de president és d’obligat compliment, encara que sí que és possible que es delegui l’assistència a les juntes. A més, com comptem en les següents línies, en casos de propietaris absents o amb problemes derivats de la seva edat o malaltia i segons les necessitats de cada veïnatge, les pròpies comunitats poden aplicar el sentit pràctic i no nomenar a aquests propietaris per a exercir la presidència.

Puc delegar la presidència de la comunitat?

La presidència de la comunitat és indelegable. Així de rotund s’expressa Juan Rodríguez Baeza, administrador de finques i creador del web de les Comunitats. Coincideix en la resposta Patricia Briones, advocada i assessora jurídica del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid (CAFMadrid), ja que assenyala que, com a regla general, el càrrec és d’obligat compliment.

La Llei de Propietat Horitzontal (LPH) exposa amb claredat, segons apunta l’advocada, que “el càrrec té un caràcter personalíssim. Nomenat un propietari per al càrrec, aquest està obligat a exercir el càrrec no podent delegar les seves funcions en un tercer atès que, amb caràcter general, qui figura com a president és el propietari nomenat en la junta”. Així mateix, la LPH “no enumera cap causa que per se eximeixi de manera directa l’exercici del càrrec”.

Reunión comunidad de propietarios

Imatge: ANEU 14995841

El que sí que pot fer el president és “delegar la seva assistència a la junta en una altra persona (sigui o no propietària)”, però mai pot delegar el càrrec. Si ho fes en un altre propietari, “aquest ostentaria la presidència sense haver estat nomenat per la comunitat. I si ho fes en algú aliè a la comunitat, incompliria l’article 13.2 de la Llei de Propietat Horitzontal“, aclareix Rodríguez Baeza.

Què passa si el president no viu en la comunitat

Tens un habitatge en la serra o la platja? Ets casolà d’un pis llogat? No és estrany ser propietari d’una casa on no resideixes o tenir-la en un altre municipi. Legalment, res s’oposa al fet que sigui president un propietari que no habiti en l’immoble.

En la LPH s’estableix que el president ostentarà legalment la representació de la comunitat, en judici i fora d’ell, en tots els assumptes que l’afectin. Per a complir aquestes funcions “no és imprescindible que viva en la comunitat, ni tan sols en la mateixa ciutat”,  assegura Rodríguez Baeza. I si no residir de manera habitual en la comunitat no és un obstacle perquè se li pugui nomenar per al càrrec, “tampoc el propietari pot negar-se a ser-ho al·legant aquesta causa”, explica l’advocada.

El president, viva o no en la comunitat, pot convocar juntes, requerir el cessament d’activitats molestes, signar les actes (si assisteix a les juntes), reclamar els deutes, etc., però ho farà amb majors dificultats que si residís en la comunitat. Per això, encara que és possible, “no és aconsellable”, i la junta ha de valorar “si estarà en condicions d’atendre degudament i amb celeritat les necessitats de la comunitat“, comenta Baeza.

De fet, en moltes comunitats “s’eximeix d’assumir el càrrec als propietaris no residents en aquesta, perquè és molt més pràctic per a la comunitat”, indica Rodríguez Baeza. A més, depèn molt de les circumstàncies de la comunitat: si és molt nombrosa, si té o no administrador, si té diversos càrrecs i de les funcions concretes que realitzi cadascun d’ells.

Propietari major, pot ser president?

A Espanya, molts propietaris d’habitatge són persones d’avançada edat. Poden exercir el càrrec de president si són molt majors o estan malalts? Perquè no existeix cap limitació legal per edat, i tampoc n’hi ha per malaltia. A més, el càrrec no pot delegar-se en un altre “atès que —com recorda l’advocada— es tracta d’un càrrec personalíssim nomenat per la pròpia junta”.

No obstant això, com en la majoria de les situacions, “ha de prevaler el sentit comú“, per la qual cosa un propietari amb alguna facultat reduïda o greument malalt no hauria d’ostentar la presidència, perquè no la podria atendre amb efectivitat. També en aquest cas, com si resideix fora, “la comunitat hauria de ser pràctica, i no nomenar-ho”, recomana l’expert.

Es pot renunciar a ser president de la comunitat?

La dimissió no està contemplada en la Llei de Propietat Horitzontal. El propietari designat com a president “pot sol·licitar el seu relleu al jutge dins del mes següent al seu accés al càrrec, invocant les raons que li assisteixin per a això, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 de la llei”, explica l’administrador de finques Juan Rodríguez Baeza, qui recalca que no pot dimitir ni renunciar al càrrec sense la intervenció judicial.

Què ocorre si el president vol renunciar al càrrec abans que hagi finalitzat l’any? L’advocada Patricia Briones assenyala que “serà necessari que convoqui una junta i que la comunitat li accepti la seva dimissió nomenant a un altre propietari per al càrrec”. Si la junta no accepta la seva renúncia, haurà de continuar com a president fins que se celebri la junta ordinària i es renovin els càrrecs.