Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Què és millor: una hipoteca fixa o una variable?

Segons el perfil del comprador d'habitatge, pot resultar més convenient decantar-se per la seguretat del tipus fix o pel baix preu de l'interès variable
Per Miquel Riera, Helpmycash 19 de març de 2018

Molts potencials compradors d’habitatge es pregunten si, donat l’escenari actual- amb l’euríbor al -0,191 %-, els resultaria més convenient finançar l’adquisició de la seva nova llar amb una hipoteca a tipus fix o a interès variable. I és molt complicat respondre a aquesta qüestió, ja que, com es veu en aquest article, existeixen arguments molt sòlids per decantar-se tant per un producte com per l’altre: les variables són ara més barates, però les fixes són més estables i, a llarg termini, podrien ser més convenients.

Img eroskihipotecafijaovariable listg

A favor i en contra de les hipoteques variables

Per decidir si és millor una hipoteca fixa o una variable s’han de conèixer les característiques de cada producte i els seus avantatges i inconvenients.

En el cas dels préstecs amb un interès variable, el seu principal punt fort és que són més barats, ja que l’euríbor cotitza ara en mínims històrics. Cal recordar que el tipus aplicat sobre aquests productes es compon d’un diferencial (que rares vegades supera l’1,50 %) més el valor d’un índex de referència, que en general és l’euríbor.

Per tant, si l’euríbor es mantingués en uns nivells semblats als actuals durant molt temps o pugés en els últims anys del termini, optar per una hipoteca variable sortiria més acompte . A més, aquests préstecs solen tenir unes comissions una mica més barates que els crèdits hipotecaris a tipus fix, sobretot les d’obertura.

Però les hipoteques variables compten amb un inconvenient: com el seu interès depèn en gran mesura d’un índex de referència, pot sofrir modificacions importants si aquest fluctua. En conseqüència, el preu de les mensualitats pot canviar molt d’un any per a un altre (o d’un semestre per a un altre, segons la periodicitat de la revisió), alguna cosa que no totes les butxaques poden suportar.

Llums i ombres de les hipoteques fixes

Quant a les hipoteques a tipus fix, el seu gran atractiu resideix en la seva estabilitat. El seu interès és un valor que no està referenciat a un índex canviant com l’euríbor, per la qual cosa la hipoteca fixa no sofreix modificacions a cap moment (tret que es toqui el contracte o deixin de reunir-se les condicions de vinculació) i, en conseqüència, el preu de les mensualitats és sempre el mateix.

Un altre avantatge d’aquests productes és que el seu interès s’ha reduït notablement durant els últims anys, encara que encara és més alt que el de les variables (rares vegades baixa del 2 % a 20 anys). No obstant això, si l’euríbor experimentés un increment notable a mitjà o llarg termini, tenir contractada una hipoteca fixa podria sortir més barat i, a més, protegiria a l’hipotecat davant l’encariment de les quotes.

Però aquestes hipoteques tenen alguns inconvenients: el seu interès depèn molt del termini (com més llarg és, més alt és el tipus aplicat); les seves quotes són, en l’actualitat, més cares que les dels préstecs a tipus variable; i tenen més comissions. Per exemple, els crèdits a tipus fix poden incorporar la denominada compensació per risc de tipus d’interès, el cost del qual oscil·la entre el 0,5 % i el 5 % (no està regulat), i pot aplicar-se si es produeix una pèrdua financera en cas de subrogació o d’amortització anticipada.

Img eroskihipotecafijaovariablemedioImatge: Marco Verch

La decisió final depèn del perfil de cada consumidor

Per tot l’exposat, si es creu que l’euríbor no sofrirà grans variacions durant les properes dècades i la persona es veu capaç d’assumir una possible pujada de les quotes, contractar una hipoteca variable pot ser la millor opció.

Per contra, si es valora més l’estabilitat i es considera que els índexs de referència podrien augmentar a curt o mig termini, potser serà millor decantar-se per una hipoteca a tipus fix.

En qualsevol dels dos casos, caldrà buscar una hipoteca que tingui bones condicions. Així, si es vol signar una hipoteca a tipus variable, és recomanable que el seu diferencial sigui el més baix possible i que no tingui un fix inicial elevat. I el mateix ocorre amb les hipoteques fixes: s’ha de donar amb un préstec que tingui un interès atractiu (entre l’1,5 % i el 3 %) i, sempre que es pugui, amb poques comissions i uns requisits de vinculació assumibles.