Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Renda bàsica d’emancipació

La Renda Bàsica d'Emancipació ajuda els joves a sufragar les despeses del lloguer d'un habitatge, paga el cost d'aval i concedeix préstecs per a fer front a la fiança
Per EROSKI Consumer 1 de gener de 2008

A partir d’avui els joves ho tenen més fàcil per a independitzar-se dels seus pares. Almenys, aquest és l’objectiu que persegueix la Renda Bàsica d’Emancipació, una prestació dirigida a joves d’entre 22 i 30 anys, que rebran 210 euros mensuals per a ajudar a sufragar les despeses que els suposa el lloguer. Per a accedir a aquesta prestació els sol·licitants, que seran titulars del contracte d’arrendament de l’habitatge en la qual resideixin habitualment, han de tenir una font regular d’ingressos inferior als 22.000 euros bruts anuals. L’Estat aportarà, a més, 120 euros per a pagar el cost dels tràmits de l’aval i concedirà un préstec de 600 euros sense interessos per a fer front a la fiança. Aquesta mesura, en vigor des d’avui, és compatible amb les deduccions per lloguer.

Ajudes directes

L’increment dels preus de l’habitatge durant l’última dècada ha provocat que els joves d’Espanya tinguin greus dificultats a l’hora d’accedir a un pis, ja sigui en lloguer o en propietat. Els espanyols són els que registren, respecte a la resta dels ciutadans europeus, una edat més tardana a l’hora d’emancipar-se. Per aquest motiu, el Ministeri d’Habitatge ha posat en marxa un paquet integral de mesures que facilitin la possibilitat d’accedir a una casa i promoguin una emancipació més primerenca, així com crear un equilibri entre el mercat de l’habitatge en propietat i el llogat, ja que aquest últim només representa l’11% del total del parc d’habitatges. Entre aquestes iniciatives destaca la Renda Bàsica d’Emancipació. Es tracta d’un conjunt d’ajudes directes de l’Estat destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer que constitueix el domicili habitual del beneficiari i que es concreta en tres tipus d’ajudes:

 • El jove rebrà una renda mensual de fins a 210 euros que li facilitarà el pagament de les despeses relacionades amb el lloguer de l’habitatge. Es percebrà per mesos complets des del mes següent a la sol·licitud i durant un període màxim de quatre anys, siguin o no consecutius.
 • Si per a poder accedir a l’arrendament de l’habitatge necessita un aval, l’interessat comptarà amb 120 euros per a sufragar les despeses de la seva tramitació.
 • El Ministeri d’Habitatge posa a la disposició del jove un préstec sense interessos de 600 euros per a poder fer front a la fiança. Aquesta és l’única quantitat que cal retornar. Es farà quan s’extingeixi la fiança, en finalitzar l’últim dels contractes d’arrendament successius formalitzats en el termini dels quatre anys que, com a màxim, pot durar l’ajuda o quan es deixin de reunir els requisits necessaris per a optar a la renda.

Aquestes ajudes poden arribar a suposar un estalvi de 2.520 euros a l’any en el lloguer, la qual cosa ascendeix a 10.080 euros durant els quatre anys que dura la prestació. El primer mes d’arrendament sol ser el més costós doncs al pagament de la mensualitat se sol unir el desemborsament d’una fiança i la tramitació de l’aval, que en alguns casos és necessari. L’estalvi del primer mes pot ascendir a 930 euros si se suma la fiança (600 euros), la tramitació de l’aval (120 euros) i la renda mensual (210 euros).

L’ajuda pot suposar un estalvi en el lloguer de 2.520 euros anuals, la qual cosa ascendeix a 10.080 euros durant els quatre anys que dura la prestació

El jove podrà gaudir d’aquesta prestació un màxim de quatre anys que no tenen per què ser consecutius, ja que l’ajuda es pot fraccionar. El beneficiari pot optar, per exemple, per percebre la renda durant dos anys, deixar de cobrar-la i, quan torni a necessitar-la, si continua complint amb els requisits, rebre de nou la prestació durant els dos anys restants.

Els beneficiaris

Els beneficiarisPer a poder rebre la renda bàsica d’emancipació cal complir una sèrie de requisits:

 • Tenir una edat compresa entre els 22 i els 30 anys. (L’ajuda es deixa de percebre el mes en què es compleixen els 30 anys).
 • Si hi ha més d’un titular en el contracte de lloguer, la quantia de l’ajuda per a cadascun serà el resultat de dividir 210 euros entre el nombre de signants

  El jove ha de ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge en la qual resideixi de manera habitual i permanent o, almenys, ser un dels signants. En el cas que hi hagi més d’un titular en el contracte de lloguer, la quantia de l’ajuda a la qual cadascun tingui dret serà el resultat de dividir 210 euros entre el nombre total de titulars. Per exemple, en el cas que tres amics comparteixin pis i els tres signin el contracte i compleixin els requisits, cadascun d’ells rebrà 70 euros.
 • El sol·licitant ha de tenir una font regular d’ingressos que li reporti com a màxim 22.000 euros bruts anuals. Això inclou als treballadors per compte propi o aliè, als becaris de recerca i als joves que percebin una prestació social pública de caràcter periòdic -pot ser contributiva o assistencial, és a dir, que s’inclouen prestacions per desocupació o discapacitat-.
 • L’interessat ha d’acreditar una vida laboral de, almenys, sis mesos d’antiguitat, immediatament anterior al moment de la sol·licitud o una durada prevista de la font d’ingressos de sis mesos. Si el jove ha estat treballant el semestre anterior a la sol·licitud, es pot comprovar directament en la Seguretat Social. En el cas que vulgui justificar que treballarà els pròxims mesos, ha de presentar una còpia del contracte de treball.
 • El sol·licitant ha de tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o de l’Espai Econòmic Europeu -format pels 27 països de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein-. També poden accedir a la renda d’emancipació els joves que, sense complir aquest requisit de nacionalitat, acreditin tenir residència legal i permanent a Espanya. Hauran de justificar-ho amb l’autorització de residència permanent que es concedeix a les persones que han viscut de forma continuada en territori espanyol durant cinc anys.

Encara que compleixin tots aquests requisits, hi ha una sèrie de joves que no podran accedir a la concessió d’ajudes:

 • Aquells que tinguin parentiu de primer o segon grau -ja sigui de consanguineidad o afinitat- amb l’arrendador.
 • Els joves que ja tinguin un habitatge en propietat, tret que acreditin que no disposen del seu ús i gaudi, o que aquest habitatge tingui un valor cadastral que no excedeixi el 60% del preu màxim d’un habitatge protegit de preu general. Per a calcular el preu, qui es trobi en aquesta situació, haurà de demanar la informació en el departament d’Habitatge de la Comunitat autònoma en la qual estigui situada la residència.
 • Les persones que siguin titulars d’un patrimoni superior a 108.182’18 euros.

A més dels requisits personals bàsics que ha de complir el jove, existeixen una sèrie d’exigències específiques:

 • La domiciliació bancària d’aquesta ajuda es farà en una de les entitats de crèdit que col·laborin amb el Ministeri d’Habitatge. -Aquestes entitats seran seleccionades prèvia convocatòria amb els principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, i podran acudir tant entitats públiques com privades-.
 • El número de compte des del qual es paga el lloguer també haurà d’estar domiciliat en un banc o caixa d’estalvis que col·labori amb el Ministeri. El llistat es troba en la pàgina web del Ministeri d’Habitatge.
 • Estar al corrent del pagament periòdic del lloguer del pis amb el qual es vol accedir a la prestació.
 • Haver complert les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Concessió de l’ajuda

A l’hora de fer la sol·licitud cal lliurar el formulari degudament emplenat i una fotocòpia del contracte de lloguer. Posteriorment, es requeriran els documents que acreditin que l’inclòs en el formulari és cert, encara que en algunes comunitats poden demanar que l’interessat present, al costat de l’imprès, una altra documentació que demostri que compleix algun requisit exigit.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma on se situï l’habitatge comprovarà que es compleixen tots els requisits necessaris per a percebre la Renda d’Emancipació i el comunicarà en el termini de dos mesos. Si la sol·licitud es presenta al gener i no es concedeix fins a març, el beneficiari tindrà dret a rebre l’ajuda corresponent al mes de febrer d’ara endavant. En els convenis de col·laboració per a la gestió conjunta d’aquestes ajudes s’estableix que serà la comunitat autònoma qui tramiti les sol·licituds i reconegui el dret a rebre la prestació. El Ministeri d’Habitatge, per part seva, serà qui aboni directament les ajudes als beneficiaris.

Als joves que encara no tinguin el pis llogat, se li concedirà l’ajuda provisionalment i, des d’aquest moment, tindran tres mesos per a formalitzar un contracte

La comunitat autònoma notificarà la resolució a l’interessat i, simultàniament, comunicarà al Ministeri d’Habitatge, a través d’un sistema automatitzat, el dret del jove a percebre la renda. Una vegada que es comprovi que el sol·licitant ha realitzat la transferència del pagament del lloguer mensual al propietari, s’ingressarà al jove en el seu compte bancari l’import de la prestació. El compte ha de pertànyer a una de les entitats col·laboradores perquè mensualment es pugui comprovar que es realitza el pagament puntual del lloguer. Aquest es farà per mitjà de transferència bancària solament des d’aquest compte en un únic pagament cada mes, amb independència del nombre de titulars per contracte. L’import mensual haurà de ser fix i restringit només a la mensualitat (sense incloure altres conceptes com a despeses de servei o uns altres que, en tot cas, hauran de fer-se de manera independent). El pagament es realitzarà mitjançant una ordre permanent de transferència o ordre de transferència periòdica, signada per tots els inquilins, que executa el pagament periòdicament i evita així oblits o retards.

El jove que vulgui accedir la renda i encara no tingui el pis llogat l’assenyalarà en la sol·licitud. Si es comprova que compleix amb tots els requisits, se li concedirà provisionalment i tindrà, des d’aquest moment, tres mesos per a formalitzar el contracte de lloguer. Presentarà llavors una nova sol·licitud i la comunitat autònoma comprovarà les dades i comunicarà el reconeixement definitiu de la renda. Immediatament, el Ministeri d’Habitatge ingressarà l’ajuda en el compte bancari del sol·licitant, des del mes en què es presenti el contracte de lloguer.

Compatibilitats i incompatibilitats

La Renda Bàsica d’Emancipació és compatible amb l’aplicació de les deduccions que es puguin establir a favor dels inquilins en la legislació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. A partir de la declaració de la renda de 2008, que es presenta en 2009, es podrà deduir el fins al 10’05% del que es pagui pel lloguer de l’habitatge, sempre que es tingui uns ingressos anuals per sota dels 24.000 euros nets. Està previst que l’entrada en vigor d’aquesta mesura beneficiï en el seu primer any a més de 700.000 famílies. La Renda d’Emancipació també és compatible amb les subvencions o beneficis fiscals que estableixin les comunitats autònomes.

Un jove que rebi la prestació mensual de 210 euros no podrà gaudir simultàniament de les ajudes a l’inquilí finançades en virtut del Pla Estatal d’Habitatge 2005-2008. Tampoc podran acollir-se a la prestació els arrendataris el domicili habitual dels quals estigui sotmès a algun règim de protecció pública que estableixi límits a la seva renda màxima en lloguer.

Com es tracta d’una mesura de caràcter conjuntural, el seu manteniment està supeditat a la valoració periòdica de la seva eficàcia per a aconseguir els objectius per als quals ha estat concebuda. Per aquest motiu, abans del 31 de desembre de cada any, el Ministeri d’Habitatge presentarà un informe de seguiment i avaluació davant la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. En el termini màxim de quatre anys, transcorreguts des de l’entrada en vigor del Reial decret que regula la Renda Bàsica d’Emancipació, és a dir, des del dia 1 de gener de 2008, el Ministeri d’Habitatge elevarà al Consell de Ministres un informe de seguiment i avaluació dels resultats de la seva aplicació proposant el seu manteniment, modificació o derogació.