Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vaig a amortitzar hipoteca, trio quota o termini?

Reduir el nombre de quotes en amortitzar capital permet estalviar, ja que disminueixen els interessos que caldrà pagar a l'entitat
Per EROSKI Consumer 28 de setembre de 2012
Img puerta
Imagen: Crown Molding

L’últim mes de l’any és una data en la qual nombrosos hipotecats es plantegen amortitzar part del deute que tenen contreta amb la seva entitat bancària. Si es disposa d’uns diners extres, es té l’oportunitat d’amortitzar hipoteca mitjançant dues possibilitats. D’una banda, es pot reduir quota: es manté el temps de vida del préstec, però baixa el pagament mensual que s’ha d’abonar. O bé, es pot escurçar termini: s’abreuja el període de devolució del crèdit, mentre la lletra hipotecària roman invariable. Si bé aquesta segona alternativa gaudeix de major acceptació, ambdues opcions ofereixen diferents avantatges i inconvenients que s’expliquen en aquest article. La decisió final dependrà de les necessitats i circumstàncies de cada economia familiar, així com del perfil i planificació financera particular.

Quins factors cal tenir en compte en amortitzar hipoteca

Quan es decideix amortitzar hipoteca, s’han de tenir en compte una sèrie de factors. En funció d’aquests, el procés tindrà unes implicacions o unes altres:

 • Quant es pot estalviar?

  A Espanya, la immensa majoria de les hipoteques contractades són d’interès variable, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i estan referenciades a l’Euríbor més un marge comercial, que varia en funció de l’entitat. Per això, resulta complicat realitzar un càlcul exacte dels diners que es pot estalviar en anticipar capital d’una hipoteca i reduir el deute pendent. Caldria tenir en compte el moment de realitzar l’amortització, les característiques i condicions de la hipoteca. En qualsevol cas, a grans trets, consisteix en una pràctica rendible per a l’hipotecat, doncs com més s’amortitzi, menys interessos es pagaran a l’entitat.

 • Com funciona?

  El sistema d’amortització habitual és el francès, el més comú entre les hipoteques a interès variable. Aquest mètode calcula l’interès en funció del tipus aplicat i del capital pendent d’amortització, que es revisa cada mes. D’aquesta manera, com més capital s’amortitzi, menys interessos es paguen. Per això, al principi de la vida del préstec, en comptar amb la major part del capital, els interessos són més grans que transcorregut el temps. En els últims anys de la hipoteca, per contra, la major part de la despesa correspon a capital i no a interessos. La quota que s’ha de pagar es reduirà amb els anys i variarà solament en funció dels tipus d’interès, ja que el termini del préstec es manté constant. Per aquest motiu en ocasions la lletra hipotecària o quota augmenti.

 • Desgravament

  Els qui siguin titulars d’hipoteques signades abans de l’1 de gener de 2013 poden dur a terme amortitzacions extraordinàries. Les bonificacions fiscals per persona permeten aplicar una reducció en la quota de l’IRPF fins a de el 15% sobre un màxim de 9.040 euros.

 • Índexs de referència

  L’Euríbor és el principal índex de referència amb el qual s’actualitzen els interessos que es paguen. Indica el tipus d’interès mitjana al que les entitats financeres es presten diners al mercat interbancari. Les decisions de política monetària del Banc Central Europeu (BCE) exerceixen un paper fonamental, ja que l’Euríbor depèn de l’evolució dels tipus d’interès oficials, que l’organisme europeu fixa. Per norma general, com més alt està, més es paga d’interès i viceversa.

 • Inflació

  També ha de tenir-se en compte que l’increment continuat dels preus implica que cada any suposarà un menor esforço pagar la lletra hipotecària.

 • Comissions

  Hi ha diverses comissions que les diferents entitats financeres apliquen al moment d’amortitzar, fins a aconseguir els màxims legals permesos.

Avantatges i inconvenients de reduir termini

Reduir el termini assegura major rendibilitat, una major amortització i un menor pagament d’interessos

La decisió d’amortitzar, ja sigui mitjançant la reducció del termini de la hipoteca o de la quota, depèn de les necessitats, circumstàncies i peculiaritats de cada economia familiar, és a dir, del perfil i nivell d’ingressos de l’hipotecat, de la seva planificació financera particular i de la seva capacitat per afrontar les quotes amb la liquiditat necessària.

Aquests són els principals pros i contres de reduir termini o anys:

 • El més aconsellable

  En línies generals, és el sistema més recomanable. En funció del cost total de la hipoteca, reduir el termini assegura major rendibilitat, una major amortització i un menor pagament d’interessos, amb el que la suma final aportada es redueix.

 • Menor termini

  Conforme s’escurcen els terminis i el temps d’exposició al deute, els interessos que s’han de satisfer són menors. A més, disminueix el temps final de pagament.

 • Mateixa lletra

  La quota o lletra mensual no es veu minvada. Per a economies folgades, sense problemes per afrontar la mateixa o una quota superior, sempre és aconsellable.

Avantatges i inconvenients de reduir quota

Si en lloc de reduir el termini d’hipoteca s’opta per reduir quota, els avantatges i inconvenients seran els següents:

 • Menor lletra

  Reduir la quota mensual suposa un alleujament per a economies familiars amb escassa liquiditat i amb problemes per arribar a fi de mes, ja que dona més marge de maniobra davant possibles eventualitats.

 • Mateix termini

  Per contra, el termini roman invariable, la qual cosa redunda en una menor possibilitat de reducció d’interessos i, per tant, s’obté menys rendibilitat.

 • Escenari actual

  Davant una possible pujada de tipus a mitjà o llarg termini (no es preveu a curt), els interessos s’incrementen i la quota s’encareix. Si es pensa en el curt termini i amb escassa liquiditat, l’alça inicial en la lletra podria contrarestar-se en amortitzar amb una reducció de quota. A llarg termini, amb un Euríbor en màxims, convé també escurçar el termini per pagar menys interessos, abans que disminuir lletra hipotecària. Davant una baixada de tipus, els interessos es redueixen i el cost del préstec i la quota s’abarateixen, per la qual cosa una rebaixa de quota no tindria molt sentit.

 • Reducció de despeses

  En amortitzar quota disminueixen les despeses, amb el que hauria de veure’s augmentada la capacitat d’estalvi de cara a amortitzacions futures.