Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.

Autonomoa naiz, zer gastu ken ditzaket?

Gastu desgrabagarriek autonomoaren jarduera ekonomikoari lotuta egon behar dute eta kontabilitateko liburuetan justifikatuta eta erregistratuta egon behar dute.
Egilea: EROSKI Consumer 2012-ko urriak 26
Img facturas
Imagen: adri021

Espainia Europako bosgarren lekuan dago langile autonomoen kopuruari dagokionez, Italia, Erresuma Batua, Alemania eta Poloniaren atzetik, Eurostaten txosten batek dioenez. Langabezia-tasa handiak direla eta, espainiar askok autoenplegura jo dute lan-merkatuan sartzeko modu bakar gisa. Hain zuzen, 2012ko irailean gure herrialdean 3.043.562 autonomo zeuden, urte hasieran baino %0,8 gutxiago, Langile Autonomoen Elkarteen Federazio Nazionalaren arabera. Datu horiekin, ondoren zehazten den bezala, komeni da jakitea autonomoen zein gastu diren fiskalki kengarriak, batez ere BEZaren edo PFEZaren hiruhileko aitorpena egiten dutenean, RETAn (Langile Autonomoen Araubide Berezia) alta eman ondoren.

Gastuak kentzeko baldintzak

Langile autonomoek, beren jarduera ekonomikoa egiteko orduan, hainbat ordainketa eta zerga-betebehar egin behar dituzte, baita hileko eta hiruhilekoko ordainketak ere.

BEZaren kenkaria faktura egin eta lau urte igaro baino lehen egin behar da

Kontzeptu horietako batzuen kenkaria funtsezkoa da, horren araberakoa baita Ogasunari PFEZ gisa ordainduko zaiona. Hala ere, gastu horiek fiskalki desgrabagarriak izan daitezen, baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Langile autonomoaren jarduera ekonomikoari lotuta egon behar dute.

 • Behar bezala justifikatuta egon behar dute (dagozkien faktura, ordainagiri, tiket eta abarrekin). jarduera ekonomikoa egiteko beharrezkoak diren aldetik.

 • Kontabilitatean edo jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek eraman behar dituzten liburuetan erregistratuta egon behar dute.

Zein gastu dira kengarriak zergei dagokienez?

Hona hemen desgrabagarritzat har daitezkeen gastu arruntenak:

 1. Ustiapen-kontsumoak

  Autonomoak bere lanbide jardueran aritzeko erabiltzen dituen ondasun arruntak dira. Kontzeptu honen barruan sartzen dira jarduera ekonomikoan zehar kontsumitzen diren salgaien, lehengaien, erregaien, ontzien, bilgarrien, bulegoko material eta altzarien eta abarren erosketak. Erosketaren prezioan garraio, aseguru, zamalanen eta abarren gastuak ere sartu behar dira.

 2. Soldatak eta lansariak

  Langileei egiten zaizkien ordainketak dira, soldata, aparteko paga, bidaia-gastuetarako dieta eta esleipenak eta gauzazko ordainsariak.

 3. Enpresaren konturako gizarte segurantza

  Hemen sartzen dira titularraren kotizazioak, langileak kontratatzearen ondoriozko kotizazioez gain.

 4. Bestelako langileria gastuak

  Langileen prestakuntzaren ondoriozko gastuak, lan harremanak desegitearen ondoriozko kalte-ordainak, istripu aseguruak eta langileen pentsio planetarako kontribuzioak kontatuko dira. Halaber, Gizarte Segurantzaren araubidean sarturik ez dauden profesionalak Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateei ordaintzea eta jardueraren zerbitzura dauden langileekin zerikusia duen beste edozein ordainketa, hala nola opariak.

 5. Errentamenduak eta kanonak

  Jarduerarekin, kanonekin, laguntza teknikoarekin eta errentamendu finantzarioen kuotekin zerikusia duten alokairuak dira, baldin eta errentamendu horien xedea ez bada lurrak, orubeak edo amortizagarriak ez diren bestelako aktiboak.

 6. Konponketak eta kontserbazioa

  Mantentze gastuak, ordezko piezak edo ondasun materialen egokitzapena dira. Hemen ez dira sartzen handitze edo hobetze lanak dakartzaten ordainketak, inbertsio amortizagarritzat jotzen baitira zenbait urtetan.

 7. Profesional independenteen zerbitzuak

  Horietan sartzen dira notarioen, abokatuen, ekonomialarien, auditoreen eta agente komertzialen edo bitartekari independenteen komisioen ordainsariak, autonomoaren jarduera ekonomikoarekin zerikusia badute.

 8. Kanpoko beste zerbitzu batzuk

  Hirugarrenekin kontratatzen diren zerbitzuak dira. Gastu hauek izan daitezke: ikerketa- eta garapen-gastuak, garraioak, aseguru-primak, banku-zerbitzuak, publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, bulego-gastuak eta jarduera gauzatzen den lokaletako hornidurak (ura, gasa, elektrizitatea eta telefonoa).

 9. Zerga kengarriak

  Ondasun Higiezinen gaineko Zergari (OHZ), Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari (JEZ) eta garatutako jarduera ekonomikoari dagozkion Estatuko edo Udaleko beste zerga batzuei dagokie.

 10. Jasandako BEZa

  Autonomoak egiten dituen ondasun edo zerbitzuen erosketen ondoriozko BEZa da. BEZaren kenkaria faktura egin eta lau urte igaro baino lehen egin behar da, behar bezala banakatuta, edo desgrabaziorako eskubidea galduko da. Gainera, BEZa kengarria da gastua jarduerarekin zerikusia duen proportzioan. Horrek esan nahi du ordainketa bat autonomoaren jarduera ekonomikoari egozten bazaio %50ean, dagokion BEZa %50ean bakarrik kenduko dela.

 11. Finantza-gastuak

  Enpresaren jarduera kudeatzeko besteren finantza-baliabideen erabileratik datozenak dira. Honako hauei dagozkie: mailegu eta kredituen interesak, efektuen deskontu-gastuak, zorren ordainketa atzeratzeko errekarguak edo tributu-zorren gerorapen eta zatikapenei dagozkien berandutza-interesak. Ez dira hemen sartzen norberaren kapitalaren erabileratik eratortzen direnak.

 12. Amortizazioak

  Jarduera ekonomikoarekin zerikusia duen ibilgetu materialaren edo ez-materialaren narriaduraren edo balio-galeraren zenbatekoa sartzen da, baldin eta funtzionamendu, erabilera, gozamen edo zaharkitzearen ondorioz gertatzen bada.

 13. Ondare-elementuen balio-narriaduratik sortutako galerak

  Ondoko hauen narriadura aipatzen da: zordunen kaudimengabeziagatik sortutako kredituak (abal, aseguru eta abarrengatik babestuta ez badaude bakarrik). ); argitalpen-, fonografia- eta ikus-entzunezko funtsak; eta ibilgetu ukiezina, eskuratutako merkataritza-funtsen %20 gehienez.

 14. Bestelako gastu kengarriak

  Horien artean daude liburuak erostea, aldizkari profesionaletan harpidetzea, jarduerarekin zerikusia duten ekitaldietara joateko gastuak (ikastaroak, biltzarrak edo hitzaldiak) eta elkargo profesionalei, enpresa-elkarteei, korporazioei eta ganberei ordaindu beharreko kuotak. Halaber, autonomoak beretzat, bere ezkontidearentzat edo familiaren etxean bizi diren 25 urtetik beherako seme-alabentzat ordaintzen dituen eritasun aseguruaren primak desgrabatzen ahal dira, gehienez ere 500 euro pertsona eta urte bakoitzeko.

 15. Bestelako hornidura kengarriak

  • Ohiko jardueretatik kanpo gertatutako arrisku eta gastuetarako hornidurak, berriz ere ohiko moduan egitea espero ez bada.
  • Zergei dagokienez kengarriak diren hornidurak. Zuzeneko zenbatespen arruntean tributatzen duten autonomoek bakarrik desgraba ditzakete kobratu gabeko fakturak edo salmenten itzulketei lotutako gastuak.

  • Mezenasgoaren aldeko pizgarri fiskalak. Irabazi asmorik gabeko erakunde batzuekiko lankidetza desgrabagarria izan daiteke, eta irabazi asmorik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 25. artikulutik 27.era bitartekoetan araututa dago.

Gastu kengarri “bereziak”

Langile autonomoen artean gastu kontusail batzuk daude, oso ohikoak, jarduera ekonomikoarekin duten lotura mailaren ondorioz, berezitasun batzuk dituztenak eta beti zalantzak sortzen dituztenak.

Autonomoak bere jarduera egiten duen lokalari lotutako gastuak ken ditzake: alokairua, berrikuntzak, etab.

 1. Jarduerarako erabilitako bulegoa edo lokala

  Langile autonomoak bere jarduerarekin zerikusia duten gastu guztiak desgrabatzen ahal ditu: alokairua, erreformak, mantentze-lanak, hornidurak, telefonoa, Internet eta hipoteka edo aseguruarekin lotutako gastuak. Jarduera egiteko lokal bat erosten bada, egindako inbertsioa amortiza daiteke.

  Lokal batean jarduera bat hasten denean edo bulego berri batera aldatzen denean, lokal horren datuak jakinarazi behar zaizkio Ogasunari, 036 edo 037 eredua betez (Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen errolda). Formulario horiek Zerga Agentziaren egoitza elektronikotik deskarga daitezke.

 2. Etxebizitza bateko lokala edo bulegoa

  Aurreko kasuan bezala, Ogasunari jakinarazi behar zaio, eta jardueran erabilitako helbidearen portzentajea adierazi. Ohikoena gela bat edo bi izatea da, eta, beraz, higiezinaren %15 eta %50 artean hartuko du, gehienez ere. Etxebizitzari lotutako gastuak portzentaje berean ken daitezke.

  Etxebizitza errentamendukoa denean, autonomoak jakin behar du negozioetarako lokalen alokairuak BEZa duela. Desgrabatu ahal izateko, jabeak BEZa duen kontratu bat egin dezake etxebizitza osoagatik edo, gutxienez, errentamendutik bereizitako bat negoziorako erabilitako ehunekotik.

 3. Ibilgailu partikularra eta horri lotutako gastuak (mantentze-lanak, erregaia, asegurua, etab.)

  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako, bakarrik gastu gisa onartzen dira, oso-osorik, bidaiariak, salgaiak, gidarien irakaskuntza edo merkataritza-jarduerak egiten dituzten autonomoen gastuak, hau da, taxi-gidariak, garraiolariak, banatzaileak, mezulariak, autoeskolak, merkataritza-agenteak eta ordezkariak. Gainerako autonomoek BEZaren bidez bakarrik ken ditzakete gastu horiek, eta %50eraino.

 4. Bidaiak eta antzezpena

  Autonomoak garraio publikoko joan-etorrien gastuak (hegazkina, trena edo taxia) eta hoteletako egonaldienak eta mantenu-gastuak desgrabatzen ahal ditu. Beti egiaztatu behar da izaera profesionala; beraz, zaila da asteburuan horrelako ordainketak egitea Ogasunak onartzea.

 5. Aldagela

  Arropa profesionaletan, uniformeetan edo negozioaren anagraman, besterik ez da onartuko.

Kontuan hartu behar da kontzeptu horiek guztiak desgrabagarriak direla jarduera ekonomikoa egiteko beharrezkoak direla justifikatzen denean soilik.

Gastu ez-desgrabagarriak

Gastu batzuk ezin dira kengarritzat jo. Zehapenak, premiamendu errekarguak, epez kanpo aurkezteak eta isunak bezalako kontzeptuak dira. Gainera, ez dituzte desgrabatzen ez dohaintzak, ez hirugarrenei egindako opariak, nahiz eta bezeroak izan.