Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

“A enfermeira escolar é un valor engadido, eficaz e eficiente nos centros educativos”

Natividade López, presidenta da Asociación Nacional e Internacional de Enfermaría Escolar (AMECE)
Por María Huidobro González 24 de Setembro de 2020
Natividad Lopez enfermera escolar

No Ano Internacional do Persoal de Enfermaría e Partería, a pandemia de covid-19 fixo máis visible e necesaria o labor que desempeñan as enfermeiras escolares. “Esta grave pandemia é un punto de inflexión para agora prover a todos os colexios de enfermeira. Sempre foi moi xustificada a nosa presenza. Non somos un luxo privativo dalgúns colexios, somos unha necesidade”, manifesta Natividade López. Ela é a presidenta da Asociación Nacional e Internacional de Enfermaría Escolar (AMECE) que, desde os seus inicios en 2017, e antes en 2008 como Asociación Madrileña de Enfermaría en Centros Educativos, sempre reclamou este perfil profesional para todos os colexios. López leva traballando 40 anos nun colexio singular de Educación Especial da Comunidade de Madrid: o CPEE María Soriano. Polas características deste centro, no que hai alumnos con graves discapacidades e alteracións do seu estado de saúde (algúns en coidados paliativos), tamén conta cunha residencia da que é a súa supervisora de enfermaría.

Que é unha enfermeira escolar?

A enfermeira escolar é o profesional ao que, dentro do ámbito do centro e de acordo co Proxecto Educativo do Centro (PEC), lle incumbe a responsabilidade de proporcionar de forma individualizada, ou no seu caso de forma coordinada dentro do equipo escolar, os coidados propios da súa competencia ao alumno ou alumna de modo directo, integral ou individualizado. No ámbito educativo, ademais, ha de prestar un servizo que permita aumentar a capacidade do individuo e da colectividade escolar para previr, detectar e solucionar os seus problemas de saúde.

Require dalgunha formación específica?

Segundo define AMECE, ten un perfil de enfermeira especialista como área de capacitación específica da enfermaría pediátrica e colateralmente coa específica de Enfermaría Familiar e Comunitaria e Enfermaría de Saúde Mental. As súas competencias son as mesmas que as de calquera enfermeira en todos os ámbitos. A diferenza é que se realizan nun colexio e están inmersas na comunidade educativa no seu horario. Xeralmente só hai unha por colexio ordinario e é a autoridade sanitaria e garante de saúde dos alumnos. AMECE elaborou en xuño de 2015 as súas competencias, que foron avaladas pola Comisión Científico Técnica do Colexio oficial de Enfermaría de Madrid.

Cantas enfermeiras escolares hai en España?

É moi complicado obter cifras en España. Calculamos que hai uns 1.000 profesionais enfermeiros no ámbito educativo.

E agora, coa volta ao cole en plena pandemia, hai máis?

O conselleiro de Educación de Madrid foi o único que anunciou que se contratarían 150 enfermeiras escolares para un mellor retorno ás aulas con maior confianza. Sumaríanse así ás 465 que xa traballan nos centros escolares, sobre todo en colexios de Educación Especial. Descoñecemos se foron contratadas. Con todo, a cifra segue sendo insuficiente. Só nesta rexión necesitaríanse unhas 2.000 enfermeiras, segundo un informe realizado pola Federación de Asociacións de Nais e Pais Francisco Giner dos Ríos. E en toda España serían necesarias unhas 16.000, se se ten en conta o cociente óptima de atención da AMECE dunha enfermeira por cada 500 nenos.

Durante o confinamento, como desenvolveron o seu labor?

Aproximadamente, o 90 % das enfermeiras escolares incorporáronse a hospitais, centros de saúde e residencias de maiores. E as que non, fixérono por razóns de saúde. Isto xerou moitas disfuncións a nivel administrativo. Por exemplo, na Comunidade de Madrid, ao estar contratadas pola Consellería de Educación e ser “cedidas” a Sanidade, sentíronse desamparadas e pouco coidadas a niveis retributivos, descansos… Moitas se contaxiaron e non asumiu ninguén inicialmente as súas probas e seguimento.

A enfermaría escolar é a materia pendente dos sistemas sanitarios e educativos?

Evidentemente é unha materia pendente de ambas as administracións, xa que a enfermaría escolar está implantada en moitos países da nosa contorna e a nivel mundial dunha maneira reglamentada.

Hai algunha comunidade autónoma que especialmente fomente esta figura?

A comunidade que desde sempre fomentou e contratou profesionais enfermeiros nos colexios é a de Madrid, aínda que segue sen regular normativamente as súas competencias profesionais.

De que se encarga principalmente unha enfermeira escolar?

Proporciona coidados de enfermaría especializados de forma autónoma, que inclúen a promoción da saúde, a prevención da enfermidade e a asistencia ao neno ou adolescente san ou enfermo e a súa rehabilitación, dentro dun equipo multiprofesional e en colaboración con enfermeiras especialistas doutras áreas. Ademais, este profesional está capacitado para planificar, executar e avaliar programas de saúde relacionados coa súa especialidade e desenvolver traballos de investigación e docencia para mellorar a calidade dos servizos e colaborar no progreso da especialidade.

O seu labor, por tanto, é esencial en nenos con enfermidades crónicas ou necesidades especiais. E para o resto?

A enfermeira escolar é un valor engadido, eficaz e eficiente nos centros educativos. Atende non só as incidencias de saúde programadas ou urxentes de toda a comunidade educativa. Desenvolve a competencia da Educación para a Saúde (EpS), fomentando hábitos de vida saudables na poboación escolar.

Cales son as diferenzas entre un colexio que ten este profesional e outro que non?

É sinxelo. Os coles con enfermeira resolven todas as incidencias de saúde que se producen ao longo da xornada lectiva, imparten EpS e os docentes e equipos directivos están máis tranquilos e realizando as súas funcións, do mesmo xeito que as familias dos alumnos, que poden conciliar mellor a vida familiar e laboral.

Sen unha enfermeira escolar, están os colexios preparados para unha volta ao cole segura?

Con ou sen enfermeira, a volta ao cole segura co nivel de transmisión comunitaria elevadísimo na maioría das comunidades autónomas non é segura. Pero con enfermeira, ademais de ser coordinadoras covid, estas profesionais poden manexar mellor os casos sospeitosos de covid-19, a súa posible derivación e rastrexo interno dos contactos estreitos, ademais de realizar as súas funcións habituais nos colexios.

As enfermeiras escolares son as encargadas de xestionar as normas de saúde nos centros escolares?

As enfermeiras escolares sempre somos autoridades sanitarias nos colexios e garantes de saúde de toda a comunidade educativa. Pero en ocasións, esta función é ignorada ou non contemplada de maneira adecuada tanto por parte da administración educativa como dos directores dos colexios. E somos un valor engadido nos colexios, polo que cremos que a partir de agora igual tómanllo con máis consideración e empatía. Sempre cremos que, en cuestións de saúde e enfermidade nos colexios, os profesionais sanitarios debemos liderar todas as actuacións e compartir e acordar cos equipos directivos para a toma de decisións.

De que máis se encargan agora?

Como está reflectido no ‘noso Plan Estratéxico de Enfermaría Escolar para a prevención covid-19 nos centros educativos’ e segundo as normativas vixentes actualmente, a enfermeira escolar coordina o plan de continxencia, xestionando as sospeitas de contaxio de alumnos e profesionais, asesorando e informando os equipos directivos das indicacións sanitarias e de Saúde Pública actualizadas, contactando coas familias de alumnos con sintomatología e derivándoos aos centros de saúde ou onde determinen as autoridades sanitarias ou educativas. Por tanto, ás actividades habituais asistenciais súmanse a toma de temperatura diaria, o triaje (valoración síntomas, toma de constantes) dos sospeitosos de covid-19 e derivación se é preciso, chamando ás familias para que recollan aos seus fillos. Despois, analiza os lugares e persoas onde estivo o alumno e comunícao a Saúde Pública para o seu seguimento e control epidemiolóxico.

Como está a ser o día a día dos colexios?

O inicio de curso está a ser bastante caótico, porque a resposta que tiña que ser áxil por parte de Saúde Pública en moitas ocasións non chega e os coordinadores covid e equipos directivos dos colexios han de tomar decisións, como pechar aulas e enviar aos alumnos e profesionais a casa en corentena. En definitiva, Saúde Pública está colapsada polo alto número de chamadas que están a recibir e a resposta non chega a tempo, tampouco por correo electrónico.

O seu traballo redundaría en desconxestionar Atención Primaria, que empeza a estar saturada. Sería este motivo definitivo para implantar a enfermeira escolar nos centros escolares?

Sería unha razón máis para implementar a enfermaría escolar, e non a principal que debese ser que nun Estado de Benestar a saúde integral de nenos e mozos que pasan moitas horas ao día e moitos anos nas escolas sexa prioritaria e mellorada polos profesionais de enfermaría no ámbito educativo.

Pero si que a pandemia debería servir como oportunidade para que a presenza de enfermeiras escolares esténdase…

Por suposto que esta grave pandemia é un punto de inflexión para agora prover a todos os colexios de enfermeira. Sempre foi moi xustificada a nosa presenza. Non somos un luxo privativo dalgúns colexios, somos unha necesidade. As enfermeiras escolares debemos liderar todas as actuacións sanitarias que, baseadas nas normativas de Sanidade e Educación, poidan minimizar os riscos de contagios da comunidade educativa. Nin o profesorado nin outros profesionais non docentes dos colexios teñen coñecementos nin competencias para, entre outros aspectos, valorar os posibles alumnos ou traballadores con síntomas de sospeita, illamento e medidas a tomar mentres a familia vén a por o alumno. Non nos esquezamos que é un grave problema de saúde pública de cuxo abordaxe dependerá en gran medida que se minimice o risco de contagios e podamos levar con naturalidade o período lectivo.

Plan estratéxico para a prevención da covid-19 nos colexios

En maio AMECE presentou o Plan Estratéxico de Enfermaría Escolar para a prevención Covid-19 nos centros educativos, un documento de consulta con recomendacións de protección e redución de risco de transmisión. “Non substitúe as medidas que as autoridades sanitarias e educativas establezan, senón que é un apoio para a comunidade educativa baseado na evidencia científica sanitaria coñecida ata o momento e que se deben ir adaptando en función da información que vaia actualizando o Ministerio de Sanidade, para o que se require un seguimento continuo das mesmas”, comenta Natividade López.