Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas públicas para reducir os gastos dun fillo

Diversas prestacións da Seguridade Social e varias deducións fiscais alixeiran a carga económica que supón ter un neno
Por María Huidobro González 27 de Marzo de 2018

Non veñen cun pan debaixo do brazo, pero si cun panecillo. Por ter un fillo en España, as distintas administracións públicas, xa sexan do Estado, as comunidades autónomas e as corporacións locais (concellos e deputacións), ofrecen unha serie de axudas económicas e facilidades ás familias para custear o seu coidado. Neste artigo apúntanse as prestacións máis importantes a nivel xeral recentemente actualizadas, incluíndo algunhas que se conceden ás familias numerosas e as familias monoparentais.

Img ayudas para familiasImagen: AllaSerebrina

Ter un fillo require tempo. Durante os primeiros días cun neno en casa son esenciais, pois todos os membros da familia deben adaptarse á nova situación. Para axudar a que o cambio sexa algo máis tranquilo, os proxenitores que traballan por conta propia ou allea poden gozar do permiso de maternidade ou paternidade remunerado ao 100% pola Seguridade Social. Este subsidio, durante 16 semanas no caso da nai e de catro para o pai, é a primeira prestación económica pública que se recibe para poder dedicar tempo ao pequeno. Tras este período de “descanso”, ambos os proxenitores poden gozar dunha hora de lactación ata que o neno cumpre nove meses, solicitar unha excedencia ata que faga tres anos ou pedir unha redución de xornada se o pequeno é menor de 12 anos.

Pero ter un fillo tamén supón moitos gastos. Por iso é polo que as distintas administracións faciliten un pouco os primeiros anos a todas as familias, sexan tradicionais, numerosas, monoparentais, lideradas por nais solteiras… O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade recólleas na ‘Guía de axudas sociais e servizos para as familias‘.

Axudas da Seguridade Social

Para solicitalas hai que dirixirse ás oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social da localidade.

 • Por parto ou adopción de xemelgos: 2.943,60 euros

  A prestación por parto ou adopción múltiple consiste nun pago único que pode pedir tanto o pai como a nai, español ou estranxeiro, pero con residencia en España e sen dereito a outras prestacións da mesma natureza.

  Para o seu cálculo tense en conta, por unha banda, o número de fillos nados ou adoptados e, por outro, o salario mínimo interprofesional (SMI) de cada ano, que para 2018 é de 735,90 euros ao mes. No caso de que se teñan dous fillos, débese multiplicar o SMI por 4 para obter o importe da prestación (2.943.60) e se se teñen tres, hai que multiplicalo por 8 (5.887,20 euros)

 • Por nacemento ou adopción de fillo: 1.000 euros

  Esta axuda concédese ás familias numerosas, monoparentais e ás nais con discapacidade igual ou superior ao 65%, sempre que os seus ingresos non superen a cantidade que a lei marca cada ano (en 2018 esta cantidade é de 11.605,77 euros).

  Se se teñen dous ou máis fillos, este límite de ingresos varía: con dous fillos é de 13.346,64; con tres está fixado en 15.087,51; con catro chega aos 16.828,38 euros… E para as familias numerosas, os ingresos anuais non serán superiores a 17.467,40 euros cando teñan tres fillos, cun incremento de 2.829,24 euros por cada fillo a partir do cuarto.

 • Por fillo ou menor a cargo para familias con ingresos limitados: 291 euros

  Cando os ingresos anuais da familia sexan inferiores a 11.605,77 euros, pódese solicitar esa prestación (291 euros ao ano en dúas pagas) ata que os fillos cumpran 18 anos ou sexan maiores de idade cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. Esta asignación tamén é válida para menores acollidos de forma permanente ou de garda con fins de adopción. Esta cantidade increméntase nun 15% por cada pequeno, a partir do segundo. Nas familias numerosas, os ingresos anuais non deben ser superiores a 17.467,40 euros, nos supostos en que concorran tres fillos a cargo, incrementándose en 2.829,24 por cada fillo a cargo a partir do cuarto.

 • Prestación por fillos ou menores acollidos a cargo con discapacidade: 1.000 euros

  Non hai un límite de rendas. Só é necesario acreditar o grao de discapacidade, que terá que ser de polo menos un 33%. A contía é de 1.000 euros anuais. Esta axuda págase cada trimestre e está exenta do IRPF.

 • Axudas para nais autónomas

  As profesionais autónomas que traballaron polo menos 180 días no últimos sete anos teñen dereito a unha baixa maternal de 16 semanas. Durante ese tempo non se pagan as cotas á Seguridade Social e cóbrase o 100% da base cotizada (919,80 euros ao mes se cotiza o mínimo e 3.751,20 se o fai polo máximo).

  Ademais, pola nova lei de autónomos, as nais que en dous anos reemprendan a súa actividade tras a baixa poden acollerse á tarifa mínima (50 euros), e se optan por unha base de cotización superior, tamén se poderán aplicar unha bonificación do 80% sobre a cota por continxencias comúns. A nova lei establece unha bonificación do 100% na cota de autónomos durante 12 meses por coidado de fillos menores de 12 anos, sempre que se contrate a un traballador na mesma actividade profesional.

Img padre bebe desplaza hd
Imaxe: Jim_Filim

Prestacións que concede a Axencia Tributaria

Ter fillos tamén inflúe na Declaración da Renda, con distintas deducións. Para acceder a estas axudas de apoio ás familias, hai que dirixirse á oficina da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) da localidade na que se resida.

 • Paga ás nais traballadoras: 1.200 euros

  As traballadoras con fillos de ata tres anos poden cobrar unha paga mensual de 100 euros ou deducirse 1.200 euros do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). O único requisito é cotizar polo menos 15 días no mes en que se solicita a prestación. Pódese pedir usando o modelo 140 da AEAT.

 • Deducións do IRPF por descendentes: de 2.400 a 4.500 euros

  Segundo estas deducións, os contribuíntes que teñan ao seu cargo descendentes poden facer deducións na súa Declaración por cada un deles. Pero para iso, deben ser menores de 25 anos, convivir na mesma casa, non obter rendas superiores a 8.000 euros anuais e non presentar declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800.

  Nestes casos poderán facer deducións na súa Declaración por cada descendente. As familias poden deducirse da base impoñible do IRPF 2.400 euros polo primeiro fillo; 2.700 euros polo segundo; 4.000 polo terceiro; e 4.500 polo cuarto e seguintes. Por cada descendente menor de tres anos, os mínimos anteriores incrementaranse en 2.800 euros anuais.

 • Outras deducións do IRPF vinculadas a circunstancias familiares: de 1.200 a 2.400 euros

  As familias numerosas, monoparentais con dous fillos ou as que conten cun fillo ou pai con discapacidade poderán deducirse 1.200 euros anuais. Serán 2.400 euros no caso das familias numerosas con cinco ou máis fillos. Esta dedución tamén se pode cobrar de forma adiantada: de 100 a 200 euros cada mes, segundo o caso.

  Para pedilas, é preciso traballar por conta propia ou allea ou ser beneficiario de prestacións do sistema público de protección de desemprego ou das pensións dos réximes públicos de previsión social.

Prestacións familiares das comunidades autónomas

As comunidades autónomas tamén destinan axudas ás familias por nacemento ou adopción dun fillo, pero non sempre son iguais.Andalucía. Quen vivan na comunidade andaluza poden atopar información en Infancia e Familias.

 • Aragón. Non hai máis que consultar na sección e familia.
 • Asturias. En Familias están os datos máis útiles.
 • Canarias. Mire esta páxina para coñecer as axudas correspondentes.
 • Cantabria. Para informarse hai que entrar en Instituto Cántabro de Servizos Sociais.

 • Castela-A Mancha. As axudas para as familias consúltanse aquí.
 • Castela e León. En Familia áchase toda a información.
 • Cataluña. Todas as dúbidas pódense resolver en Familias e nenos.
 • Ceuta. Na Consellería de Sanidade, Servizos Sociais, Menores e Igualdade proporcionan datos respecto diso.
 • Comunidade Valenciana. A información sobre familia está nesta páxina.
 • Estremadura. As axudas detállanse en Familias, Infancia e Adolescencia.
 • Galicia. En Familias Galegas atópase toda a información.
 • A Rioxa. Servizos Sociais é a páxina onde achar as respostas sobre as dúbidas de familia e infancia.
 • Madrid. En Atención á familia infórmase de todas as novidades.
 • Melilla. En Benestar Social liquídanse as dúbidas.
 • Murcia. As axudas aparecen en Menor e Familia.
 • Navarra. Os residentes en Navarra poden acceder a Familias .
 • País Vasco. As dúbidas resólvense en Política Familiar e Diversidade.
 • Prestacións para proxenitores en paro

  Para quen non teñen traballo, esgotaron a prestación contributiva (o paro) e posúen cargas familiares, existe a chamada axuda familiar para desempregados. Este subsidio de 430,27 euros ao mes xestiónao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e outórgase inicialmente en seis meses, aínda que pode prorrogarse en períodos semestrais ata un máximo de 18 meses. As persoas maiores de 45 anos poden beneficiarse ata 30 meses, en función da situación na que se atopen.

  A mesma cantidade cóbrase se tamén se teñen fillos e non se cotizou o suficiente para ter dereito a subsidio por desemprego. O denomimado subsidio por insuficiencia de cotización poderíase prorrogar ata 21 meses.