Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A etiquetaxe dos produtos de limpeza

O Real Decreto 255/2003 indica como deben ser as etiquetas destes produtos
Por EROSKI Consumer 29 de Xuño de 2006

Moitos dos produtos de limpeza de uso habitual conteñen sustancias ou preparados químicos que poden resultar perigosos para a saúde humana ou para o medio ambiente. O Real Decreto 255/2003, e a Nota Técnica de Prevención nº 635 (NTP 635) do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo regulan a clasificación, envasado e etiquetaxe de preparados perigosos.

Segundo a normativa vixente, todo produto químico, sustancia ou preparado, clasificado como perigoso debe incluír no seu envase unha etiqueta ben visible que é a primeira información básica que recibe o usuario sobre os perigos inherentes ao mesmo e sobre as precaucións que debe tomar na súa manipulación. Esta etiqueta, redactada no idioma oficial do Estado, conterá de maneira legible e indeleble:

1.O nome da sustancia, cunha nomenclatura internacionalmente recoñecida.

2.O nome e a dirección completa, incluído o número de teléfono, do responsable da comercialización establecido no mercado interior, ben sexa o fabricante, o importador ou o distribuidor.

3.Os símbolos e as indicacións de perigo. Os símbolos deberán ir impresos en negro sobre un fondo amarelo alaranxado.

4.As frases tipo R, que indican os riscos específicos derivados dos perigos da sustancia.

5.As frases tipo S que, a través de consellos de prudencia, establecen medidas preventivas para a manipulación e utilización da sustancia.

6.Número de rexistro CE da sustancia e, ademais, a mención “Etiqueta CE”.

Ademais, nunca se poderán utilizar termos tales como: “non tóxico”, “non nocivo”, “non contaminante”, “ecolóxico” ou calquera outra indicación que poida levar a infravalorar os riscos do produto.

Toda esta información deberá destacar sobre o fondo da etiqueta e será dun tamaño suficiente e irá espaciada de forma tal que poida lerse facilmente.

As dimensións da etiqueta estarán relacionadas coa capacidade do envase. Cada símbolo deberá ocupar, polo menos a décima parte do tamaño da etiqueta e nunca será inferior a un centímetro cadrado.

Para cantidades iguais ou inferiores a 125 ml. que sexan irritantes, facilmente inflamables, inflamables ou comburentes, así como sustancias nocivas non destinadas ao público en xeral, non será necesario indicar as frases R e as frases S.

A etiqueta poderá conter outra información útil para o consumidor, como as aplicacións do produto, o modo de emprego, etc.