Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Actuais comisións bancarias

A suma de todas elas encarece de maneira notable as operacións que se realizan durante o
Por Elena V. Izquierdo 25 de Maio de 2010
Img porcentaje

O banco aplica aos servizos que ofrece aos seus usuarios unhas comisións por conceptos moi diversos como a administración e mantemento dunha conta corrente, o estudo dun préstamo, o cambio de divisas, o envío de transferencias ou a entrega dun cartón de crédito. A suma de todas elas pode encarecer de maneira notable as operacións que realiza o consumidor durante o ano.

Comisións en créditos persoais, ao consumo e hipotecas

Cando se inicia a operación, o banco pode aplicar comisións polo estudo e a apertura, xunto con outras específicas por servizos distintos a estes.

 • Comisión de estudo. Cóbrase polas xestións e a análise que a entidade debe realizar para comprobar aspectos como a solvencia do solicitante. Polo xeral, é unha porcentaxe sobre a cantidade total requirida.

  Pode darse a situación de que o banco non conceda o préstamo. Nese caso, non pode esixir que o usuario pague a comisión de estudo. No entanto, si está no seu dereito de cobrar os gastos que tivese que pagar a outras persoas ou empresas pola súa intervención, se antes pactouno co solicitante.

  Nos préstamos non hipotecarios, a comisión de estudo -segundo as estatísticas do Banco de España con data 30 de abril de 2010- é do 0,81% sobre o importe formalizado (uns 83,69 euros). Para os créditos hipotecarios, aplícase un 0,62% da cantidade solicitada (unha media de 105 euros).

 • Comisión de apertura. O cliente paga esta comisión, polo xeral, no momento en que se asina o crédito. O abono desta cantidade realízase polos trámites que fai a entidade para formalizar e pór a disposición do cliente os fondos prestados. É unha porcentaxe sobre a cantidade que se recibe. Esta comisión para os préstamos e créditos non hipotecarios é de 110,54 euros de media (2,98% sobre o importe).

  Cando sexa un préstamo hipotecario para a adquisición de vivenda de ata 150.253 euros, engloba os gastos de estudo. Neste caso, a comisión sitúase no 2,70% sobre o importe: uns 590 euros de media.

Se o banco non concede o crédito ao cliente, non pode cobrarlle a comisión de estudo

Durante o período de vida do crédito, o prestatario pode pedir que se realicen modificacións no contrato. Isto pode xerar uns gastos ao banco ou a caixa de aforros ou facer que gañen menos diñeiro do previsto. Por iso, aplican unha serie de comisións.

 • Comisión por modificación de condicións ou por cambio de garantías. Cando o cliente solicite o cambio dalgunha das características do préstamo, a entidade pode pedir que pague unha comisión por modificar o contido do contrato. Tamén por realizar unha nova análise dos riscos que poidan supor para o banco as variacións que quixo agregar o prestatario.

 • Comisión por amortización parcial anticipada. En ocasións, o cliente quere devolver parte do préstamo nun só pago. Deste xeito, afórrase os intereses que o banco lle cobra cada mes, pero ha de ter en conta que a entidade aplica unha comisión por esta amortización anticipada. É unha maneira de compensar ao banco polo diñeiro que deixa de gañar en concepto de intereses. Ademais, con iso abona os gastos administrativos e de xestión que poden xerarlle os trámites.

  Segundo establece a Lei de Crédito ao Consumo, para este tipo de créditos a comisión non pode ser superior ao 3% cando sexan operacións para interese fixo. No caso dos de interese variable, será como máximo do 1,5%. Para o resto dos préstamos persoais, non hai límite legal establecido.

Ao final da operación pódese dar a cancelación anticipada do préstamo, similar á amortización parcial, pero que pon fin a este servizo porque o cliente abona nun só pago todo o diñeiro que debe ao banco. Neste caso, a comisión máxima que pode aplicar a entidade é a mesma que na amortización parcial anticipada.

Comisións en contas correntes e de aforro

As comisións que o banco cobra por ter unha conta corrente ou de aforro son un dos elementos que máis pode encarecer este servizo. Por iso é conveniente estudar as tarifas que aplica cada unha das entidades.

A comisión media que se paga polo mantemento dunha conta corrente é de 21,75 euros semestrais

 • Comisión de mantemento. O banco cobra esta comisión como compensación por diversos servizos, como a custodia do diñeiro que deposita o cliente na conta ou o mantemento dos rexistros necesarios para o funcionamento do depósito, ademais da emisión de documentos que debe pór a disposición dos seus clientes -liquidacións, extractos-. Con esta cantidade, tamén se paga o dereito a ordenar cargos e abonos na conta ou o servizo de caixa básico asociado. Este último engloba os ingresos e reintegros en efectivo ou disposicións mediante cheque, adeudos e ingresos que se derivan das liquidacións periódicas da propia conta e a entrega dos medios de dispoñibilidade habitual do depósito: talonarios de cheques ou cadernos. A contía media que aplican as entidades a 30 de abril de 2010 é de 21,75 euros semestrais nas contas correntes e de 21,11 euros nas de aforro.

 • Comisión de administración. A entidade pode aplicar esta comisión por conceptos que non se contemplan no mantemento da conta, como os apuntamentos de transferencias recibidas ou ordenadas e os adeudos de recibos. O valor medio por apuntamento é de 0,35 euros, de 11,77 euros se son descubertos, e de 30,76 euros cando se reclaman estes.

  O importe que o cliente paga por facer unha transferencia desde unha entidade a outra diferente de España rolda 3,56 euros.

 • Comisión por retirada de efectivo nunha oficina distinta do lugar onde está domiciliada a conta. Cando un usuario solicita un reintegro por caixa ou entrega para a súa cobro un cheque nunha oficina onde non está aberta a conta, algunhas entidades cobran unha comisión. Con esta cantidade, o cliente paga a comprobación de firma e a dispoñibilidade de fondos.

  Polo ingreso de cheques sobre outra entidade págase un 0,30%, cunha media de 2,64 euros se é na propia praza e 0,35% (2,96 euros) se é outra entidade en distinta cidade. Pola devolución doutra entidade en propia praza aplícase un 3,52% de media (11,37 euros) e un 3,61% (11,50 euros) se é doutra entidade e localidade.

 • Comisión por cancelación anticipada do depósito a prazo. Os clientes poden cancelar de maneira anticipada os seus depósitos a prazo, pero a cambio deben pagar a comisión que establecese a entidade no contrato.

 • Gastos de correo. O banco pode cargar ao cliente os gastos de envío ao seu domicilio de documentos, liquidacións, extractos ou últimos movementos realizados, pero isto ha de figurar no contrato que asina o cliente. O custo rolda os 30 céntimos por carta enviada.

Comisións nos cartóns

Do mesmo xeito que sucede con outras comisións, as entidades teñen liberdade para fixar a contía que pagará o cliente por dispor deste medio de pago. No entanto, as tarifas han de contemplarse nos contratos que asine o usuario. Sempre que se vaian a modificar, o banco debe comunicalo con suficiente antelación aos afectados de maneira individual.

 • Comisión por emisión, renovación e tenencia do cartón. O cliente que obtén o cartón paga unha comisión inicial pola emisión e despois, cada ano, abona un importe que depende da categoría deste medio de pago. Cando varias persoas utilizan o cartón, o cliente pagará tamén por cada un dos “plásticos” secundarios que emita a entidade. Neste caso, a comisión que se aplica é menor que a principal.

  A cota anual que se paga polo cartón de débito é, como media, de 16,75 euros, que ascenden a 33,39 euros se é de crédito.

 • Comisión por retirada de efectivo e consulta de movementos en caixeiros automáticos. O máis frecuente é que polas operacións a débito que se fan nun caixeiro da propia entidade non se pague comisión. Tampouco se aplican tarifas adicionais na consulta de saldo ou movementos.

  Cando o usuario realiza unha consulta ou saca diñeiro doutra entidade ou nun caixeiro dunha rede diferente á que ten contratada -Rede 6000, 4B ou Servired-, si hai que abonar unha cantidade extra. Nestes casos, o caixeiro debe indicar canto diñeiro cobrarase e dar a posibilidade de desistir e non realizar a operación solicitada.

  Se o cartón do usuario é de débito, non paga nada pola disposición de efectivo en caixeiros da súa entidade. Se saca diñeiro da propia rede noutro banco, abona como media 0,78 euros. No caso de que utilice outras redes, a comisión ascende a 2,79 euros e a 2,93 euros, se o fai no estranxeiro.

  Se utiliza o cartón de crédito pódeselle cobrar 2,42 euros na súa entidade, 3,16 euros se utiliza a súa propia rede noutro banco, 3,32 euros noutras redes e 3,62 euros no estranxeiro.

 • Comisión por pagos no estranxeiro. Se o pago en comercios ou a retirada de efectivo realízase nun país da Unión Europea que ten o euro como moeda, o banco non aplica comisións distintas ás que cobra en España, pero convén consultar as tarifas que a entidade pode requirir antes de facer a viaxe ao estranxeiro.

  Ademais, o banco pode pedir unha comisión por outros servizos, como facer duplicado de cartóns, traspaso de saldo, extractos especiais, activación de pagos mediante teléfonos móbiles ou carga dun cartón moedeiro.

  Nos cartóns de crédito -non nas de débito-, o banco tamén está no seu dereito de pedir outras comisións por cancelación anticipada -se o cliente devolve o diñeiro antes do pactado-, por excedido -se supera o límite do crédito- e por reclamación -no caso de que o banco teña que dirixirse ao cliente para reclamarlle pagos e pedirlle que devolva as cantidades debidas.

COMISIÓNS NOS AVAIS

A aplicación de comisións nos avais é unha excepción ao principio xeral que establece que as entidades han de plasmar nun folleto a cantidade máxima que cobrarán ao consumidor por uns servizos determinados.

No seu caso, son orientativas e dáse validez ao pactado entre o banco e o cliente. Isto ocorre nas operacións que levan un risco crediticio notable.

A entidade cobra comisións nos avais por tres tipos de xestións:

 • O estudo da operación, polo que o cliente abona unha porcentaxe sobre o importe que pediu.

 • A formalización ou apertura do aval, un tanto por cento sobre a cantidade solicitada.

 • O risco. A súa contía depende do tipo de aval, o prazo ou o risco que o banco estima que asume.