Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As principais innovacións da Lei Concursal

Simplifica, acelera e abarata o procedemento xudicial polo cal se acorda cos acredores o pago das débedas
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 25 de Xuño de 2011
Img dinero ahorrado
Imagen: Rubén García / Consumer Eroski

O proxecto de reforma da Lei Concursal -que regula o modo de saldar as débedas de empresas e persoas con dificultades económicas e demora nos seus pagos- xa logrou mellorar de maneira substancial o procedemento de concurso . A nova lei, de vital importancia na conxuntura de crise que vive España, simplifica, acelera e abarata o procedemento xudicial polo cal se debe acordar cos acredores o pago das débedas. E aínda pode haber modificacións que permitan mellores condicións para os traballadores e para os consumidores finais que se declaran en quebra.

O proceso actual

A Lei Concursal establece un procedemento xudicial único, que consiste en reunir a todos os acredores dunha persoa ou empresa en dificultades económicas para, despois de analizar a súa situación financeira, renegociar con eles un acordo de pago das débedas.

A norma, no mellor dos casos, permite resolver os conflitos en catro ou cinco meses, unha vez que se solicite o concurso voluntario (presentado polo debedor) ou o concurso necesario (presentado polo acredor). Ata o momento, o procedemento implicaba:

 • Unha vez que o xulgado declaraba o concurso, designábase a administración competente que se encargaría de levalo a cabo e analizábase a situación patrimonial dos debedores.
 • Tras confeccionar un informe con lista de acredores, inventario dos bens da empresa, cualificación dos créditos e unha análise da situación económica da persoa en concurso, tiña lugar unha proposta de convenio baixo supervisión do xuíz

 • Os acredores votaban esta proposta xudicial.

 • Chegábase á execución para liquidar a débeda.

A nova norma presta especial atención ás solucións preconcursales

No peor dos casos, se non se aprobaba a proposta do xuíz, podía sobrevir o embargo e venda dos bens do debedor para pagar os compromisos, o que nalgúns casos podía implicar unha redución da débeda de ata un 50% e un adiamento do pago de ata cinco anos.

Coa reforma xa se logrou simplificar, acelerar e abaratar o procedemento descrito. Pero aínda pode haber algunhas modificacións que pretenden ampliar o alcance da lei.

Innovacións

O proxecto de reforma establece alternativas ao concurso e desenvolve un procedemento abreviado ou simplificado, que aumenta as atribucións da administración concursal. Por unha banda, para reducir os tempos do proceso concursal, prevese que o xuíz poida aplicar un procedemento abreviado cando considere que o concurso reviste escasa complexidade, ou mesmo cando o debedor presente unha proposta anticipada de convenio, de transmisión da empresa ou cesamento da actividade, se non ten traballadores ao seu cargo.

A nova norma presta especial atención ás solucións preconcursales e brinda unha saída á situación de insolvencia do debedor para tratar de evitar a liquidación. Isto está relacionado coa posibilidade de refinanciar a débeda das empresas que chegan á etapa de concurso, co fin de que teñan máis posibilidades de saír á boia e continuar coa súa actividade.

Para isto, contémplanse unha serie de mecanismos:

 • Facilítanse as propuestas anticipadas de convenio por parte do debedor.
 • Impúlsanse acordos extraxudiciais de refinanciamento de débeda, que deben ser aprobados por un observador independente. Quen soliciten o refinanciamento deberán ser entidades de crédito titulares de polo menos o 75% da débeda en cuestión.

 • Dita refinanciamento poderá subscribirse á súa vez por outros acredores.

 • O 50% da nova débeda que toma a empresa a través do refinanciamento ten a consideración de crédito con prioridade de cobro, co fin de protexer ás entidades financeiras que deciden axudar ao debedor.

Posibles emendas

A Lei Concursal de 2003 recolle a posibilidade de que as persoas físicas poidan declararse en concurso de acredores, co fin de que se contemple a súa situación de insolvencia ante aqueles a quen deben diñeiro e eméndese a súa situación. No entanto, por diversas razóns, a Lei Concursal non é unha lei para os consumidores. Por unha banda, baste sinalar que por cada 1.300 concursos de acredores abertos nos xulgados mercantís, apenas 250 corresponden a persoas físicas con actividade empresarial.

As débedas hipotecarias están excluídas de maneira expresa nos procesos concursais

O custo dun proceso xudicial deste tipo explica en parte a cuestión, xa que rolda os 12.000 euros. Pero ademais, as débedas hipotecarias están excluídas de maneira expresa nos procesos concursais: un consumidor declarado en concurso non poderá suspender o embargo da súa vivenda en execución hipotecaria. En efecto, aínda que o proceso concursal impide que calquera acredor execute bens do debedor por medio de procesos xudiciais, esta prohibición non afecta as entidades financeiras beneficiarias dunha hipoteca.

Unha das peticións das asociacións de consumidores é a protección da vivenda habitual na execución hipotecaria. Queren que se inclúa esta figura na nova Lei Concursal. Tamén se reclama que se permitan alegar as cláusulas abusivas das hipotecas durante os procesos concursais de pequenos consumidores en quebra, para oporse á execución.

Aínda que é un tema denunciado desde a aprobación da última reforma de 2003, o actual proxecto -tal como saíu do consello de Ministros- non contemplou unha adaptación especial para as persoas físicas que se atopen sobreendeudadas.

Traballadores no concurso de acredores

Outro dos sectores que expuxeron innovacións á reforma da Lei Concursal foron os traballadores. Os principais sindicatos solicitan unha maior protección do sector traballador cando as empresas gardan débedas salariais no momento do concurso. Entre outras cuestións, solicitouse a incorporación á norma de medidas que garantan un especial tratamento ás débedas salariais:

 • Participación da representación dos traballadores no concurso.
 • Intervención e poder de decisión do sector laboral na designación da administración concursal encargada de seguir o proceso.
 • Executar de maneira separada do resto das débedas aquelas que se manteñen cos traballadores da empresa en situación de quebra.
 • Respectar as indemnizacións acordadas antes da declaración do concurso.