Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas autonómicas paira fomentar o autoemprego

Aínda que se conceden a fondo perdido, algunhas comunidades esixen una investimento mínimo e un prazo de tempo no que seguir como autónomo
Por Rosa Cuevas 5 de Marzo de 2009
Img empresario
Imagen: Tolga KOSTAK

O ano 2008 despediuse cunha cifra marca na destrución de empregos: a Seguridade Social perdeu máis de 841.000 afiliados no Réxime Xeral de Traballadores. Os efectos da crise son máis que evidentes. En época de vacas fracas como a actual redúcese o número de contratos, e as ofertas de traballo con carácter indefinido, no mellor dos casos, substitúense por contratos de duración limitada. Esta conxuntura económica ha empuxado aos emprendedores a decantarse polo autoemprego como un medio paira xerar una actividade económica propia. De feito, o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) pechaba 2008 cun saldo positivo, 160.000 autónomos máis que no anterior ano.

Incentivos paira emprendedores

Aínda que o número de persoas que tramitou o alta no RETA (3.273) en xaneiro supuxo una baixada do 3,4% con respecto a xaneiro de 2008, está moi lonxe aínda do esborralle diario que sofre o Réxime Xeral de Traballadores. Máis aló do propio espírito emprendedor das persoas, o certo é que as novas fórmulas de traballo que se implantan día a día nas empresas son tamén as responsables. Una delas é a tendencia que comeza a ter una presenza predominante no tecido empresarial do noso país: o “outsourcing”. Nestes momentos, un número importante de compañías vese obrigado a recortar gastos e a abaratar custos paira sobrevivir á crise, e fan exactamente o mesmo co seu persoal; redúceno e recorren a provedores externos de servizos, os chamados “outsourcers”, que poden ser informáticos, persoal de contabilidade, de compras, de forzas de venda…

Deixar de ser asalariado e converterse en autónomo pode chegar a ser un proceso duro paira algunhas persoas, e máis cando a actividade empresarial que se vai a desempeñar esixe una investimento económico paira adquirir equipos ou outro material. É neste punto onde as axudas autonómicas que gran parte das nosas comunidades teñen deseñadas paira fomentar o autoemprego desempeñan un papel moi importante. Na gran maioría de casos son subvencións a fondo perdido cuxo importe, máis ou menos, rolda os 5.000 euros. Concédense paira incentivar o traballo autónomo e en ningún caso trátase dun préstamo ou dun acordo que leve una rebaixa nos tipos de interese dun crédito que se vaia a solicitar. Cada comunidade, con todo, establece un tempo mínimo no que o autónomo beneficiario debe seguir dado de alta no RETA, paira evitar a picaresca. Si a baixa prodúcese antes de tempo, a subvención débese devolver.

Requisitos comúns

Cada comunidade establece un tempo mínimo no que o autónomo beneficiario debe seguir dado de alta no RETA

Paira acceder a estas liñas de axuda é a propia comunidade autónoma a que a título individual perfila os requisitos que han de cumprir os solicitantes. No entanto, hai un que se repite en case todas elas: o beneficiario da subvención debe estar desempregado ou apuntado como solicitante de emprego nos servizos de colocación autonómica e nacional nun prazo de tempo inmediatamente anterior a tramitar a súa alta. Os períodos mínimos esixidos adoitan variar dunha rexión a outra, como o fan tamén o resto de requisitos, desde a realización dun curso de xestión empresarial, impartido por axencias de desenvolvemento de emprego autonómicas ou polas áreas de promoción económica de cada concello da comunidade, á presentación dun plan de empresa no que se analice a viabilidade do servizo, até a realización dun investimento mínimo no territorio da comunidade autónoma que concede a subvención.

En canto ao importe destas subvencións, algunhas comunidades outorgan una cifra de diñeiro igual paira todos os emprendedores e outras a elevan en función da situación persoal de cada solicitante. Si o beneficiario é menor de 30 anos, si é muller, si sofre algunha discapacidade ou si foi vítima de violencia de xénero a contía ascende máis dun 10%.

Ofertas por comunidades

Castela-A Mancha: a comunidade manchega conta cunha liña de axudas aberta paira subvencionar o inicio de actividade de todos aqueles desempregados e demandantes de emprego que se constitúan como traballadores autónomos e establezan o seu domicilio fiscal en Castela-A Mancha. As contías: 5.000 euros se o solicitante é home, até 7.000 si é muller, 8.000 euros se o promove una persoa con discapacidade e até 10.000 euros se é muller con discapacidade. Ademais, as vítimas de violencia de xénero reciben una bonificación do 15% sobre a base que lles corresponda. Convén saber que a Administración manchega esixe que, una vez que as axudas se concedesen, as persoas beneficiarias manteñan todas as condicións que motivaron a concesión da subvención durante un prazo de tres anos. Así mesmo, a actividade debe ter carácter estable e non poderá simultanearse con calquera outro traballo por conta allea. En canto ao prazo de tempo no que a solicitude tarda en resolverse, a Consellería de Emprego estima que o tempo máximo que transcorre é de tres meses.

Castela e León: esta comunidade ofrece subvencións destinadas a fomentar o autoemprego en novos xacementos de traballo, e o autoemprego de mulleres en profesións ou ocupacións con menor índice de ocupación feminina. Paira ser beneficiario das axudas débese estar en situación de desemprego, pero quedan excluídos os parados de longa duración, que estean no paro durante máis de 12 meses. O Goberno de Castela e León premia con 7.000 euros os proxectos empresariais que poñan en marcha servizos de lecer, ambientais, de axuda na vida cotiá e de mellora na calidade de vida. Pola súa banda, as mulleres que se autoempleen naquelas profesións ou actividades nas que a muller teña baixa presenza recibirán 10.000 euros.

Castela-A Mancha esixe que una vez que as axudas se concedesen os beneficiarios sigan sendo autónomos durante tres anos

Cataluña: os emprendedores cataláns poden solicitar una axuda a fondo perdido cuxa contía ascende a 3.500 euros se os promotores da idea empresarial son mozos menores de 30 anos, ou maiores de 45 anos. No caso de que as persoas beneficiarias sufran algún tipo de discapacidade, a subvención ascende a 5.000 euros se é home e a 6.000 si é muller. Do mesmo xeito que no resto de comunidades, cando una vítima de violencia de xénero decide emprender e pór en marcha un proxecto empresarial pode gozar dunha bonificación extra do 10% máis, sobre a partida que lle corresponda pola súa situación persoal.

Estremadura: a comunidade estremeña é una das máis xenerosas, non só pola dotación económica das axudas de autoemprego senón porque tamén ampliou recentemente os colectivos de persoas que se poden beneficiar delas. Así, concédense 11.000 euros a mulleres desempregadas vítimas de violencia de xénero. A subvención ascende a 10.000 cando os solicitantes son: mulleres desempregadas, homes desempregados con discapacidade, desempregados procedentes de ERE, desempregados estremeños que retornen a Estremadura e aqueles que vivan en municipios con menos de 5.000 habitantes. Pola súa banda, a Xunta de Estremadura incentiva as actividades empresariais innovadoras e que teñan interese social (I+D, turismo, e atención a menores son as principais) con 7.500 euros. Ademais a comunidade estremeña concede una axuda de 5.000 euros en xeral paira aqueles desempregados que non se atopen encadrados nos apartados anteriores.

A Xunta conta cunha liña de subvencións paira o establecemento de traballadores autónomos de 5.000 euros paira desempregados en xeral

Galicia: do mesmo xeito que sucede en Estremadura, Galicia pode presumir das súas dotacións paira o fomento do autoemprego. A Xunta conta cunha liña de subvencións paira o establecemento de traballadores autónomos ou por conta propia, co fin de facilitar durante o inicio da actividade uns ingresos mínimos. A condición de que se acredite una investimento por un importe non inferior a 3.000 euros (sen incluír o IVE), realizada entre os tres meses anteriores ao comezo da actividade e o seis posteriores. As contías desta axuda son as seguintes:

 1. 5.000 euros paira desempregados en xeral.
 2. 6.000 euros paira mozos desempregados/as de 30 ou menos anos.
 3. 7.000 euros paira mulleres desempregadas.
 4. 7.500 euros paira emigrantes retornados/as e traballadores ou traballadoras procedentes de empresas en crises, persoas desempregadas de longa duración, e traballadores ou traballadoras procedentes de empresas dos sectores de actividade en reestruturación.
 5. 8.000 euros paira persoas desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 6. 10.000 euros paira mulleres desempregadas con discapacidade ou en risco ou situación de exclusión social.

Illas Canarias: os emprendedores canarios poden presentar a solicitude paira pedir as subvencións que se outorgan na súa comunidade paira o fomento do autoemprego no período comprendido entre os tres meses anteriores ao comezo da actividade e os seis meses posteriores a devandito inicio. O importe da subvención varía en función da dificultade paira o acceso ao mercado do traballo do solicitante: 5.000 euros paira desempregados en xeral; 6.000 euros paira mozos desempregados de 30 ou menos anos; 7.000 euros paira mulleres desempregadas; 8.000 euros paira desempregados con discapacidade, que teñan recoñecido un grao de minusvalía igual ou superior ao 33% e, finalmente, no suposto de mulleres vítimas de violencia de xénero, as cantidades increméntanse un 10%.

Illes Balears, Madrid, Navarra e Cantabria: as catro comunidades contan con liñas de axuda paira fomentar o autoemprego con importes exactamente iguais. Poden beneficiarse destas subvencións as persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego que se constitúan como traballadores autónomos. No entanto, quedan excluídos os traballadores que exerzan a mesma ou una actividade moi similar por conta propia durante o ano anterior á data de inicio da actividade pola que se solicita a subvención. A suma de diñeiro que se concede é de 5.000 euros paira desempregados en xeral, 6.000 paira mozos de até 30 anos e 7.000 euros paira mulleres. Se se trata de mulleres vítimas de violencia de xénero, a contía indicada incrementarase nun 10%. Subvenciónanse con 8.000 euros os proxectos empresariais promovidos por homes con discapacidade e con 10.000 si son mulleres. Convén saber que o prazo máximo paira ditar e notificar a resolución é de tres meses. En calquera caso, transcorrido este prazo, se non hai comunicación algunha, a solicitude deberá entenderse desestimada.

A Comunidade Foral de Navarra establece como requisito realizar investimentos por un importe mínimo de 12.000 euros

Pola súa banda, a Comunidade Foral de Navarra establece como requisito o realizar, no período de tempo comprendido entre os seis meses anteriores á data de alta e os tres meses posteriores a devandita data, investimentos dentro de Navarra por un importe mínimo de 12.000 euros por solicitante. Ditas investimentos deberanse xustificar con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente datados así mesmo no período anteriormente mencionado. Moito máis baixa é o investimento mínimo que os emprendedores cántabros deben facer: 5.000 euros, sen incluír IVE.

País Vasco: a Comunidade Autónoma Vasca apoia con 6.000 euros as ideas emprendedoras daquelas persoas que deciden pór en marcha un proxecto empresarial. O Goberno Vasco esixe una serie de requisitos aos solicitantes:

 1. Que figuren inscritos como parados nun servizo público de emprego de ámbito autonómico ou estatal polo menos cunha antigüidade de tres meses.
 2. Cursar e superar una acción formativa de apoio á promoción empresarial.
 3. Que presenten un proxecto viable de actividade económica que implique a creación da súa propio posto de traballo.
 4. Que o alta no Imposto sobre Actividades Económicas e no réxime correspondente da Seguridade Social efectúese na Comunidade Autónoma do País Vasco, debendo radicar na mesma o domicilio social e fiscal así como o seu centro de traballo.
 5. Que a dedicación á nova actividade sexa exclusiva.

A Rioxa: os autónomos rioxanos deben saber que o seu Goberno concede axudas a fondo perdido a todos aqueles desempregados que inicien una actividade empresarial, a condición de que esta non teña nada que ver coa hostalaría, o sector inmobiliario e a construción, os alugueres, así como a intermediación financeira. Subvenciónase até un máximo de 500 euros nos gastos de constitución, e desde 3.000 euros e até un máximo de 200.000 paira os investimentos de activos fixos. En canto ao desembolso que os autónomos realicen en partidas de deseño (papelería, rótulos, creación páxinas web, etc.) as axudas poden cubrir até un 45% do gasto, cun investimento mínimo de 1.500 euros e una máxima de 100.000 euros.

Principado de Asturias: en Asturias a cultura emprendedora prémiase co que se coñece popularmente como o “Ticket do Autónomo”. Non se trata dunha axuda cunha contía fixa -concédese até un máximo de 10.000 euros- senón que o seu importe se barema en función de si o promotor é desempregado, mozo de 30 anos ou menos, muller, ou discapacitado. Os beneficiarios desta subvención a fondo perdido, ademais de ser desempregados inscritos como demandantes de emprego, deben presentar un informe favorable do plan de viabilidade do proxecto da actividade ou do negocio, elaborado a través dos centros de empresa radicados no Principado de Asturias. Esíxese tamén que os emprendedores solicitantes realicen una investimento mínimo en material necesario paira o desenvolvemento da actividade de 5.000 euros. Una vez recibido o Ticket do Autónomo os beneficiarios están obrigados a permanecer dados de alta no RETA tres anos.

Rexión de Murcia: os dous requisitos principais que deben cumprir os emprendedores murcianos paira beneficiarse das subvencións que outorga o seu Goberno son, por unha banda, o estar desempregado e, por outro, que se xustifique o realizar investimentos en activos materiais -necesarios paira o desenvolvemento da actividade- por un importe non inferior a 5.000 euros (excluído o IVE). Do mesmo xeito que no resto de comunidades a cantidade susceptible de ser subvencionada varía:

 1. Paira mozos menores de 30 anos: 7.000 euros se é muller e 6.000 si é home.
 2. Maiores de 30 anos e menores de 45 anos, desempregados con máis de 12 meses de inscrición ininterrompida como demandantes de emprego: 7.000 euros paira as mulleres, 6.000 paira os homes.
 3. Persoas desempregadas de 45 a 54 anos: 7.000 euros se é muller e 6.000 si é home.
 4. Persoas desempregadas de 55 anos ou máis: 9.000 paira as mulleres, 8.000 si son homes.
 5. Persoas discapacitadas: 9.000 euros no caso de que a solicitante sexa muller e 8.000 si é home.
 6. Se a traballadora autónoma é vítima de violencia de xénero, as subvencións incrementaranse nun 10%.