Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas en caso de partos múltiples

A contía e finalidade das axudas varían en función da comunidade autónoma onde se resida
Por Pilar Valencia 2 de Xullo de 2011
Img gemelos
Imagen: -Manda

Se ter un fillo é un dos maiores motivos de felicidade, dar a luz a varios nenos á vez supón unha dobre ou tripla alegría, pero trae consigo tamén un dobre ou triplo esforzo, traballo, cansazo, preocupación e, por suposto, gasto. Por fortuna, as familias reciben axudas para soportar esta situación, tanto estatais como das súas respectivas comunidades autónomas. A súa contía e duración dependen, sobre todo, do lugar de residencia.

Dereitos ampliados

Toda muller, ao ser nai, ten dereito a unha serie de vantaxes ou axudas para coidar e criar ao seu fillo. Tras o parto establécense unhas semanas de baixa por maternidade, 16 en total, tempo durante o cal, no caso de que traballe, recibe unha prestación por parte da Seguridade Social. Que ocorre se se tiveron xemelgos ou trillizos? Nese caso, concédese outro subsidio especial por cada fillo que naceu, a partir do segundo, e a mesma contía que co primeiro, durante un período de seis semanas tras o parto.

No caso da baixa, amplíase en dúas semanas máis por cada fillo a partir do segundo: os xemelgos dan dereito a 18 semanas e, se se teñen trillizos, recoñécense case cinco meses de baixa maternal.

Se en lugar de traballar por conta allea a nai é autónoma, recibirá a mesma axuda económica que se dá a todas as mulleres que acaban de ser nais. As traballadoras suxeitas ao Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia e Autónomos que despois de esgotar esas semanas de descanso para facerse cargo do seu fillo volvan ao traballo, nos dous anos seguintes ao parto, terán dereito a recibir unha bonificación durante un ano completo.

O ano pasado estableceuse como baremo, no caso de xemelgos, unha achega de 2.533 euros

Aos días de descanso en casa despois de dar a luz únese unha axuda económica que se concede cando o parto é múltiple. O pasado ano estableceuse como baremo, no caso de xemelgos, unha achega de 2.533 euros; se eran trillizos, catro veces o importe mensual do salario mínimo interprofesional, algo máis de 5.000 euros; e se son catro fillos ou máis nun parto múltiple, outórgase unha prestación superior a 7.500 euros.

Se o nacemento múltiple ocorre nunha familia monoparental ou cunha nai con discapacidade, outórgase ademais unha compensación non superior a 1.000 euros, sempre que os ingresos do beneficiario non pasen determinados niveis de ingresos (uns 14.000 euros para dous fillos).

A maternidade trae aparellados outros dereitos:

 • Dedución por fillos menores de 3 anos cuxos pais traballen. Pódese reducir a cota diferencial do imposto sobre a renda ata en 1.200 euros anuais por fillo ou ben optar a un pago anticipado de 100 euros cada mes.

 • Permiso para lactación. As traballadoras con fillos menores de 9 meses teñen dereito a ausentarse do seu traballo durante unha hora (que poden dividir en dúas fraccións). É un permiso que se incrementa de forma proporcional no caso de partos múltiples. A muller que o desexe pode cambiar esa hora de lactación pola posibilidade de saír media hora antes do traballo ou ben acumulalo en xornadas completas.

 • Redución da xornada laboral se se ten un fillo menor de 8 anos ou maior, pero con discapacidade.

 • Excedencia por coidado dos fillos.

Axudas por comunidades autónomas

A todo iso hai que sumar as especificidades en cada comunidade autónoma, que se refiren a axudas para a escolarización, material escolar, comedor do colexio, transporte ata o centro educativo ou axudas para os nacementos de fillos de empregados públicos.

As axudas autonómicas máis importantes son as seguintes:

 • Andalucía: a Xunta outorga 600 euros por cada fillo a partir do terceiro, ata que cumpran tres anos. En caso de parto múltiple recíbense entre 1.200 e 4.800 euros (segundo o número de nenos nados á vez).
 • Aragón: as prestacións que ofrece esta comunidade danse a partir de trillizos.

 • Asturias: no caso de que nazan xemelgos, os pais reciben unha achega máxima de 500 euros por neno e outros 250 euros por cada fillo máis a partir dos dous primeiros.

 • Baleares: ademais da prestación económica, hai vantaxes ao comprar en farmacias cueiros e alimentos de bebé.
 • Canarias: en 2007 establecéronse axudas por partos múltiples a partir de trillizos, cun máximo de 1.202 euros por fillo e ano para rendas inferiores a 8.414,16 euros anuais.
 • Castela-A Mancha: hai unha prestación económica para familias numerosas con límites de renda, viúvos na familia ou por partos múltiples.
 • Castela e León: as axudas benefician ás rendas inferiores a 21.035 euros, cun pago único de 601 euros para o primeiro fillo, 1.202 euros para o segundo fillo e 1.803 para o terceiro e sucesivos. Se os ingresos familiares son superiores ao límite, a cantidade que se percibe por cada fillo redúcese á metade.
 • Cataluña: no caso de familias numerosas ou monoparentais, a axuda ascende a 730 euros por fillo ata que o pequeno cumpra seis anos.

 • Comunidade de Madrid: contémplanse deducións fiscais (entre 600 euros polo primeiro fillo e ata 900 polo terceiro e seguintes), axudas para escolaridade, comedor escolar, transporte ao colexio e material escolar.
 • Galicia: deducións fiscais (entre 300 e 800 euros) en caso de familia numerosa.
 • Murcia: só préstase axuda ás familias numerosas cando contan con seis fillos ou máis e, en caso de partos múltiples, cando nazan trillizos.
 • Navarra: hai un pago único de 1.983 euros por nacemento, sempre que o bebé sexa o terceiro ou o segundo cunha minusvalía igual ou superior ao 25%. O resto de axudas son por xemelgos (72,12 euros mensuais durante o primeiro ano), trillizos (180,3 euros mensuais durante os 3 primeiros anos), cuatrillizos (240 euros mensuais) e quintillizos ou máis fillos (60,10 euros ao mes por fillo, que se incrementa de maneira progresiva en función do número de fillos, ata que estes cumpran tres anos).
 • País Vasco: ademais das prestacións xa mencionadas, facilítase o acceso das familias numerosas a vivendas de protección oficial ou o cambio a vivendas sociais de maior tamaño.
 • A Rioxa: aplica deducións no IRPF de 150 euros polo segundo fillo e de 180 euros polo terceiro ou sucesivos. Estas cantidades elévanse en 60 euros no caso de partos múltiples.

Decálogo de supervivencia en casa

Tras o “susto” inicial ao coñecer a noticia de que se esperan xemelgos, trillizos, ou mesmo máis descendencia, hai que pensar en organizarse. Tras o parto, a saída do hospital e chegada a casa supón un reto, polo que convén armarse de paciencia e ter en conta varios consellos útiles:

 • Ante todo, organización.
 • O primeiro é o primeiro: os bebés absorberán todo o tempo.
 • Apuntalo todo: tomas de comida, a que hora come cada bebe ou se se lle deron vitaminas.
 • Organizar as visitas de amigos e familia. Á parte de ver aos bebés, é unha boa ocasión para axudar aos pais.
 • Establecer uns horarios para comida, descanso, paseo, xogo, etc.
 • Estimulación sensorial.
 • Tratar a cada bebé de forma individualizada.
 • Non esquecer se hai outro fillo en casa e facerlle partícipe do coidado dos seus irmáns.
 • Non esquecerse dun mesmo.
 • Non esquecerse da parella.