Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas para a compra de material auditivo

As subvencións oscilan entre 800 e 1.100 euros aínda que se limitan a persoas maiores de 65 anos ou con discapacidade
Por Rosa M. López-Maroto 1 de Agosto de 2009

Non poden gozar plenamente dun concerto ou dunha película, pero as persoas que sofren perda de audición ven, ademais, como esta condiciona tamén a súa vida cotiá, xa que son incapaces de escoitar o timbre da porta ou o teléfono, ou de participar nunha conversación cos seus amigos. En moitos casos, a solución está nun audífono de calidade, pero o certo é que o seu prezo é bastante elevado: entre 900 e 3.000 euros, segundo as estimacións dos servizos de saúde das diferentes comunidades autónomas. As axudas e subvencións para a compra de material auditivo oscilan entre 800 e 1.100 euros, pero na súa maioría só afectan a maiores de 65 anos ou a quen padezan algunha discapacidade.

Axudas oficiais

A oferta de axudas oficiais circunscríbese xeralmente ao marco das comunidades autónomas, e son válidas para persoas maiores de 65 anos ou que padezan algún tipo de discapacidade. Moi parecidas entre si, a súa variación estriba na contía máxima que proporcionan ao afectado. A Comunidade Autónoma de Madrid, por exemplo, autoriza a concesión de axudas económicas como medida de apoio á integración social dos cidadáns: ofrece un máximo de 840 euros para a adquisición de audífonos ; En Galicia, o importe da subvención é de ata 800 euros por audífono, e a axuda está restrinxida a persoas maiores de 65 anos que precisen un dispositivo para compensar o seu déficit auditivo ou a quen os necesiten por discapacidade recoñecida.

As axudas limítanse á adquisición do aparello, e as pilas, reparacións e outro tipo de equipos non son obxecto de subvención

En Cantabria a prestación para a adquisición de audífonos é dun máximo de 900 euros por aparello, mentres que Aragón convocou este ano axudas individuais para persoas con discapacidade e persoas en situación de dependencia que, no caso destes aparellos, plasmouse nunha contía máxima de 1.000 euros por unidade. Doutra banda, a Deputación Foral de Guipúzcoa proporciona axudas para a adquisición de próteses auditivas por unha contía máxima de 1.032 euros. Para acollerse a esta medida os destinatarios deben estar empadroados no territorio cunha antigüidade mínima de dous anos e cun grao de minusvalía igual ou superior ao 21%, ou valorados como persoas dependentes. A Deputación Foral de Biscaia abriu a convocatoria de axudas para persoas con discapacidade auditiva este ano, cuxos beneficiarios serán os empadroados en Biscaia, menores de 65 anos e cun grao de minusvalía igual ou superior ao 21%. Tamén o Goberno de Navarra, a través da Axencia Navarra para a Dependencia, ofrece unha subvención a persoas menores de 65 anos con certificado de discapacidade, empadroados na provincia con dous anos mínimo de antigüidade, e cuxa renda per cápita non supere os baremos establecidos.

En Andalucía son os maiores de 65 os máis beneficiados. Quen superen dita idade poden acollerse a un programa que lles permite obter audífonos en certos centros auditivos habilitados. Así, os titulares do cartón “Andalucía Xunta Sesentaycinco” poden gozar de bonificacións na adquisición de audífonos. En Cataluña pódense solicitar axudas a través do Programa Unificado de Axudas (PUA). As axudas limítanse á adquisición do aparello, e as pilas, reparacións e outro tipo de equipos non son obxecto de ningún tipo de subvención en todo o territorio nacional.

Requisitos

Para beneficiarse deste tipo de axudas os solicitantes deben de cumprir unha serie de requisitos:

  • Ter recoñecido un grao de discapacidade de polo menos un 21% ou 33%, segundo cada territorio autonómico
  • A discapacidade recoñecida debe estar relacionada coa axuda solicitada
  • As persoas discapacitadas maiores de idade deben contar con ingresos persoais íntegros no ano que non superen a cantidade estipulada por cada autonomía, así como non ter débedas coa comunidade, e estar ao corrente nas obrigacións tributarias e da Seguridade Social.

Desde as institucións privadas tamén se canalizan axudas, aínda que a súa contía é menor

As axudas pódense obter tamén a través de organismos públicos como no caso do Instituto Valenciano da Xordeira, que ofrece descontos do 15% sobre o prezo da tarifa xeral en pago en man. As condicións deste financiamento son dun tipo de interese ao 0%, cun prazo máximo de amortización que alcanza os 18 meses. E en determinados territorios, como no País Vasco, as Mutuas de Traballo fanse cargo do financiamento dos audífonos, ao consideralos como “unha prótese necesaria tras ser recoñecida a enfermidade profesional”.

Desde institucións privadas tamén se canalizan axudas deste tipo, aínda que a contía é máis limitada: a “Fundación Axuda á Audición” ofrece audífonos a prezos subvencionados. Tamén se pode atopar financiamento nalgúns centros auditivos que permiten o adiamento de pago durante un período que oscila entre os dous e catro anos con tipos de interese inferiores aos que marca o mercado financeiro, entre o 4% e 6%. Algúns destes centros dispoñen mesmo de cartóns cuxo uso xera beneficios e descontos na compra de material auditivo: 40% na compra de pilas, 50% na compra dun molde auditivo e spray auditivo, ou paquetes de filtros de reposto gratuítos, así como outra serie de descontos en reparacións.

COMO SOLICITAR As AXUDAS

A prestación resólvese mediante o reintegro dos gastos ao usuario, e baixo prescrición facultativa do especialista. O procedemento para a adquisición das subvencións varía en función da comunidade autónoma en que se solicite, polo que o máis aconsellable é acudir ás direccións xerais dos Servizos de Saúde onde se darán as indicacións precisas para a súa obtención.

As solicitudes deberán ir acompañadas dos seguintes documentos ou certificados:

  • Acreditación de ser beneficiario das prestacións do Sistema Nacional de Saúde (fotocopia da cartilla sanitaria onde apareza o titular e o beneficiario).
  • Prescrición e informe clínico por parte do especialista.
  • Factura orixinal do centro auditivo onde se adapte o audífono (esta debe incluír I.V.A e N.I.F da empresa).
  • Solicitude de reembolso asinada polo usuario ou o seu representante legal no que conste o N.I.F do perceptor, así como os datos completos da súa conta bancaria.

Os nenos que reúnan os requisitos para recibir a subvención pública necesitan que un especialista en otorrinolaringología firme os documentos de solicitude pertinentes. Hai que apuntar que os hipoacúsicos son as persoas que teñen máis de 50 decibeles de perda auditiva, sendo o decibel a unidade de medida da intensidade sonora, que no caso da xordeira supón máis de 75 db.