Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axuste económico: novas medidas para facer fronte á crise

A principal medida é unha subida temporal do IRPF, de forma que as rendas de traballo rexistrarán unha recarga durante os dous próximos anos
Por José Ignacio Recio 4 de Xaneiro de 2012
Img tijeras dinero
Imagen: sanja gjenero

Fixéronse esperar, pero xa as coñecemos. Por fin difundíronse as medidas de choque que a sociedade española deberá asumir co fin de atallar a crise económica. A principal é unha subida temporal do IRPF, de forma que as rendas de traballo sufrirán durante os dous próximos anos unha recarga “de solidariedade”. A ela súmanse a alza do IBI e a conxelación do soldo dos funcionarios, cuxo horario laboral se incrementa e pasa a 37,5 horas semanais en todo o territorio nacional. Conxélase tamén o Salario Mínimo Interprofesional (641,40 euros) e elimínase a Renda de Emancipación para os mozos, á vez que se apraza a ampliación do permiso de paternidade. Só os xubilados líbranse dos recortes aprobados polo novo Goberno e as súas pensións crecerán durante 2012 un 1% de media.

Principais recortes do axuste económico

O Consello de Ministros aprobou o pasado 30 de decembro un Real Decreto Lei de medidas urxentes de orde económica e social, e de corrección do déficit público. Preténdese reducir o gasto nunha contía aproximada de 8.900 millóns de euros e increméntanse os ingresos noutros 6.275 millóns. Estas medidas responden a un novo cálculo de previsión de déficit do conxunto das Administracións Públicas, que se sitúa ao redor do 8%, segundo os últimos informes facilitados pola Intervención Xeral do Estado.

Asalariados, autónomos, funcionarios e aforradores notarán de cheo os efectos das medidas

Asalariados, traballadores autónomos, funcionarios ou aforradores notarán de cheo os efectos das medidas “anticrises” anunciadas, que estarán vixentes durante os próximos dous anos, xa que se pretende que sexan temporais.

1. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

A principal das novas medidas, unha das que afectará a máis persoas, é a creación dun gravame complementario para redución do déficit público. Será temporal e progresivo (“solidario”) para os exercicios 2012 e 2013, sobre todos os tramos de base liquidable xeneral hoxe vixentes para aplicación da tarifa estatal.

As porcentaxes aplicables oscilan entre o 0,75% para o primeiro tramo da tarifa -o correspondente ás rendas máis baixas, cuns ingresos de ata 17.707 euros-, ata o 7% para as rendas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea novo para este gravame.

Tamén se aplicará ás rendas do aforro en porcentaxes que oscilan entre o 2% para os rendementos de ata 6.000 euros e o 6%, para rendementos superiores a 24.000 euros.

Como consecuencia da súa aplicación, unha persoa solteira sen fillos cuxos ingresos son de 16.000 euros ao ano, pagará 53,86 euros máis ao ano, mentres que se a renda é de 30.000 euros, o incremento será de 248,88 euros anuais. No máis alto da escala, quen dispoñan dun soldo bruto de 400.000 euros terán que abonar 20.567,95 euros máis nos seus impostos os próximos dous anos. Polo que respecta a unha familia con dous fillos e declaración conxunta, se os seus ingresos son de 16.000 euros, o incremento de cota é cero; para rendas de traballo de ata 30.000 euros, de 151,81 euros ao ano, mentres que para ingresos de 400.000 euros, a desviación da cota que se deberá pagar cada ano será de 20.300,87 euros.

2. Imposto sobre Bens Inmobles

Os propietarios de vivendas tamén se verán afectados pola subida de impostos. O IBI será progresivo (10%, 6%, 4%) segundo a antigüidade da revisión catastral e, por tanto, á súa adecuación ao valor do mercado: canto maior sexa a antigüidade do valor, maior será a subida.

Excluíuse do incremento do IBI ao 50% das vivendas de menor valor de cada municipio

Para evitar penalizar ás rendas máis baixas, excluíuse do incremento ao 50% das vivendas de menor valor de cada municipio, sempre que os seus valores catastrais actualizáronse despois de 2001. Tamén están exentas desta subida as vivendas cuxo valor catastral se revisou nos anos en que o valor dos inmobles era máis alto (2005-2007). Teñen tipo do 4%, entre outros, os municipios de Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Xixón, Soria, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada e Móstoles.

Unha vivenda cun valor de mercado de 150.000 euros, cuxo valor catastral se revisase antes de 2002, pagaba 150 euros de media. Tras a nova medida, o dono da vivenda pagaría 165 euros, xa que o incremento absoluto da cota é de 15 euros. Se o valor catastral desta mesma vivenda revisouse despois de 2002, a reforma aprobada non suporía un incremento da cota.

Outro exemplo sería o dunha vivenda cun valor de mercado de 300.000 euros, cuxo valor catastral se revisase antes de 2002, que pagaba 300 euros de media. Tras a medida, pagaría 330 euros e o incremento absoluto da cota sería de 30 euros. Se o valor catastral desta mesma vivenda revisouse entre 2002 e 2005, a reforma suporía un incremento da cota entre 15 e 25 euros.

3. Dedución por compra de vivenda

Recupérase a desgravación fiscal a través do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas por adquisición de vivenda habitual nos mesmos termos que había ata o 31 de decembro de 2010. Esta medida aplicarase con carácter retroactivo desde xaneiro de 2011.

Establécese un IVE superreducido do 4% para a adquisición de primeira vivenda a partir de 2012. Con ambas as medidas, preténdese axudar á reactivación do mercado inmobiliario e que a compra dunha vivenda por parte dos usuarios teña recompensa desde o punto de vista fiscal.

4. Axudas á emancipación dos mozos

Desaparece a “Renda Básica de Emancipación”, que estaba destinada aos mozos que alugaban unha casa ou apartamento tras abandonar o fogar familiar.

5. Funcionarios: soldo conxelado

Increméntase o horario laboral dos funcionarios, que será de 37,5 horas semanais

Mantense o soldo dos funcionarios e conxélase a taxa de reposición dos persoais. Exceptúase ás dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e aos de loita contra a fraude dos Ministerios de Facenda e Administracións Públicas, e de Emprego e Seguridade Social.

Ademais, increméntase o horario laboral dos funcionarios, que pasa agora a 37,5 horas semanais en todo o territorio nacional. No entanto, pódese optar por manter 35 horas semanais, aínda que a cambio dunha redución de salario proporcional.

6. Sen subidas no salario basee

Mantense o SMI (Salario Mínimo Interprofesional) en 641, 40 euros, con 14 pagas, para todo o exercicio 2012.

7. Ampliación para o coidado dos fillos

Aprázase ata dentro dun ano, para o 1 de xaneiro de 2013, a ampliación do permiso de paternidade de dúas a catro semanas.

8. Menos rendibilidade nos aforros

Auméntanse as retencións ao aforro de capital, algo que afectará sobre todo os aforradores que teñan contratados fondos de investimento ou depósitos, entre outros.

Unha familia con dous fillos e declaración conxunta que obteña unha plusvalía anual de 1.000 euros por estes produtos, unha vez quitada a correspondente retención, terá que pagar a partir de agora 20 euros máis en impostos por esa cantidade. Así será de maneira progresiva, a medida que a rendibilidade sexa maior.

Xubilados e parados líbranse

Os recortes afectan a todas as partidas orzadas. Tan só os xubilados libraranse da “tesoira”, xa que as súas pensións revalorizaranse nun 1% de media. As pensións mínimas e as non contributivas serán as mellor paradas, cun crecemento estimado do 2,9%, aínda que todas contarán con que o custo da vida subiu un 2,4% en decembro, tras os datos do indicador adiantado do Índice de Prezos ao Consumo (IPC) do último mes do exercicio 2011.

Doutra banda, os perceptores de complementos por mínimos das pensións do sistema da Seguridade Social e de Clases Pasivas recibirán, antes do 1 de abril de 2012 e baixo un único pago, unha cantidade equivalente á diferenza entre a pensión percibida en 2011 e a que correspondese de aplicar ás contías mínimas desas pensións o incremento do 2,9%, correspondente ao IPC real no período de novembro de 2010 a novembro de 2011.

Á súa vez, os parados que esgotasen a prestación por desemprego a partir do próximo mes de febreiro poderán manter a axuda de 400 euros.

O IPC dá un respiro

A inflación anual estimada do Índice de Prezos ao Consumo en decembro de 2011 é do 2,4%, de acordo co indicador adiantado elaborado polo Instituto Nacional de Estatística. Este indicador proporciona un avance do IPC que, en caso de confirmarse, suporía unha diminución de cinco décimas na súa taxa anual, xa que no mes de novembro esta variación foi do 2,9%. Este resultado á baixa é consecuencia, sobre todo, da baixada dos prezos dos carburantes e lubricantes e do mantemento do prezo do tabaco, fronte ás subidas que experimentaron estas parcelas o ano pasado.

Pola súa banda, a variación anual do indicador adiantado do Índice de Prezos de Consumo Harmonizado situouse en decembro no 2,3%. Se este dato confírmase tamén, a taxa anual do IPCA rexistraría a finais de ano unha diminución de seis décimas respecto ao mes anterior.