Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas para o colexio: cinco aspectos que convén coñecer

As bolsas do Ministerio de Educación dan axudas para distintas etapas educativas e cobren gastos de comedor, libros e ata para pagar o aluguer
Por Blanca Álvarez Barco 14 de Outubro de 2015
Img colegios becas ayudas
Imagen: pressmaster

Libros de texto, roupa para escolar, material. Nos primeiros meses dun novo curso os gastos dunha familia crecen de maneira notable, sobre todo se hai máis dun fillo. No entanto, en cada concello ou comunidade autónoma hai distintos tipos de axudas para minorar os efectos da volta o cole. Pero, ademais, hai bolsas de carácter xeral: as bolsas Mec que concede o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Estas subvencionan distintas etapas educativas e cobren gastos de comedor, libros ou axuda ao aluguer, segundo as necesidades de cada estudante. A continuación explícanse os requisitos para acceder a elas, que cobren e como solicitalas.

1. Que gastos cobren as bolsas do Ministerio de Educación?

As bolsas xerais do Ministerio de Educación axudan a sufragar os gastos das matriculacións, comedor e transporte en educación infantil.

En primaria e secundaria, ademais, concédense subvencións para financiar os libros de texto, pois se acaba de recuperar o programa de bolsas de libros de texto con 25 millóns de euros para este curso e outros 25 para o que vén. O diñeiro servirá en parte para financiar os cambios de manuais tras a implantación da lei Wert.

Os estudantes de Bacharelato poden solicitar bolsas para cubrir a matrícula do curso académico, libros de texto e transportes. Ademais, se os mozos deben residir nunha casa distinta á habitual por motivos académicos, hai bolsas para o aluguer.

No caso dos alumnos de Formación profesional, para calcular o importe tense en conta a súa poder adquisitivo, as rendas anuais do núcleo familiar, a distancia para chegar ao centro e se residen nunha vivenda distinta da habitual.

Img becasestudio grande
Imaxe: Ilmicrofono Oggiono

Para outorgar unha bolsa aos universitarios, hai requisitos moi estritos, tanto a nivel económico como académico. As bolsas destínanse a subvencionar estudos de grao, máster e doutoramentos.

Para quen queiran realizar parte da súa formación académica ou prácticas da FP no estranxeiro, a bolsa Erasmus financia os gastos de residencia do lugar que escollesen.

2. Quen pode acceder a estas bolsas?

Para solicitar as bolsas MEC, basta con estar a cursar ensinos regulados, aínda que desde as etapas de Educación Infantil ata a ESO teñen prioridade quen teñan menores rendas anuais.

Respecto de quen estuden o seu primeiro ano de carreira universitaria, ademais de ter unha nota media alta, analízase a situación particular de cada estudante. Os alumnos universitarios que reciben bolsa son os que obteñen as mellores puntuacións e, dentro deste grupo, dáse prioridade a quen teñan menor poder adquisitivo ou que deban estudar fóra do seu domicilio.

Para conceder axudas de estudo no estranxeiro, tense en conta o expediente.

3. Que requisitos hai que cumprir?

No caso de estar interesado en solicitar unha bolsa MEC, o Ministerio de Educación móvese ao redor de dous criterios:

  • Económico. En xeral, para poder ser beneficiario dunha bolsa do Ministerio, un dos principais requisitos é atoparse dentro dos limiares de renda que establecen, que se fixarán tendo en conta o número de membros que compoñen a familia. O solicitante non pode exceder o nivel de ingresos anuais fixados para poder percibir unha bolsa. Esta condición é fundamental para determinar a contía que se percibe.
  • Académico. Durante os primeiros anos académicos non é un requisito esixido, pero, a partir da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), o estudante debe ter unha determinada nota media ou superar un número determinado de materias para poder ser beneficiario dunha bolsa.

Img materialescolar grande
Imaxe: Any Fuchok

4. Como se solicitan as bolsas?

Para solicitar a bolsa, hai que cumprimentar un formulario en liña a través da Sede Electrónica do MEC. Hai que prestar moita atención! Moitos atrasos e primeiras denegacións proceden de erros ao presentar a bolsa. Case todos teñen solución, pero poden supor a demora no cobro da bolsa en varios meses.

Hai unha serie de documentos que deben terse a man ao encher a bolsa:

  • NIF/NIE dos membros da unidade familiar.
  • Número de conta bancaria no que se queira recibir a bolsa, da que o solicitante debe ser titular ou cotitular.
  • Se se é familia numerosa -ou o solicitante ou algún dos seus irmáns ten algunha discapacidade- hai que ter unha copia do documento que recoñeza estas circunstancias.

  • Cando se pide axuda de residencia, hai que ter o contrato de aluguer (onde deben figurar o NIF de arrendador e arrendatario). Se non se saben os datos do domicilio no momento de pedir a bolsa, hai que enviar o contrato despois, en canto téñase, á unidade de bolsas.

  • Se se tiveron ingresos no estranxeiro, hai que pór o importe e a moeda na que se cobraron.

  • Se algún dos membros da unidade familiar foi autónomo ou propietario dalgunha empresa nun 50% ou máis, hai que saber a porcentaxe de participación na mesma, o NIF/CIF da sociedade e o importe dos ingresos brutos obtidos.

Convén ter en conta que algunhas bolsas, como as universitarias, piden ás veces documentación adicional con carácter previo (certificado de familia numerosa, discapacidade, sentenza de divorcio…).

5. Concesión da bolsa

As bolsas non se conceden de inmediato e pasan uns meses desde que finaliza o prazo de presentación ata que se resolven. Mentres tanto, tramítanse e revisan. Cando se obtén unha resolución, pódese alegar ou recorrer, se non se está conforme coa decisión.

A bolsa pode ser aceptada e nese caso recibirase a contía correspondente nos seguintes meses.

Se non se cumpren os requisitos establecidos na convocatoria para obter a bolsa, esta é denegada. Se se está en desacordo, é posible recorrer ao Ministerio de Educación, sempre dentro dos prazos establecidos.