Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto paro correspóndeme e por canto tempo

A contía e duración do paro dependen da base de cotización, os días traballados e cotizados á Seguridade Social e as responsabilidades familiares do desempregado
Por Ana Palomo Trigo 21 de Marzo de 2013
Img cola paro
Imagen: Bernard Pollack

As cifras do desemprego seguen a súa senda ascendente e en febreiro de 2013 o número de parados, segundo o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, elevouse ata as 5.040.222 persoas, o que supón un incremento do 6,96% desde o mesmo mes do ano pasado. Así mesmo, o número de afiliados á Seguridade Social ha descendido en 28.691 persoas, situándose ao redor dos 16,1 millóns de traballadores. Á luz destes pésimos datos, faise preciso explicar, como se fai neste artigo, que cantidade de diñeiro correspóndelle a cada persoa parada, en concepto de prestación por desemprego, e durante canto tempo.

Que paro cobrar e durante canto tempo

No actual contexto de recesión económica que atravesa España, cada día perden o seu emprego unhas 1.440 persoas e a afiliación á Seguridade Social segue caendo, pois son pouco máis de 16 millóns os ocupados que aínda cotizan. Por iso, é conveniente coñecer que a contía e a duración da prestación por desemprego que recibe unha persoa parada dependen do tempo que estivo traballando e cotizando, do que cobrou mentres estivo en activo e da cantidade de fillos que ten ao seu cargo.

A prestación por desemprego é xestionada e abonada polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e percíbese tras a perda involuntaria dun emprego, en función das cotizacións realizadas durante os períodos traballados. Así, cando unha persoa queda sen traballo e atopa dificultades para obter outro, ten dereito a unha serie de axudas económicas, sempre que cumpra unha serie de requisitos. Pero, a que prestación e durante canto tempo ten dereito un parado?

1. Se o solicitante da prestación traballou menos dun ano

 • Cando o demandante de emprego estivo traballando durante menos dun ano, debe cumprir certas condicións para acceder á prestación:

  • Ha de estar en situación legal de desemprego.

  • Non pode percibir ningún tipo de renda que sexa superior ao 75% do SMI (Salario Mínimo Interprofesional). O SMI para 2013 sitúase en 645,30 euros mensuais, o que significa que o parado non recibe uns ingresos superiores a 483,98 euros ao mes.

  • Se ten cargas familiares, debe ter cotizados, polo menos, tres meses á Seguridade Social. Enténdese por responsabilidades familiares ter cónxuxe ou algún fillo menor de 26 anos ou maior con discapacidade, ou menor acollido, ao seu cargo. Neste sentido, a suma dos ingresos mensuais obtidos por todos os membros da unidade familiar, dividida entre o número de persoas que a compoñen non debe superar os 483,98 euros.

  • Se carece de cargas familiares, ha de ter cotizados un mínimo de seis meses á Seguridade Social.

  • Ten que subscribir un compromiso de actividade polo que o demandante de emprego debe buscar de forma activa traballo e participar en accións específicas de orientación, formación ou inserción profesional para incrementar a súa capacidade de emprego.

 • Cal é a contía da prestación

  A percepción económica por desemprego é o 80% do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), que para 2013 sitúase en 532,51 euros ao mes. Así, durante este ano, cada desempregado percibe 426,00 euros mensuais, unha cantidade que se actualiza cada ano.

 • Que duración ten a prestación

  • Se o desempregado cotizou tres, catro ou cinco meses e ten responsabilidades familiares, correspóndenlle tres, catro ou cinco meses, respectivamente, de prestación.

  • Se o parado cotizou seis meses e non ten cargas familiares, correspóndenlle seis meses de prestación; pero, se ten responsabilidades familiares e cotizou seis meses, gozará de 21 meses de prestación.

2. Se o desempregado traballou un ano ou máis

 • Cando o demandante de emprego que traballou un ano ou máis, ten que cumprir varias condicións para optar á prestación:

  • Debe atoparse en situación legal de desemprego.

  • Ha de estar afiliado e en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social nun réxime que contemple a prestación por desemprego.

  • Debe ter cotizados, polo menos, 360 días no seis anos anteriores á situación legal de desemprego.

  • Ten que subscribir un compromiso de actividade e acreditar dispoñibilidade para buscar de maneira activa emprego e para aceptar unha colocación adecuada.

  • Non pode cumprir a idade ordinaria para xubilarse.

 • Cal é a contía da prestación

  A cantidade da prestación está en función da base reguladora que se tivo mentres se traballou. Así, o importe diario é o 70% da base reguladora durante o seis primeiros meses de dereito e o 50% a partir de devandito período.

  Hai unhas contías mínima e máxima da prestación, en función do número de fillos a cargo e do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) existente cando se iniciou a prestación (en 2013 equivale a 532,51 euros mensuais).

  1. Contía mínima da prestación:

   • Cando o desempregado non ten fillos ao seu cargo, a prestación non pode ser inferior ao 80% do IPREM incrementado en 1/6. Así, o importe mínimo mensual é de 497,00 euros.
   • Se o parado ten un ou máis fillos ao seu cargo, a prestación nunca poderá ser menos do 107% do IPREM, máis 1/6. Neste caso, a cantidade mínima da prestación é de 664,74 euros mensuais.

  2. Contía máxima da prestación:

   • Se o parado non ten fillos ao seu cargo, a prestación non pode ser superior ao 175% do IPREM incrementado en 1/6. Así, o importe máximo mensual é de 1.087,20 euros.
   • Se o desempregado ten un fillo ao seu cargo, a prestación non pode ser superior ao 200% do IPREM incrementado en 1/6. Neste caso, a contía máxima mensual é de 1.242,52 euros.

   • Cando o parado ten dous ou máis fillos ao seu cargo, a prestación non pode exceder do 225% do IPREM, incrementado en 1/6. Así, o importe máximo da prestación é de 1.397,83 euros mensuais.

    Considéranse fillos a cargo os menores de 26 anos, ou maiores con discapacidade, que convivan co desempregado e non teñan rendas superiores a 645,30 euros ao mes. De calquera forma, á cantidade bruta da prestación aplícanselle, no seu caso, descontos da Seguridade Social e do IRPF.

 • Que duración ten a prestación

  A duración da prestación calcúlase en función das cotizacións realizadas no últimos seis anos anteriores á situación legal de desemprego, sempre que non se tiveron en conta para unha prestación anterior, de acordo coa seguinte escala:

  • Se se cotizou entre 360 e 539 días, tense dereito a 120 días de prestación.

  • Se se cotizou entre 540 e 719 días, terase prestación durante 180 días.

  • Ao cotizar entre 720 e 899 días, corresponden 240 días de prestación.

  • Cando se cotiza entre 900 e 1.079 días, gozarase de 300 días de prestación.

  • Se se cotiza entre 1.080 e 1.259 días, tense dereito a 360 días de prestación.

  • Cando se cotiza entre 1.260 e 1.439 días, corresponden 420 días de prestación.

  • Ao cotizar entre 1.440 e 1.619 días, terase prestación durante 480 días.

  • Se se cotizou entre 1.620 e 1.799 días, pódese gozar de 540 días de prestación.

  • Cando se cotiza entre 1.800 e 1.979 días, terase prestación durante 600 días.

  • Ao cotizar entre 1.980 e 2.159 días, tense dereito a 660 días de prestación.

  • Se se cotizou durante 2.160 días (é dicir, seis anos) ou máis, tense dereito a 720 días (dous anos) de prestación.

Documentación necesaria para acceder á prestación

Para poder acceder á prestación por desemprego, o parado debe presentar a seguinte documentación:

 1. O modelo de solicitude. O impreso incorpora a declaración de rendas da persoa solicitante e dos familiares que convivan con ela ou estean ao seu cargo, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición de información á AEAT (Axencia Tributaria).

 2. A identificación do solicitante e dos fillos que estean ao seu cargo e figuren na solicitude. Trátase de achegar o Libro de familia, o DNI ou o NIE (Número de Identidade de Estranxeiros) de todos eles.

 3. O certificado de empresa, no que se acredite a situación legal de desemprego. Se o certificado non fose suficiente para facelo, deberá achegarse algún outro documento que a demostre.

 4. Se a entidade xestora solicítao, hai que achegar un xustificante das rendas.

 5. Pode serlle requirida documentación adicional.

Onde e cando presentar a documentación

As solicitudes, tanto de quen traballaron máis dun ano, como dos que fixeron menos, pódense presentar na Oficina de Emprego que corresponda, a través da páxina web do SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal), ou nunha Oficina de Correos.

O importe máximo que pode recibir un parado que traballou durante un ano ou máis no últimos seis anos é de 1.397,83 euros mensuais

Hai un prazo de 15 días hábiles, que se conta desde que se produce a finalización do contrato. Se a empresa abonou vacacións por non gozalas con anterioridade ao cesamento, a solicitude debe presentarse no prazo dos 15 días hábiles seguintes á finalización dese período equivalente ás vacacións.

En calquera caso, a persoa desempregada debe facilitar ao SEPE e aos Servizos Públicos de Emprego autonómicos un domicilio físico a efectos de notificacións e comunicacións. Cando non quede garantida a recepción das comunicacións na dirección dada, hai que proporcionar os datos necesarios para realizala por medios electrónicos.

Para obter máis información pódese acudir ás oficinas do SEPE ou chamar ao número de teléfono de atención ao cidadán 901 11 99 99.