Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comisións de bancos e caixas, á alza

No que vai de ano as comisións dos bancos e caixas de aforro españolas aumentaron ao redor dun 10%, principalmente por realizar unha transferencia e usar o caixeiro
Por Leticia Arráez 21 de Agosto de 2007

Cada usuario dunha entidade bancaria pagou o ano pasado no noso país 226 euros de media en comisións en operacións básicas, sen contar préstamos ou outros produtos, principalmente en transferencias e uso do caixeiro electrónico mediante o cartón de crédito e débito. A finais de 2007, a cifra media de comisións por persoa podería chegar aos 260 ou 280 euros. Tras o último aumento das comisións, a media situouse dous puntos por encima do IPC. Ante estas cifras, feitas públicas polo Banco de España, os cidadáns pregúntanse de que forma van afectar aos seus petos estas subidas, e como van influír nas súas operacións máis frecuentes. O máis aconsellable é negociar as comisións coas entidades e reclamar sempre que cobrasen por un servizo non requirido.

Aínda que non pasa un día sen que se denuncien as elevadas comisións que bancos e caixas cobran en España, estas lonxe de baixar, incrementáronse. Principalmente fixérono as comisións polas principais operacións bancarias, mesmo despois de porse en marcha a eliminación de comisións, aplicadas nalgunhas entidades financeiras, nos movementos máis básicos. Soamente no primeiros seis meses de 2007 as comisións e operacións sinxelas aumentaron unha media do 4,6%, segundo datos do Banco de España. Este novo incremento sitúase por encima do Índice de Prezos ao Consumo Harmonizado (IPCA). En concreto, a Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (ADICAE) prevé un aumento semellante para o resto do ano e lembra que a mellor solución consiste en negociar coas entidades para conseguir os mellores prezos nos servizos.

Se en 2005 o usuario pagaba de media anual 176 euros, esta cifra encareceuse en 2006 a 226 euros e espérase que poida chegar a finais de ano ata os 260/280 euros. A pesar da posibilidade de negociar as comisións, a homoxeneización dos prezos dificulta a elección por parte do cliente. É moi importante, por tanto, comparar a oferta das entidades e ler a letra pequena en todos os servizos que vaia a requirir. Neste sentido, as campañas que lanzaron algúns bancos e caixas hai dous anos baixo a denominación ‘sen comisións’ tamén causaron algunhas sorpresas aos clientes. Ademais, sempre que se ofrecen algúns servizos básicos sen comisións hai que mirar a letra pequena, porque outros servizos -como o mantemento do cartón- pode resultar máis caro.

Se en 2005 o usuario pagaba de media anual 176 euros, esta cifra encareceuse en 2006 a 226 euros e espérase que poida chegar a finais de ano ata os 260/280 euros

Na actualidade está a traballarse nalgúns aspectos que axuden a protexer os intereses dos clientes como a aprobación dunha normativa ‘máis xusta’. Sobre todo, unha maior intervención do Banco de España e do Ministerio de Sanidade e Consumo. Outro dos obxectivos nos que incide a sociedade, en xeral, é a maior interlocución e diálogo con entidades e patronais, que aos poucos xa se vai conseguindo. Pero o máis importante é que o usuario non se conforme coas altas comisións que ofrecen os bancos e que as negocie nos servizos que sexan precisos, así como reclamalas cando se advirta que estas son moi elevadas e desproporcionadas. Un consello é facer un seguimento regular da ‘vida bancaria’ do usuario para evitar comisións que non procedan.

Desde ADICAE tamén se asegura que o aumento das comisións non están en proporción coa calidade de de o servizo. Como exemplo, o seu vicepresidente explica que o sistema de banda magnética que utilizan os cartóns actuais é aínda moi vulnerable á fraude. Calcúlase que en 2010 leve a cabo a implantación do novo chip. “Unha transición que se está pagando coas comisións dos consumidores. Así se mostra a nula eficacia que tivo a campaña sen comisións, e que demostra que non se freou o aumento do custo das comisións nin a repercusión que tivo no peto dos usuarios, que seguen pagando cada vez máis pola prestación dos mesmos servizos”, denuncia Ferreiro.

Aínda existen notables incumprimentos en canto á colocación dun taboleiro de anuncios para informar os clientes

Por estas razóns é moi importante negociar as comisións coas súas entidades, e no caso de non estar conformes con elas, os expertos aconsellan a presentación de reclamacións ao defensor do cliente e ao Banco de España. Pódense ter en conta algunhas suxestións que poden ser moi útiles á hora de contratar os servizos dunha entidade bancaria.

Non hai que esquecer que as entidades, na súa operativa habitual, adoitan aplicar as comisións máximas establecidas por cada banco ou caixa de aforros. Existen casos de rebaixa cando o cliente negocia, de aí a insistencia na necesidade de negociar. Doutra banda, a operativa das entidades está a ser en moitos casos a de cobrar unha comisión, aínda que non obedeza a un servizo efectivamente prestado. Se o cliente reclama, adoitan devolver o cargo, pero se non se efectúa tal reclamación, a contía da comisión vai parar aos ingresos que teñen os bancos e caixas de aforro por este concepto. Ademais, débese saber que se poden revisar as comisións por todos os produtos e servizos que o banco ou caixa ofrece, á parte de preguntar na entidade se xa foi rexistrada no Banco de España e se consta no libro de tarifas. Trátase dunha maneira de evitar abusos na actividade diaria.

No entanto, aínda existen notables incumprimentos en canto á colocación dun taboleiro de anuncios para informar á clientela. É dicir, un lugar onde o cliente poida coñecer os seus deberes e os seus dereitos, comparalo cos doutras entidades bancarias e coñecer as últimas ofertas ou servizos que ofrece a entidade bancaria.

Transferencias

Un fenómeno dos últimos meses é o encarecemento das transferencias bancarias nacionais, sobre todo as realizados desde a mesma entidade, é dicir, entre sucursais das mesma rede financeira -un 9,45%-, e tamén desde distinto banco ou caixa de aforro onde se ten a conta. Neste caso, a comisión alcanzou o tres euros de media fronte aos 2,75 de fai seis meses, o que significa un incremento do 9,45%.

Cartóns de crédito

O cobro con cartón de débito nunha entidade diferente á propia, pero coa mesma rede de cartóns (Servired, Euro6000 ou 4B) equivale ao cobro de altísimas comisións por parte das entidades financeiras. Estas extraccións aumentaron o seu prezo de media un 11,1%, pasando dos 54 céntimos aos 60 de media. Obsérvase que as comisións que se esixen son, polo xeral, máis altas nos bancos que nas caixas, pero hai de novo un alto grao de homoxeneidade entre as tarifas. Como é habitual, esíxese unha comisión de maior contía nos casos de disposición de diñeiro a crédito noutra rede de caixeiros, pero non se esixe cantidade algunha polas disposicións de efectivo. Nesta ocasión, os cartóns de débito van dunha comisión mínima de 4,51 a unha máxima de 20 euros. No caso dos cartóns de crédito, o prezo oscila entre os 13,52 de mínimo e os 40 euros de máximo. Pero neste caso, tamén se poden negociar os prezos. Por exemplo, no Banco Santander poden axustarse ata os 24 euros e os 30 do BBVA no segundo ano. Noutros bancos, o primeiro ano pode resultar gratis e a partir do segundo hai que comezar a abonar unha cantidade. En definitiva, a cota anual pódese rebaixar á hora de negociar. Todo depende do uso que se lle dea ao cartón.

Préstamos

A apertura de créditos non hipotecarios subiu un 0,48% e os hipotecarios algo máis, concretamente un 1,24%. Con todo, neste aspecto, a comisión que máis se incrementou foi a relacionada co estudo que se fai para abrir un préstamo, que aumentou entre un 4% e 5%. Na comisión de apertura de préstamos hipotecarios poden apreciarse grandes oscilacións nas cantidades aplicadas por cada entidade que oscilan desde os 15 aos 950 euros. Doutra banda, en canto aos préstamos non hipotecarios, a porcentaxe ao que ascende a comisión tamén varía entre o 2% e 3%, mentres que se aprecian fortes oscilacións entre as contías mínimas, é dicir, entre 12 e 120 euros.

Comisión de mantemento en contas e cadernos

As comisións por mantemento de contas aumentaron menos en porcentaxe pero máis en cantidade, ao subir 54 céntimos de media tanto para as contas correntes como para as de aforro. Trátase da operación máis básica que ofrece unha entidade financeira e que se abona semestralmente. De todas as maneiras, moitas das entidades bancarias que lanzaron a campaña ‘sen comisións’ ofrecían de maneira gratuíta o mantemento da conta aos clientes que a abriron a partir dese momento.

Gasto non é o mesmo que comisión

O Banco de España lembra unha regra baseada no sentido común, segundo a cal calquera comisión que cobre a entidade financeira ao usuario debe levar un servizo. De novo, a clave está en ler os contratos antes de asinalos e en perder o medo ao banco ou caixa de aforros. Adicionalmente, as entidades poden cobrar polos gastos en que incorresen por prestar os devanditos servizos. Pero non hai que confundir comisión con gasto. As características das comisións son as seguintes:

  • Deben responder á prestación dun servizo efectivo, isto é, que realmente fose prestado pola entidade.
  • O cliente debe solicitar o servizo. Quedan así excluídas aquelas operacións que son impostas pola entidade como son a apertura de conta corrente para domiciliar cotas dun préstamo ou os agasallos que a entidade realice, como os cartóns de crédito, etc.
  • Debe prestarse o servizo dunha maneira diligente: a operación que o cliente solicita ten que realizarse correctamente e nun tempo adecuado.
  • A contía da comisión ten que ser proporcional ao servizo prestado, é dicir, debe existir un equilibrio entre a contía da comisión aplicada e o volume da operación que se realiza.