Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comisións dos fondos de investimento

Aínda que non sempre se aplican, as comisións dos fondos de investimento poden diminuír bastante a súa rendibilidade
Por José Ignacio Recio 17 de Novembro de 2012
Img billetes 500

Na maioría dos fondos de investimento , os aforradores pódense atopar con comisións de xestión, depósito, subscrición e reembolso que poden minguar bastante a súa rendibilidade. Non sempre se aplican á vez, nin na mesma contía, pois depende do produto contratado e das súas características, así como das cantidades que decidan as xestoras que comercializan os fondos. Neste artigo explícase de forma detallada cada unha das comisións destes produtos financeiros.

Comisións que minguan a rendibilidade

Os fondos de investimento son unha das propostas favoritas entre os aforradores españois, debido en gran medida á sinxeleza da súa contratación. Pero convén saber que contan cunha ampla gama de comisións -aínda que non en todos os casos aplícanse- que poden facer minguar os beneficios. Estas comisións non sempre son iguais e poden oscilar entre un 2% e un mínimo do 0,10%.

Estas comisións non sempre son iguais e poden oscilar entre un 2% e un mínimo do 0,10%

Como afectan estas retencións ao valor de liquidación? Todo depende do tipo de. produto contratado e das comisións que se asignan en cada caso. Na maioría destes produtos financeiros hai catro tipos de comisións: de xestión, de depósito, de subscrición e de reembolso . Pero iso non quere dicir que se apliquen o catro á vez, nin na mesma contía.

Comisións de depósito e xestión

As tarifas de xestión e depósito utilízanse para cobrar o servizo da entidade xestora e da depositaria e cóbranse case sempre . Estas comisións réstanse do patrimonio do fondo, polo que o valor liquidativo dos fondos tenas xa descontadas e o seu importe é neto.

  • A comisión de depósito é obrigatoria en todos os fondos de investimento, xa sexan de. renda fixa ou variable. Esta é a cantidade que cobra a entidade depositaria dos activos adquiridos polo fondo de investimento. A comisión máxima que se pode aplicar é do 0,20% aínda que pode variar, en función da modalidade de fondo de investimento seleccionado.

  • A comisión de xestión é o que cobra a xestora do fondo por realizar a xestión de investir o capital nestes deseños de investimento. A súa contía varía segundo o modelo confeccionado, aínda que convén advertir aos investidores de que as súas tarifas pódense aplicar sobre os beneficios que xere o fondo ou sobre o patrimonio . Por iso é polo que o desembolso que se realice poida variar de maneira notable dun fondo a outro. Por iso, é aconsellable aclarar esta cuestión antes de subscribir un fondo , para que unha vez liquidado non haxa sorpresas. Nos fondos de gran rendibilidade a comisión por xestión é máis elevada .

Comisións de subscrición e reembolso

O resto de comisións, as de subscrición e reembolso, cárganse segundo a filosofía de cada fondo (e das súas xestoras) e aplícanse no momento da compra ou venda sobre importe subscrito ou reembolsado . Son as que representan unha maior carga económica para os subscritores -nalgúns casos son próximas ao 2%-.

  • A comisión de reembolso practícase cando o titular cobra parte ou a totalidade do capital investido. Descóntase á cantidade bruta xerada polo fondo. Esta comisión vai graduada, en función do tempo transcorrido desde que se contratou o fondo, e, ao cabo dun ano, desaparece ou chega a ser mínima.

  • A comisión de subscrición cóbrase sobre o importe do investimento que realiza o partícipe do fondo e repercute sobre a rendibilidade que poida ter no futuro.

Polo xeral, os bancos ou caixas cobran unha das dúas comisións, ou de subscrición ou de reembolso.

Retención fiscal nos reembolsos dos fondos

Ás posibles ganancias que xere a contratación dun fondo de investimento, hai que restar tamén a retención fiscal que teñen estes produtos. No momento de reembolsar as participacións practícase sempre unha retención do 21% sobre a ganancia patrimonial (do mesmo xeito que noutros produtos de aforro e de investimento: depósitos, Bolsa, pagarés bancarios , etc.), salvo nos casos nos que se realice a operación por suxeitos pasivos do Imposto da Renda sobre as Persoas Físicas (IRPF) e o importe obtido destínese á adquisición de novas accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo.

Doutra banda, as plusvalías que teñan menos dun ano de antigüidade tributarán ao tipo marxinal de cada contribuínte, de forma que os primeiros 6.000 euros que tributan ao 21% pasarán ao 24,75% para cantidades de entre 6.000 e 24.000 euros, e ao 27% as plusvalías superiores a esa cifra. No caso das persoas con rendas máis altas que vivan nas comunidades autónomas con maior presión fiscal, elevarase até o 52% como tope máximo.