Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como bloquear un despedimento de forma legal

Reducirse a xornada, acollerse ao permiso de maternidade ou solicitar unha excedencia son algúns dereitos que bloquean de maneira legal a rescisión dun contrato
Por S.C., Laura Sali 4 de Febreiro de 2013
Img despido
Imagen: Rajesh Sundaram

O despedimento pode evitarse ás veces ao asumir unha condición de protección. Reducirse a xornada laboral, acollerse ao permiso de maternidade e paternidade ou solicitar unha excedencia son algúns dos dereitos dos traballadores que bloquean a rescisión dun contrato de maneira legal. Este artigo repasa as principais circunstancias protexidas pola lei e lembra as accións que se poden emprender en caso de ser despedido.

Situacións protexidas ante un despedimento

O traballador que vexa extinguida a súa relación laboral e non estea de acordo, debe coñecer que hai situacións concretas que lle amparan e protexen, sobre todo á hora de evitar o despedimento. Entre outras, ser representante dos traballadores, reducirse a xornada de maneira voluntaria ou solicitar unha excedencia. Todas elas detállanse a continuación.

 1. Ser representante dos traballadores:

  É unha condición que protexe ao traballador. Ademais de poder reivindicar e reclamar os dereitos de todo o persoal sen ser represaliado por iso, os delegados de persoal ou sindicais, que conforman o comité de empresa elixido no lugar de traballo en eleccións, están protexidos contra o despedimento. É dicir, o cesamento como consecuencia de exercer unha actividade sindical sería considerado nulo ante un tribunal.

 2. Exercer os dereitos de maternidade e paternidade:

  Exercer a maternidade protexe de modo legal contra o despedimento. Ademais, as nais traballadoras poden solicitar unha redución de xornada tutelada ante a xurisdición social. Os pais traballadores deben gozar de permiso de paternidade para bloquear o cesamento. Este amparo esténdese ata que o bebé cumpre nove meses. Tamén cabe protección no caso das adopcións de menores de 6 anos. Calquera acción da empresa que quebrante estes dereitos será considerada nula de pleno dereito.

 3. Reducirse a xornada de forma voluntaria:

  É unha opción que teñen os empregados para a garda legal de menores ata que cumpren 8 anos, ou para coidar a familiares directos ata que sanan ou falecen. Ambas as opcións teñen amparo contra a rescisión de contrato.

 4. Solicitar unha excedencia:

  Os traballadores poden pedir deixar de modo temporal o emprego (de dous a tres anos) para atender a un fillo ou a un familiar ata segundo grao. Esta opción ten protección contra a destitución e non se adoitan pór impedimentos porque non se debe pagar ao empregado.

O traballador despedido nunha situación de protección deberá solicitar que se recoñeza que o seu cesamento é nulo. En caso de obter a razón, deberá ser readmitido, de maneira obrigatoria e de forma inmediata, no posto que desempeñaba antes da destitución e cobrará, ademais, os salarios de tramitación (os soldos que deixou de percibir desde a rescisión de contrato ata a notificación da sentenza).

Que facer en caso de despedimento

A principal condición que debe reunir calquera tipo de despedimento é a notificación por escrito. Polo xeral, é unha carta que a Dirección de Recursos Humanos entrega de maneira persoal ao empregado ou que lle fai chegar a través de burofax .

Para impugnar ou bloquear o cesamento e, sobre todo, cando haxa dúbidas, é aconsellable non asinar a documentación ou expresar non conformidade en todas as follas, ademais de engadir a data do día por se o caso chega aos tribunais.

Se se considera non xustificada a causa de despedimento, hai que seguir as accións recomendadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social.

En primeiro lugar, presentar demanda de conciliación nas dependencias autonómicas correspondentes nun prazo de 20 días laborables desde o momento do cesamento, para tentar chegar a unha solución que evite ir a xuízo.

A autoridade laboral citará ás partes para unha avinza. De chegar a un acordo, pactarase a reincorporación ao posto de traballo ou unha indemnización coa inclusión dos soldos que se deixaron de percibir.

Se non hai pacto, presentarase demanda, por escrito, ante o Xulgado do Social que deberá incorporar as seguintes características:

 • Designación do órgano ante o que se presenta.
 • Datos persoais do demandante e dos demais participantes no proceso.

 • Enumeración dos feitos alegados para o despedimento.

 • Lugar de traballo, categoría profesional, funcións, salario, horarios, antigüidade e forma de pago.

 • Data efectiva da rescisión do contrato e forma en que se produciu, coa explicación da comunicación recibida.

 • Mencionar se o traballador ostenta a cualidade de representante legal dos traballadores ou outra circunstancia relevante de protección para a declaración de nulidade ou improcedencia do despedimento.

 • Facer constar a afiliación ao sindicato, se a houbese, no suposto de alegar despedimento improcedente por levarse a cabo sen a previa audiencia dos delegados sindicais.

 • Data e firma do demandante.