Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como pagar menos na Declaración da Renda

As deducións por compra ou aluguer de vivenda habitual e os donativos a entidades son os mellores instrumentos para pagar menos a Facenda
Por Ana Palomo Trigo 8 de Maio de 2012
Img billetes
Imagen: brandi sims

Nun ano marcado polo desemprego, as subidas de impostos, os recortes e a recesión, os contribuíntes buscan as deducións no IRPF que lles fagan pagar menos na Declaración da Renda. Pero, en que conceptos pódense aplicar estas desgravacións? Como se resume no presente artigo, as deducións relacionadas coa compra ou a rehabilitación da vivenda habitual (por último ano), os alugueres ou os donativos figuran entre os principais instrumentos que poden axudar a aforrar.

Partidas que axudan a pagar menos a Facenda

Novidades fundamentais como a subida do IRPF entre un 0,75% e un 7%, e o incremento da fiscalidade nas rendas do aforro marcan o inicio dunha campaña na que, en xeral, os españois pagarán moito máis. Con todo, hai unha serie de partidas a través das cales se pode pagar menos na Declaración da Renda.

Os arrendadores de inmobles poden deducirse o 100% na Declaración da Renda, se alugan a súa casa a mozas de entre 18 e 30 anos

Segundo un estudo de GESTHA (Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda), as deducións relacionadas coa compra ou a rehabilitación da vivenda habitual (só ata o presente exercicio), os alugueres ou os donativos, figuran entre os principais instrumentos que poden axudar a aforrar ao contribuínte na súa declaración do IRPF (Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) de 2012.

Principais deducións no tramo estatal do IRPF

 1. A desgravación por compra de vivenda habitual

  A compra dun piso si será obxecto de desgravación durante esta campaña, pero por última vez. O fin da dedución por compra de vivenda anunciado polo Goberno en xullo de 2012 aplícase a casas adquiridas a partir do 1 de xaneiro de 2013.

  Entre as cantidades que se desgravan, hai que incluír o capital amortizado, os intereses e os gastos derivados do financiamento, como o seguro de vida que os bancos obrigan a subscribir xunto coa hipoteca.

  Para que un inmoble teña a consideración de vivenda habitual, debe reunir os seguintes requisitos:

  • Ten que ser a residencia do contribuínte durante un prazo continuado de polo menos tres anos desde a súa compra.
  • O declarante debe habitar o inmoble de maneira efectiva e permanente nun prazo non superior a doce meses, contados desde a data de adquisición ou de finalización das obras.

  • Asimílanse á casa habitual, a efectos de dedución, os anexos e prazas de garaxe adquiridos de maneira conxunta co inmoble.

  Outro importante medio de aforro fiscal é a desgravación por obras no piso, que tamén desaparecerá na campaña do ano que vén. Na actualidade, pódese desgravar por obras que melloren a eficiencia enerxética, a hixiene, saúde e protección do medio ambiente, a utilización de enerxías renovables, a seguridade e a estanqueidad, e a substitución das instalacións de electricidade, auga, gas ou outras subministracións, ou favorezan a accesibilidade ao edificio ou as vivendas, así como polas obras de instalación de infraestruturas de telecomunicación que permitan o acceso a Internet e a servizos de televisión dixital na vivenda habitual do contribuínte.

  Con todo, hai outros conceptos que non se poden deducir, como as obras que se realizan en prazas de garaxe, xardíns, piscinas e instalacións deportivas. Tampouco desgravan os gastos de conservación e reparación, como pintar ou arranxar as instalacións e similares, nin os gastos de substitución de calefacción, ascensor e portas de seguridade.

 2. Deducións por aluguer de vivenda

  Estas deducións afectan tanto os arrendatarios como aos arrendadores. A cantidade que se poden desgravar os inquilinos de vivendas en réxime de aluguer será variable en función da base impoñible do contribuínte, sendo dun 10% cun máximo de 9.040 euros para bases impoñibles de ata 12.000 euros.

  Os propietarios verán libre de impostos ata o 60% da cantidade que ingresasen polo aluguer. A porcentaxe aumenta mesmo ao 100% para quen teñan alugada a súa casa a mozas de entre 18 e 30 anos e uns rendementos netos do traballo superiores ao importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) con valor de 7.455,14 euros.

  A estas deducións pódense engadir as que practica cada comunidade autónoma.

 3. Deducións por donativos

  As desgravacións por donativos, doazóns e achegas deducibles, realizadas a entidades sen ánimo de lucro, teñen que acreditarse mediante certificación expedida pola entidade beneficiaria. Ademais do número de identificación fiscal do doante e da entidade, debe constar a data e o importe do donativo (cando este sexa dinerario), un documento auténtico que acredite a entrega do ben doado (cando non é diñeiro) e o destino que a entidade dará ao obxecto doado. As doazóns feitas teñen carácter irrevogable.

  Teñen dereito a dedución os donativos, doazóns e achegas realizados polos contribuíntes a calquera das entidades ao amparo do réxime de deducións establecido pola Lei 49/2002, de 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado.