Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar o IVE do comedor do colexio e das actividades extraescolares

Aínda que o gravame segue aplicándose, Facenda deixa entrever que rebaixará a tributación das actividades extraescolares e os servizos de comedor
Por Ana Palomo Trigo 15 de Maio de 2013
Img comedor infantil
Imagen: Lori

Desde novembro de 2012 estableceuse o IVE do 21% nos servizos de comedor e nas actividades extraescolares dos centros educativos para os alumnos de seis anos ou máis e do 10% para os menores desa idade. Aínda que o curso escolar está a piques de terminar, a delicada situación pola que atravesan moitos fogares españois ha feito que máis dunha familia expóñase a necesidade de presentar unha reclamación por estes conceptos que consideran gravosos e inxustos, xa que a lexislación da UE permite eximir do pago do IVE aos servizos de coidado infantil en horario extraescolar, como os comedores dos colexios. Así, no presente artigo, detállase ante que organismo hai que reclamar o IVE que se cobra polas actividades non lectivas dos colexios. E é que aínda que Facenda asegura que está disposta a modificar este gravame para rebaixar a carga fiscal, leste segue aplicándose.

A través dun decreto para loitar contra a exclusión social, os colexios andaluces ofrecerán aos alumnos procedentes de familias con poucos recursos tres comidas ao día (almorzo, xantar e merenda), de luns a venres, incluso unha vez terminado o curso escolar.

A decisión do Goberno de subir o IVE do comedor do colexio e das actividades extraescolares é contraria á lexislación da UE

De feito, unha das consecuencias máis visibles da delicada situación económica que atravesan moitos fogares españois percíbese na deterioración da dieta alimenticia dos nenos, e tamén na supresión de numerosas actividades e clases extraescolares (deportes, música, informática, idiomas, acollida matinal, etc.) que se dispensan nos centros educativos.

A este respecto, desde novembro de 2012, a Dirección Xeral de Tributos, dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, estableceu que os servizos de comedor e actividades extraescolares dos colexios españois facturaríanse co 21% de IVE para os alumnos de seis ou máis anos e co 10% para os menores desa idade.

IVE exento nos servizos de coidado infantil extraescolar

Os eurodeputados sosteñen que a decisión adoptada por España é contraria á lexislación da UE, porque entra en contradición coas directivas europeas e coa Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido. Ademais, esta medida ocasiona unha dura carga impositiva para as familias nestes tempos de crises e prexudica o labor das entidades sociais dedicadas á prestación de servizos relacionados coa educación de nenos e novos.

A forma de presentar unha reclamación pola aplicación do IVE é acudir ao centro escolar, ás AMPA, á Comisión Europea ou á vía xudicial

A lexislación da UE permite eximir do pago do IVE aos servizos de coidado infantil en horario extraescolar, como os comedores dos colexios. A pesar de que non indica que estea prohibido facelo, a Comisión Europea pedirá explicacións a España sobre o motivo polo que factura devandito imposto. Nas próximas semanas, porase en contacto coas autoridades do noso país para solicitar información sobre a aplicación deste gravame.

A xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da UE acepta que os servizos de coidado infantil (que inclúen a custodia de nenos en idade preescolar e escolar fose do horario lectivo) pode considerarse que entran no ámbito da asistencia social, ademais da protección da infancia e dos mozos, o que permitiría consideralos exentos de IVE.

Así, o artigo 132 da Directiva 2006/112/CE do Consello Europeo, de 28 de novembro de 2006, a coñecida “Directiva IVE” (en vixencia na actualidade), estipula que, entre as exencións aplicables a certas actividades de interese xeral, atópanse:

  • As prestacións de servizos e as entregas de bens relacionadas coa protección da infancia e da mocidade, realizadas por entidades de Dereito público ou por outros organismos aos que o Estado membro en cuestión recoñeza o seu carácter social.

  • A educación da infancia e da mocidade, o ensino escolar ou universitario, a formación ou a reciclaxe profesional, e as prestacións de servizos e entregas de bens relacionadas con estas actividades, cando sexan feitas por entidades de Dereito público ou por outros organismos aos que o Estado membro de que se trate recoñeza que teñen fins comparables.

Cando se ten ou non que abonar o IVE

Pola súa banda, o Ministerio de Facenda español, aínda que asegurou que está a aplicar de forma estrita a normativa europea respecto ao IVE, admite que está disposto a modificala para rebaixar a carga fiscal. Aínda así, a normativa que se segue na actualidade é a que se detalla a continuación:

  • Os comedores escolares e a vixilancia de nenos con monitores non pagan IVE cando é o centro educativo o que presta os servizos con medios propios. (Artigo 20.1 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido).

  • Se o servizo de comedor préstao unha entidade de carácter social, tamén está exento de IVE mentres se custodie a nenos menores de 6 anos. En cambio, se son maiores de 6 anos, está suxeito ao tipo xeral do 21%.

  • Cando o servizo de elaboración e subministración de comidas préstao unha sociedade mercantil, aplícase o tipo reducido do 10% para os nenos menores de 6 anos e o tipo xeral do 21% para os maiores desa idade.

Como reclamar o IVE nas actividades non lectivas

Ante a aplicación do 21% de IVE no servizo de comedor escolar e outras actividades extraescolares, decretada polo Ministerio de Facenda, as patronais do sector educativo e as AMPA (Asociacións de Nais e Pais de Alumnos) de todo o país anunciaron que levarán o caso á Comisión Europea.

  • Aínda que os pais temen as subidas de cotas, que xa se empezaron a producir, se o centro educativo consta de medios propios cos que prestar os seus servizos de comedor e demais actividades extraescolares, non pode gravar o IVE.

  • No caso de que o IVE xa fose repercutido, convén acudir ao centro educativo e ás asociacións de pais de alumnos para comunicar a situación e que o imposto sexa reintegrado.

  • Algunhas AMPA xa foron avisadas dunha inminente subida na factura dos colexios. Por iso, para o resto dos supostos, é conveniente personarse na Axencia Tributaria da comunidade autónoma en cuestión para detallar o caso e conseguir a devolución do IVE.

  • Se as dilixencias anteriores non prosperan, o mellor é que, desde as propias AMPA, ou de forma individual, acúdase aos xulgados de instrución para reclamar o diñeiro debido pola vía xudicial.

Hai que ter en conta que un recurso por incumprimento, dirixido contra un Estado membro que faltou ás súas obrigacións derivadas do Dereito da Unión, pode ser interposto pola Comisión Europea ou por outro país membro. Se o Tribunal de Xustiza da UE declara que hai incumprimento, o Estado debe axustarse ao disposto na sentenza con moita brevidade.

Nas próximas semanas, a Comisión Europea solicitará información sobre a aplicación deste gravame ás autoridades españolas

Se a Comisión Europea considera que un Estado membro incumpriu a sentenza, pode interpor un novo recurso para solicitar que se lle impoña unha sanción monetaria. No entanto, no caso de que non se comunicou á Comisión as medidas tomadas para a transposición dunha directiva, o Tribunal de Xustiza, a proposta da Comisión, poderá impor sancións na primeira sentenza.