Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar salarios atrasados?

Se a empresa debe diñeiro a un empregado, leste pode chegar a un acordo con ela, demandala para que abone os atrasos ou solicitar a extinción da relación laboral e unha indemnización
Por Blanca Álvarez Barco 15 de Xuño de 2016
Img reclamar salario
Imagen: offstocker2

Por unha causa ou outra, poida que a un traballador non lle abonen o salario ou o fagan con moito atraso. Nestas ocasións, que non é o máis frecuente nunha relación laboral, pero ás veces sucede, haberá que reclamar os soldos á empresa. Como se lembra neste artigo, o primeiro que haberá que facer é falalo directamente co xefe e, se non resulta, tentar chegar a unha conciliación. Se o acordo non é posible, deberase demandar no Xulgado do Social e ir a xuízo. Importante! Se os atrasos ou falta de pagamentos son continuados, persistentes no tempo e cuantitativamente importantes, poderase solicitar a extinción da relación laboral e unha indemnización por despedimento improcedente.

Do mesmo xeito que a obrigación dun empregado é traballar, a do empresario, o seu xefe, é abonarlle o soldo de forma puntual. No Estatuto dos Traballadores pódese atopar como debe facelo con toda claridade. Alí indica que a liquidación e o pago do salario faranse puntual e documentalmente na data e lugar convidos ou conforme aos usos e costumes polo empresario. O período de tempo ao que se refire o abono das retribucións periódicas e regulares non poderá exceder dun mes, sendo o interese por moura no pago do salario do 10% do debido. Como se pode reclamar no caso de acharse nunha situación de atrasos ou falta de pagamento?

Img reclamar sueldo grande
Imaxe: Pictures of Money

Como reclamar o meu diñeiro á empresa?

  • Reclamar ante o xefe. O primeiro que hai que facer é enviar un escrito á compañía para que regularice a situación. O escrito de reclamación do pago da nómina pódese enviar por burofax pois, aínda que custe máis diñeiro, acredita o contido da comunicación feita á empresa e pode servir como proba ante a xustiza. Se se trata de alcanzar unha solución extraxudicial coa compañía para a reclamación de cantidades, convén deixar constancia por escrito dos acordos para evitar problemas futuros.

  • Conciliación. É importante tentar unha conciliación. Para iso, hai que presentar unha demanda ao Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) e expor as peticións do traballador fronte á empresa, ademais de enviar a esta unha copia do escrito. Débese pór con claridade que cantidades reclámanse e cales son os conceptos, así como expresar as cantidades en bruto. Citarase ás dúas partes. Pode suceder que a compañía non acuda, que vaia e estea desconforme ou chegar a un acordo. Neste último caso, redáctase unha acta onde se reflicten os termos do acordo e termina o procedemento.

  • Demanda xudicial. Se non se consegue acordo na conciliación, tense que presentar unha demanda ante o Xulgado do Social. O xuíz envía á empresa unha copia da demanda e dá unha data para o xuízo. Chegado o día, antes de celebralo, o xuíz tenta de novo que se alcance un acordo. E só se non é posible, celebrarase xuízo. No caso de que a compañía non se opoña á reclamación, ten 10 días para pagar de forma voluntaria.

    Se ao fin hai xuízo, deberase achegar probas: documentos, testemuñas… O xuíz queda as probas, valóraas e emite unha sentenza que se envía ás dúas partes. Se non se está de acordo, pódese recorrer.

Pedir a extinción da relación laboral e indemnización

Hai ocasións nas que unha falta de pagamento de salario pode facer que se solicite a extinción da relación laboral. Pero para poder acudir a esta vía, a falta de pagamentos deben ser continuados, persistentes no tempo e cuantitativamente importantes. Aínda que non hai cantidades concretas, varias sentenzas estimaron que procede a extinción da relación laboral, se hai catro mensualidades impagadas no momento da sentenza ou tres impagadas no momento da presentación da demanda. Se se consegue, recibirase unha indemnización correspondente á que darían por un despedimento improcedente.

Img manos portatil grande
Imaxe: Mario Alberto Magallanes Trejo

Cal é o prazo para reclamar salarios atrasados?

Pódense reclamar todos os soldos que non abonasen co límite dun ano, os 12 meses anteriores á reclamación (nóminas impagadas, pluses obrigatorios…). Este prazo para a reclamación de cantidade por falta de pagamento de salarios cóntase desde o momento en que o empresario debeu abonar o soldo.

En caso de quebra da empresa, reclamar ao Fogasa

Se non pagan porque a compañía se declara insolvente, tamén se pode reclamar. Tras pasar por un proceso de execución de sentenza, onde se declare a insolvencia da empresa, pódese recorrer ao Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar o diñeiro. É un organismo adscrito ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social, que abona aos traballadores o importe dos salarios pendentes de pago por mor de insolvencia ou quebra da compañía.

Modelo de demanda para reclamar salarios á empresa

Ao XULGADO DO SOCIAL DE ——————–

DON ————————, maior de idade, casado, D.N.I. ———————, con domicilio en ————-, en rúa ————-, nº ———–, ante o Xulgado do Social respetuosamente comparezo e como mellor proceda en Dereito digo:

Que por medio do presente escrito formulo demanda en reclamación de cantidade por salarios contra a empresa ————————- , S.A. con domicilio en rúa —————–, número —-, a efectos de que no seu día sexa condenada conforme solicítase no suplico da presente demanda, que paso a basear nos seguintes

FEITOS

Primeiro. Que desde ————– presto servizos por conta do demandado, cunha antigüidade de data —————– , ostentando a categoría profesional de ———– realizando os labores propios do posto de traballo, recibindo como contraprestación o salario de —————- euros, incluído prorrateo de extras.

Segundo. Que como consecuencia da relación laboral sustentada coa demandada e non cesando na mesma, esta débeme as cantidades e polos conceptos que seguidamente detallo:

1. Meses desde Agosto —- a Xullo —–, ————— euros.

2. Parte proporcional de vacacións ano ————euros.

3. Parte proporcional de ——————- euros.

Total reclamado ——————- euros.

Terceiro. Que a empresa demandada dedica a súa actividade ao sector de 521 Importación e Exportación de Maquinaría Industrial.

Cuarto. Que se celebrou acto de conciliación ante a Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) en data de ——————- anotado co resultado de sen avinza, tal como acredito coa certificación do acto de conciliación de referencia, que acompaño, como documento número uno.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro. Texto Refundido da Lei de Procedemento Laboral aprobado por Real Decreto Lexislativo ————-, de —– de abril, en especial os artigos 1 e 2, en canto a competencia e procedemento.

Segundo. Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo ———–, de —- de marzo, nos artigos 4.2.f) e 29, relativos á percepción puntual da remuneración pactada.

Terceiro. Convenio colectivo para as empresas do sector de Importación e Exportación de Máquina Industrial publicado no BOE en data ————-.

Cuarto. En xeral, todas as disposicións concordantes e complementarias ao caso.

Por todo iso,

Suplico ao Xulgado do Social que, presentando este escrito, copias e documentos que acompaño, sírvase admitilo, teña por presentada demanda en reclamación de cantidade contra a empresa ——————–, S.A. xa circunstanciada, acordando citar ás partes ao acto de conciliación, e subseguinte xuízo, polo que finalmente, e seguido que sexa por todos os seus trámites, dítese sentenza estimatoria integramente da presente demanda, condenando á demandada a pagarme a cantidade de ————– euros , máis os intereses por moura no pago do salario que será o 10 por 100 do debido.

É xustiza que pido e asino en ———- a 5 de ——— de —–

Primeiro Otrosí Digo: Que acudirei a xuízo asistido de Letrado para que me defenda, e sinalo como domicilio, a efectos de citacións e notificacións do Xulgado, o despacho do Letrado Don ———————— , en C/ ———– nº ————, de ——– e fax ————-.

Segundo Otrosí Digo: Que para o acto da vista, e sen prexuízo de ampliación, propoño a admisión e práctica dos seguintes Medios de proba:

Documental, consistente en que se requira á empresa demandada para que achegue a xuízo os seguintes documentos:

a) Libro de Matrícula do Persoal.

b) Partes de alta e baixa na Seguridade Social do actor.

c) Recibos legais de pago de salarios correspondentes aos períodos e conceptos reclamados na demanda.

Suplico ao Xulgado do Social que teña por feita a manifestación do primeiro otrosí, admita e declare pertinente a proba que se deixa proposta no segundo otrosí e ordene o necesario para a súa práctica.

É xustiza que reitero no lugar e data antes indicados.

Firma