Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar unha bolsa?

As bolsas non concedidas pódense reclamar coa presentación de alegacións ou un recurso
Por Blanca Álvarez Barco 20 de Xullo de 2016
Img reclamar beca hd
Imagen: rossandhelen

Pouco máis de 1.400 millóns de euros destináronse a bolsas durante o curso pasado, segundo datos do Ministerio de Educación. E este ano prevese que a cifra sexa similar. Se se necesita unha axuda económica para os estudos e tense a intención de pedir unha para o curso académico 2016/2017 -a partir de agosto publícase a convocatoria-, débese ter en conta que é posible que non a concedan. Pero se isto sucede, pódese reclamar. A continuación explícase como reclamar unha bolsa denegada, paso a paso.

Como reclamar unha bolsa denegada?

Se aínda a bolsa está en fase de tramitación, é posible presentar alegacións. E se xa se publicou, pódese pór un recurso de reposición ou ir máis aló e interpor un contencioso-administrativo.

  • Alegacións. As alegacións pódense facer mentres a bolsa está aínda en tramitación, antes da súa resolución definitiva. Resólveas a Unidade de Bolsas encargada da tramitación (a Universidade, para estudos universitarios, e as Consellerías de Educación, cando se trata de estudos non universitarios).

  • Recurso de reposición. Faise tras a publicación da resolución definitiva da convocatoria. É gratuíto. Preséntase ante a unidade de bolsas, pero resólveo o Ministerio.

  • Recurso contencioso-administrativo. É máis caro. Consiste nun recurso xudicial para o que se esixe contar con avogado e procurador. Ademais, implica tamén o abono de taxas xudiciais.

Que motivos poño?

Pódense reclamar e presentar alegacións cando a bolsa está proposta para a súa denegación por motivos académicos ou económicos. Tamén é posible queixarse, se a concederon pero non se está de acordo coa contía asignada ou por calquera motivo que se considere que afecta á concesión da bolsa e que se queira expor.

Img becasumbralesrenta grande
Imaxe: Bill Selak

Como recheo o formulario?

O Ministerio pon a disposición do estudante un formulario de alegacións moi sinxelo, onde se piden distintos datos. Primeiro hai que pór os do solicitante (a persoa á que vai destinada a axuda ou bolsa) e tamén do sustentador principal da familia, que polo xeral son os pais, aínda que ás veces é o mesmo alumno. Tamén hai que encher datos do domicilio familiar e do centro educativo.

No formulario pídese que se indique a causa de denegación. Alí deberá porse o motivo exacto que notificaron na carta que enviasen denegando a bolsa. Respecto ao apartado de contías concedidas, só tense que marcar se se reclama porque concederon unha bolsa e non se está de acordo co diñeiro que dan.

Despois, débense expor as alegacións nun apartado destinado a iso (se hai que desprazarse a outra cidade, se se acredita que non se superan os limiares de renda…) e, na documentación achegada, hai que enumerar todos os documentos que se entregan. Ao final, hai un recuadro que deben selar e dan como xustificante se se deixa nun rexistro. Se se presenta en Correos, o xustificante será o resgardo de envío.

O Ministerio ten tamén un formulario similar ao anterior para o recurso de reposición, se é a acción que se exercerá tras a resolución definitiva e a publicación da listaxe de bolseiros.

Que prazo teño para reclamar a bolsa?

Na notificación que mandan a casa teñen que indicarse os prazos. Se o prazo é para alegacións, aparecerá en días (adoita ser de entre 10 e 15). Se non se especifica se son naturais ou hábiles, enténdese que son hábiles a partir do día seguinte ao que o notifiquen. Se o prazo que sinalan é en meses -como sucede nos casos para presentar o recurso de reposición-, cóntanse desde o día seguinte da data da notificación ou da publicación da resolución definitiva da convocatoria. Se o último día do prazo non é hábil, prorrógase ao primeiro día hábil seguinte.

Img becas grande
Imaxe: Andy

Onde vou reclamar a bolsa?

Como se dirixe o escrito á unidade que está a tramitar a bolsa, pódese presentar a documentación directamente no seu rexistro. Pero, ademais, tamén se pode facer nos rexistros da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades locais.

Tamén se pode entregar nas oficinas de Correos, que ofrece varios métodos de envío. O mellor é facelo por correo administrativo, presentando a documentación en sobre aberto, para que na cabeceira da primeira folla do documento o funcionario de Correos poña un selo co nome da oficina e a data. Pódese tamén utilizar o correo ordinario, pero non se poderá demostrar que se fixo o envío, ou o certificado (neste caso non se podería acreditar o contido do mandado).

Por último, se se está fóra de España, pódese entregar nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares do noso país no estranxeiro.

Cando dan unha resposta á reclamación?

O prazo debía ser dun mes. Pero, ás veces, resólvense de forma conxunta todos os recursos que lles chegan para enviar daquela todas as notificacións á vez, polo que iso pode alongar os tempos.

Motivos para denegar unha bolsa

En xeral, as bolsas non se conceden por motivos económicos ou académicos.

Segundo a información do Ministerio de Educación, os motivos máis frecuentes de denegación da bolsa por causas económicas son a falta información fiscal, por superar os limiares de renda ou por exceder os limiares de patrimonio.

No caso de que se deneguen por motivos académicos, entre as causas máis frecuentes están repetir curso, non alcanzar a nota mínima esixida na convocatoria ou non aprobar o mínimo de materias ou créditos.