Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como solicito diñeiro tras unha catástrofe?

Tras un incendio, terremoto ou inundación, os afectados poden acudir ao Consorcio de Compensación de Seguros ou pedir as axudas estatais para estas situacións de emerxencia
Por Blanca Álvarez Barco 12 de Febreiro de 2018
Img inundaciones ayudas
Imagen: Steve_Allen

As choivas torrenciais, a neve ou o desbordamento dun río poden esnaquizar casas ou negocios. E un incendio forestal descontrolado é posible que arrase propiedades enteiras. Todas son situacións que fan caer na desesperación. Pero hai que saber que existen axudas para amortecer o seu efecto. Todos os danos que causen estes riscos extraordinarios compénsaos o Consorcio de Compensación de Seguros. Ademais, o Estado tamén ten axudas para facer fronte a unha situación de emerxencia ou catástrofe. Neste artigo explícase como solicitar diñeiro tras unha catástrofe, paso a paso, e a que cantidade tense dereito, así como algúns consellos para recibir estas subvencións sen problemas.

Inundacións en Málaga e País Vasco, incendios con vítimas mortais en Galicia ou movementos sísmicos como o de Lorca hai uns anos son catástrofes, desastres naturais imprevisibles que esnaquizan centos de familias, vivendas e negocios. Á perda emocional, e en ocasións persoal, súmase a económica. Para palialas existen axudas tanto estatais como do Consorcio de Compensación de Seguros.

Como pedir diñeiro ao Consorcio de Compensación de Seguros tras unha catástrofe ?

Tras unha catástrofe, calquera afectado pode beneficiarse das axudas do Consorcio de Compensación de Seguros, pero “sempre que teña subscrita unha póliza de danos nos bens, de vida ou de accidentes, e que estea en vigor”, lembra María Luisa Branco, axente de seguros. Este consorcio cobre de maneira automática os danos por inundacións extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestade ciclónica atípica e caída de corpos siderais e aerolitos.

Pero para cubrir os danos que orixinase a erupción dun volcán, un terremoto, maremoto ou aerolitos, é preciso ter antes un certificado que expide o Instituto Xeográfico Nacional.

Existen indemnizacións que cobren os danos á vivenda e aveños domésticos e outras que axudan a mitigar os danos persoais (falecemento, invalidez ou incapacidade temporal). Para solicitalas, “pode facelo o propio asegurado ou ben delegar na entidade aseguradora coa que teña contratada a póliza”, indica Branco. E para recibilas, non hai máis que dar un número de conta, pois o Consorcio abona as indemnizacións directamente aos beneficiarios mediante unha transferencia bancaria.

Cando se trate dunha indemnización por danos materiais, pode solicitarse por vía telefónica, en liña no sitio web do Consorcio ou por correo, enviando unha folla de comunicación de danos á Delegación Rexional do Consorcio da zona onde se produciu a catástrofe. En todo caso a petición será atendida, pero convén saber que por escrito a tramitación pode ser máis lenta.

Se se trata de solicitar axudas por danos persoais, tamén se pode facer por teléfono, vía Internet (dpto.siniestros@consorseguros.es) ou por correo postal ao Departamento de Sinistros do Consorcio de Compensación de Seguros, situado no paseo da Castelá, número 32, de Madrid.

Img terremoto grande
Imaxe: Angelo_Giordano

Axudas do Estado por danos persoais tras unha catástrofe

Cando hai unha situación de “emerxencia ou natureza catastrófica” que causa danos, os damnificados poden solicitar subvencións, pois así está disposto no Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. As axudas, tanto para paliar danos persoais como reparar os materiais, concédense en atención á renda do damnificado e abónanse con cargo aos créditos da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.

As axudas destinadas a paliar os danos persoais derivados dunha catástrofe son de diverso tipo e contía. Se o resultado foi o falecemento dalgunha persoa ou a súa incapacidade absoluta e permanente, a axuda é de 17.150 euros.

En caso de falecemento, son beneficiarios o cónxuxe, os fillos menores e os maiores de idade, se dependían economicamente do finado (se vive a expensas do defunto e non percibe ingresos superiores ao 150% do IPREM). Deben presentar as solicitudes debidamente cumprimentadas xunto con documentación que acredite o vínculo (libro de familia, certificado de convivencia, etc.) e o certificado de defunción da persoa falecida ou documento equivalente en caso de desaparición do causante. En caso de incapacidade, o beneficiario presentará a solicitude cumprimentada e os documentos que lle soliciten.

Img incendio grande
Imaxe: vilant

Axudas do Estado por danos materiais tras unha catástrofe

As axudas do Estado por danos materiais afectan á vivenda e os aveños. Por suposto, os danos deben ter a súa causa directa no desastre e débese acreditar a causalidade. Se se recoñece pola destrución total da casa habitual, poden conceder unha contía máxima de 12.600 euros; se os danos refírense só ás dependencias destinadas á vida familiar, a axuda non superará os 8.600 euros. Por danos que non afecten á estrutura do fogar, a axuda máxima é de 4.300 euros, mentres que se o dano afecta os aveños domésticos de primeira necesidade, o máximo concedido é de 2.150 euros.

Non se ten dereito a recibir unha subvención, cando os ingresos anuais netos superen en dúas veces e media as seguintes cantidades:

  • Unidades cun ou dous membros: Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) + 40%.
  • Unidades con tres ou catro membros: IPREM + 80%.
  • Unidades con máis de catro membros: IPREM + 120%.

Para pedir as axudas por danos materiais hai que cumprimentar una a solicitude e entregar a documentación que demostre que a vivenda é propia. Ademais, hai que mostrar os documentos relativos aos danos e os datos fiscais que requiran ou ben autorizar aos organismos competentes para que os revisen.

Axudas fiscais para os damnificados por catástrofes naturais

Ademais de poder obter axudas cando se sofre un sinistro deste tipo, a Axencia Tributaria aplica beneficios ás vítimas das catástrofes. Así, as axudas que se outorgan por danos persoais non hai que declaralas a Facenda: están exentas no imposto da renda das persoas físicas (IRPF).

En ocasións, non só as persoas ou a vivenda resultan danadas, senón que tamén quedan afectado o local onde se traballa. Neste caso, se é preciso o peche temporal, redúcese o imposto sobre actividades económicas de maneira proporcional ao tempo de paralización da actividade.