Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como tributan as prestacións por desemprego no IRPF de 2012

A prestación por desemprego tributa no Imposto sobre a Renda como calquera outro rendemento do traballo, é dicir, coma se fose un soldo ou unha pensión
Por Ana Palomo Trigo 11 de Abril de 2013
Img calculadora
Imagen: Paige Foster

A contratación en Semana Santa propiciou a baixada da taxa de paro en España, en marzo de 2013, en case 5.000 persoas, segundo os datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Con todo, o desemprego segue arroxando cifras de infarto e xa supera o cinco millóns de parados. Inmersos xa en plena campaña da Renda de 2012, os desempregados deben ter en conta que cobrar o paro tributa no IRPF, xa que é un rendemento do traballo. Por iso, faise indispensable explicar cal é o tratamento fiscal das prestacións por desemprego na Declaración da Renda, tal e como se detalla no seguinte artigo.

Que factores determinan a obrigación de pagar o IRPF

Segundo o barómetro do CIS (Centro de Investigacións Sociolóxicas) do mes de marzo de 2013, o desemprego é o problema que máis preocupa ao 81,6% dos españois enquisados. Acabar engrosando as listas do paro é unha situación cada vez máis común nestes anos de crises. Por iso, cando acaba de iniciarse a campaña da Renda, correspondente ao exercicio fiscal 2012, convén coñecer como tributan as prestacións por desemprego.

O nivel de renda dos declarantes, a orixe dos seus ingresos e o número de pagadores determinan quen están obrigados a abonar o IRPF

Tres factores determinan quen deben abonar o IRPF e que cidadáns están exentos:

  • O nivel de renda dos declarantes.
  • A orixe dos seus ingresos.
  • O número de pagadores que posúe cada contribuínte.

O artigo 17 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas considera que os rendementos íntegros do traballo son todas as contraprestacións dinerarias ou en especie, que derivan, directa ou de forma indirecta, do traballo persoal ou da relación laboral ou estatutaria, sen ter o carácter de rendementos de actividades económicas. Así, inclúense os soldos e salarios e as prestacións por desemprego.

Neste sentido, os ingresos que se perciben como parte da prestación por desemprego considéranse rendas do traballo, como o son a nómina, a pensión ou a paga extraordinaria. Por iso, un parado ha de cumprir coas mesmas formalidades que o resto dos contribuíntes cando se trata de determinar se está obrigado ou non a presentar a Declaración da Renda.

Que desempregados están obrigados a presentar a Declaración do IRPF

Teñen o deber de facer a Declaración do IRPF de 2012 todos os contribuíntes que obtivesen o ano pasado rendas suxeitas ao imposto. Segundo a Guía práctica da Declaración da Renda 2012:

  1. Se, en 2012, a persoa permaneceu traballando durante un período de tempo e durante outro estivo en situación de desemprego recibindo o paro, entón tivo dous pagadores: a empresa na que estaba contratada e o SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal). Neste caso, é de obrigado cumprimento presentar a Declaración do IRPF cando hai rendas a partir dos 11.200 euros ao ano, sempre que o segundo e os seguintes pagadores acheguen máis de 1.500 euros anuais en total.

  2. En cambio, se o contribuínte tivo un só pagador en 2012 e as súas rendas, procedentes de forma exclusiva do traballo, non superan os 22.000 euros anuais, non hai obrigación de realizar a Declaración da Renda.

Para entendelo mellor, é recomendable velo a través dun exemplo práctico:

Unha persoa cun salario bruto de 15.000 euros deixa de traballar na súa empresa o día 31 de agosto de 2012 e, a partir de entón, comeza a cobrar a súa prestación por desemprego, que é de 700 euros ao mes. Debe facer a Declaración da Renda?

  • Da súa empresa percibe 15.000 euros (ao ano) x 8 meses que traballa = 10.000 euros de soldo desde xaneiro ata o 31 de agosto de 2012.
  • Pola prestación por desemprego cobra 700 euros x 4 meses = 2.800 euros de paro desde setembro ata o 31 de decembro de 2012.

  • En 2012 recibiu en total 10.000 euros + 2.800 euros = 12.800 euros.

Se a cantidade de 12.800 euros proviñese dun só pagador, a persoa non estaría obrigada a facer a Declaración da Renda. Con todo, ao proceder de dous pagadores (a empresa e o SEPE) e cobrar máis de 1.500 euros do segundo pagador, esta persoa ten a obrigación de presentar a súa Declaración do IRPF.

Así mesmo, un desempregado debe presentar a Declaración se ten dereito a dedución por investimento en vivenda , por unha conta aforro-empresa, cando realizou achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade, a plans de pensións e de previsión asegurados, a mutualidades de previsión social, a plans de previsión social empresarial ou a seguros de dependencia, polos que pode reducir a base impoñible e solicitar devolucións.

A prestación por desemprego considérase unha renda do traballo e, por iso, o SEPE pode reter do paro unha porcentaxe do IRPF, que logo se axustará na Declaración anual da Renda. Se ao declarante reténselle unha cantidade moi baixa, é posible que teña que pagar máis á hora de presentar a súa Declaración.

Que un contribuínte non teña a obrigación de declarar non significa que non pagase os seus impostos, senón que os abonou antes a través das retencións

En calquera caso, que un contribuínte non teña a obrigación de declarar polo IRPF non significa que non pagase os seus impostos, senón que os abonou antes a través das retencións.

Para solucionar as dúbidas acerca das prestacións por desemprego na Declaración do IRPF deste ano, a AEAT (Axencia Tributaria) puxo a disposición dos cidadáns o teléfono 901 33 55 33. Ademais, o día 13 de maio dá comezo a asistencia en oficinas para axudar aos contribuíntes a realizar a súa Declaración.

Exencións na prestación por desemprego

Desde o 1 de xaneiro de 2013, os parados que decidan establecerse como autónomos e perciban a prestación por desemprego como pago único quedan exentos de tributar no IRPF por esta compensación, fronte aos 15.500 euros de exención que tiñan ata agora.

Para recibir esta exención, o desempregado debe comprometerse a destinar o capital cobrado da prestación para a posta en marcha dunha actividade empresarial, que ha de manterse durante cinco anos, segundo o Real Decreto-lei 4/2013, de 22 de febreiro, de Medidas de apoio ao Emprendedor e de Estímulo do Crecemento e da Creación de Emprego. Aínda que a medida non ten efecto na presente campaña da Renda, pode supor un gran impulso para os autónomos de face ao próximo exercicio.