Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cortáronme a liña de teléfono por falta de pagamento: consecuencias

Si a débeda liquídase nos dous meses seguintes á suspensión, o servizo débese renovar
Por Rosa Cuevas 5 de Novembro de 2008
Img telefono
Imagen: soopahtoe

Prazos e notificación

Deixar de pagar ao operador de telefonía fixa que fornece este servizo ten una consecuencia case inmediata: a suspensión temporal da liña. Coñecer como se deben comportar as empresas de telefonía nestes casos e que prazos de tempo manexan paira facelo é determinante para que o cliente non se atope coa sorpresa de descolgar o teléfono e non atopar o ton de chamada alén do aparello.

A Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) é o organismo público que supervisa as obrigacións específicas que teñen que cumprir os operadores de telecomunicacións, e elabora cada ano un informe no que, entre outras moitas cousas, reflíctense as cotas de mercado de cada una das empresas de telefonía fixa que operan no país. De entre o oito principais operadoras que se reparten o mercado, cinco facilitaron o protocolo que empregan ante a falta de pagamento das facturas por parte dos seus clientes.

 • Telefónica. Suspende a liña de teléfono un mes despois de que a factura pendente por liquidar non se abonou. Vinte días antes de que se proceda ao corte temporal, envía por correo aos seus clientes una carta na que se lles anuncia a situación de falta de pagamento e as consecuencias que iso leva. Cinco días antes de efectuar a suspensión, vólvese a avisar, esta vez mediante correo electrónico, de que a liña contratada será cortada temporalmente. Se o consumidor continúa sen liquidar os pagos pendentes con Telefónica nos dous meses seguintes á data na que o corte temporal prodúcese, a empresa anula a liña. Durante este período de tempo, uns tres meses se se conta desde o momento no que a falta de pagamento ten lugar, o teléfono fixo está suspendido e soamente é válido paira recibir chamadas, excepto as de cobro revertido.

  A suspensión temporal do servizo ten lugar un mes despois de que se produza a falta de pagamento

  Paira restaurar a liña, o titular deberá abonar as cantidades que debe. Se liquida o pago dentro dos dous meses de suspensión, a continuación do servizo é inmediata se o abono realízase cun cartón de crédito; se pola contra efectúase a través do banco ou portelo, a liña restáurase en 24 horas.

 • Jazztel. De forma moi similar a Telefónica actúa Jazztel. Cando una das súas facturas é devolta, envían ao titular da liña una carta lembrándolle que debe efectuar o abono da mesma. Se non se produce, quince días despois repítese a operación pero se lle notifica que será privado de forma temporal do servizo. Pasados 60 días, Jazztel suspéndeo definitivamente. Do mesmo xeito que no caso de Telefónica, durante ese tempo a liña interrómpese pero pódense recibir chamadas e marcar os números de teléfono de emerxencia. Se o titular da liña liquida as cantidades pendentes nese prazo de tempo, o servizo restáurase nas 24 horas seguintes. Transcorridos dous meses desde a suspensión da liña sen que se produciu o pago, o operador poderá interromper definitivamente o servizo, polo que se se desexa rehabilitar haberá que volver darse de alta.

 • Euskaltel. Procede á interrupción do seu servizo de telefonía fixa pasado un mes desde a presentación do documento de cargo, previo aviso indicando a data na que terá lugar a suspensión. Nunha das cláusulas do contrato de telefonía fixa que Euskaltel firma cos seus clientes, establécese que en caso de falta de pagamento do titular este ten a obrigación de pagar intereses de demora. A contía calcúlase desde a data na que o pago debeu realizarse, e o interese que se aplica é o legal do diñeiro máis dous puntos porcentuais. Neste punto, a empresa sinala que no caso de que os seus clientes teñan dereito ao reintegro dalgunha cantidade, como consecuencia dunha reclamación, aplicarase o mesmo interese de demora.
 • Telecable. A empresa manexa exactamente os mesmos prazos de tempo paira a suspensión temporal da liña e a posterior interrupción definitiva que o resto de operadoras consultadas. O único que varía é que esta compañía informa aos seus clientes do corte temporal do servizo de telefonía e do momento en que será efectivo, por medio de correo certificado e cun mínimo 15 días de antelación. Do mesmo xeito que as outras, no tempo en que a liña de Telecable queda suspendida, mantense o servizo de chamadas entrantes e saíntes de urxencia.
 • Orange.

  Durante o tempo que se interrompe a liña pódense recibir chamadas e marcar os teléfonos de emerxencia

  Orange Telefonía Fixa, que non proporcionou prazos de tempo nos que procede a cortar a liña, deriva a reclamación da falta de pagamentos a plataformas “call center” especializadas no cobro. Isto é, a través de chamadas telefónicas lémbraselle ao titular do servizo a débeda pendente e as consecuencias que deberá asumir se non a liquida. Pasados 90 días desde a primeira falta de pagamento, Orange Telefonía Fixa pasa a débeda a unha axencia especializada no cobro de impagados.

Que di a norma?

Que di a norma?Máis aló da operadora que se teña contratada, hai un marco legal común que todas elas deben cumprir. O Real Decreto 424/2005 aprobou o Regulamento sobre as condicións paira a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección de datos, que é o que regula o corte da liña de teléfono fixo si o seu titular non abone as facturas correspondentes.

En concreto, os artigos 118 e 119 do Regulamento son os que fixan os prazos de tempo paira proceder en primeiro lugar, á suspensión temporal do servizo -un mes despois de que se produza a falta de pagamento- e finalmente á interrupción definitiva da liña -tres meses despois da primeira factura devolta-. Iso si, o Regulamento establece que a empresa de telefonía fixa debe avisar con anterioridade ao seu cliente de que a suspensión da liña vai ter lugar. Ademais disto, o artigo 118 é especialmente importante pois é o que aclara que sucede si o titular da liña decide devolver una factura ao non estar de acordo cos servizos de tarificación adicional aplicados na mesma.

Tarificación adicional, non hai por que pagala

Os servizos de tarificación adicional son aqueles que, a través de una chamada telefónica ou dunha conexión a Internet, mediante un determinado prefixo (803, 806, 807 e 907) levan una retribución pola prestación duns servizos de información ou entretemento e, en consecuencia, repercuten aos usuarios un custo adicional aparte do custo da propia chamada.

Se se chama a estes números, antes de iniciarse a conexión ao servizo débese escoitar una locución de aviso que explique o prezo máximo por minuto de cada chamada, tanto si esta faise desde un teléfono fixo coma se é desde un móbil, así como o tipo de servizo de tarificación adicional ao que se vai a acceder.

Se se está en desacordo con cantidades facturadas polas chamadas a 803-806-807 e 907 e non se paga, non poden cortar o servizo

As tarifas destes servizos afán ser moi elevadas e, se non se controlan, os consumidores poden atoparse cunha desagradable sorpresa ao recibir a factura telefónica. De feito, o prezo por minuto das chamadas realizadas desde un teléfono fixo a un destes números oscila entre os 0,35 euros, no tramo máis barato, e 3,45 euros no tramo máis caro. Por iso, o artigo 118 do Regulamento establece que se o abonado non está de acordo coas cantidades facturadas polas chamadas a Internet ou aos prefixos 803-806-807 e 907, e por tanto decide non pagar a parte correspondente a tales servizos, só dará lugar á inhabilitación deses números concretos, pero non ao corte do servizo telefónico.

Non estou de acordo coa factura: reclamacións

Cando se está en desacordo co importe reclamado nunha factura, o titular da liña debe presentar una reclamación que recolla a súa queixa. En primeira instancia, o usuario ten que dirixirse ao departamento ou servizo especializado de atención ao cliente do seu operador, no prazo dun mes desde o momento en que se teña coñecemento do feito que a motive; ao ser una reclamación na facturación, desde a data de recepción da factura. Pola súa banda, o operador está obrigado a facerlle chegar un documento que acredite a presentación e o contido da queixa.

Si no prazo dun mes o usuario non recibise resposta do operador ou a resposta non lle satisfai, poderá acudir a outras vías. Por unha banda, están as Xuntas Arbitrais de Consumo; pódese reclamar nelas tanto si tense coñecemento de que o operador se atopa previamente sometido a elas coma se non, aínda que o máis probable é que se non o estaba previamente tampouco se someta nesta ocasión. É un trámite rápido, sinxelo, gratuíto e voluntario paira as partes. Se o operador non se somete a Xuntas, o consumidor debe dirixirse á Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.