Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos a agricultores e gandeiros

Os préstamos agropecuarios financian os labores máis habituais, desde a compra de ferramentas á adquisición de terra
Por Rosa M. López-Maroto 8 de Decembro de 2007
Img agricultura listado
Imagen: Igor Spanholi

Desde préstamos paira a compra de maquinaria agrícola a créditos paira comprar a terra de labor, pasando por unha extensa “carta” de solucións profesionais. As entidades financeiras han deseñado créditos destinados a financiar os labores máis comúns do sector agropecuario, produtos como anticipos por cobros pendentes de colleitas ou créditos de campaña paira o mantemento da actividade normal da explotación. O agropecuario converteuse nun dos sectores de referencia aos que se dirixen os bancos e caixas de aforro, que mesmo crearon departamentos que confeccionan solucións específicas aos seus problemas de financiamento. As entidades financeiras máis ligadas ao medio rural ou gandeiro son as que dispoñen dunha maior e mellor financiamento paira ambas as actividades, axudas que teñen una contía moi dispar, e oscilan desde 600 a 1.000.000 de euros, en prazos que raramente exceden os cinco anos, aínda que os destinados a investimento teñen prazos máis lonxevos, e adóitanse poder amortizar en 15 anos.

Anticipos e créditos

A agricultura conta cunha oferta de produtos financeiros máis diversificada e ampla que a gandaría, con axudas destinadas á campaña agrícola, a compra de maquinaria, ou o investimento e mellora da explotación. A oferta maioritaria provén das caixas de aforro, especialmente daquelas que teñen especial vinculación con estas actividades como Caixa de Aforros da Inmaculada, Caixa Douro, Caixa Estremadura, Caixa Segovia, Caixa Murcia, Caixa do Penedés, Caixa Rioxa ou a Caixa. Con todo, hai bancos que decidiron tamén acometer esta estratexia comercial, como Banco Santander e Banco Bilbao Biscaia Argentaria, que proporcionan una das propostas máis completas de todo o mercado financeiro.

O Banco Santander conta cunha sección denominada “Segmento agrario”, que ofrece diferentes alternativas ao sector, xa sexa a través de anticipos por cobros pendentes de colleitas ou de axudas, ou ben en forma de Créditos de Campaña, destinados ao mantemento da actividade normal da explotación. O “Préstamo Anticipo PAC” (Política Agrícola Común), anticipa as axudas, e o importe “Anticipo Agrario”, que se axusta ás necesidades de financiamento de cada agricultor paira atender calquera operación de cobro que se poida producir nun período máximo dun ano. En ambos os casos disponse dun importe mínimo de 600 euros e un máximo de até 1.000.000 de euros, cun prazo de amortización de 12 meses. Cóntaa “Crédito Campaña Agrícola”, esta deseñada paira ser o soporte dos pagos e ingresos habituais en calquera tipo de explotación. O importe mínimo que se pode pedir á entidade é de 600 euros, e nesta modalidade non se contempla un prazo máximo. Neste caso, o prazo máximo de amortización alcanza os 18 meses, e o mínimo é dun mes.

A maioría de créditos son anticipos por cobros pendentes de colleitas ou de subvencións, ou axudas paira o mantemento da explotación

De similares características é a oferta do BBVA, que dispón entre os seus produtos do “Agrocrédito”, con diferentes modalidades: “Agrocrédito Campaña Agrícola”, un préstamo ou conta de crédito con garantía persoal paira financiar as necesidades de campaña durante un prazo de até doce meses. O único requisito paira contratalo é ser persoa física ou xurídica dedicada a esta actividade. Ten un prazo de 12 meses con posibilidade de renovación de até 36 meses, e aplícase un tipo de interese fixo ou variable, en función das necesidades de cada cliente e do tipo de explotación. Outro produto é o “Agrocrédito Maquinaria Agrícola”, un préstamo ou leasing que permite financiar a compra de maquinaria agrícola. O prazo de amortización oscila entre 12 e 72 meses, en función da modalidade elixida, e o tipo de interese aplicable pode ser fixo ou variable, podéndose financiar até o 100% do investimento.

Oferta pecuaria

As solucións paira o sector gandeiro están menos desenvolvidas que as agrícolas, e destacan especialmente as ofertas confeccionadas por Caixa de Aforros da Inmaculada e Caixa de Estremadura, que son as caixas máis abertas a este tipo de financiamento. A pesar diso, existe un déficit paira cubrir as necesidades deste sector, como o financiamento paira outros continxentes que poden afectarlles como os derivados das inclemencias climatolóxicas (tormentas, riadas, pedrisco, catástrofes naturais…), pragas (como a recente dos topillos que afectou os agricultores de Castela e León), e enfermidades animais. Neste sentido a reposta financeira non é contundente, xa que os créditos e axudas paira liquidar estas necesidades proveñen dos diversos estamentos administrativos do Estado, aínda que existen outras alternativas como os préstamos paira danos pluviómetros ou paira o gasóleo, que conceden algunhas entidades.

Outra posibilidade á que poden acollerse tantos agricultores como gandeiros é a solicitude dun tipo de crédito preferente no seu banco ou caixa de aforros habitual, o que lles fará dispor dun capital prestado en mellores condicións que os produtos deseñados paira este fin. Paira a concesión destes créditos a entidade financeira debe coñecer o historial bancario do cliente, así como as súas actividades.

Os mellores produtos

Uno dos produtos máis solicitados son os créditos de axuda á campaña agrícola, e a oferta é moi ampla:

 • Caixa do Penedés:

  • Préstamo campaña agrícola: Pódense financiar os gastos de campaña máis habituais: sementes, fertilizantes, pensos, adquisición de carburante, pago de soldos de traballadores, etc. Pódese pagar a un prazo de doce meses, co incentivo de poder conseguir bonificacións pola contratación da póliza denominada “Agroseguro”.
  • Préstamo maquinaria agrícola: Crédito a medida paira adquirir ou renovar a maquinaria agrícola: tractor, cosechadora, empacadora, abonadora, sembradora, vendimiadora, sala de ordeñar, etc. Pódese elixir un tipo de interese fixo ou variable, e o prazo de amortizació máximo é de 6 anos.
  • Préstamo de investimento agrícola: Crédito flexible paira facer melloras na explotación, construción instalacións (cubertas, instalacións de rega, salas de ordeñar,…), compra de dereitos de produción (dereitos de replantación de vide, cota leiteira), ou reconversión de plantacións de vide ou froiteiras. A súa contratación precisa de garantía persoal. Do mesmo xeito que outros produtos de similares características dispón dun tipo de interese fixo e variable, que pode elixir o cliente, e pódese abonar até en 8 anos con posibilidade de carencia.
  • Préstamo Compra de terra: Máis específico e está destinado a poder ampliar a explotación coa compra de terras. Neste caso, é necearia unha garantía hipotecaria ou garantía persoal. Aplícase un tipo de interese variable, e o prazo máximo de amortización é de 15 anos.
 • Caixa de Estremadura

  • Préstamos de campaña: Liñas de financiamento destinadas exclusivamente a agricultores e gandeiros, cuxa contratación permite afrontar os gastos estacionales de ambas as actividades. Cun vencimiento de once meses, dá opción a elixir entre os préstamos específicos ou as contas de crédito. Paira determinados destinos e prazos, tamén dispoñen doutro financiamento máis vantaxoso como os anticipos ao 0% de interese e cunha única comisión á formalización da operación, destinadas, por exemplo a: anticipo paira cebo e mantemento de gando, financiamento de seguros agrarios e préstamos de saneamento gandeiro.
  • Préstamo Convenios Agrícolas: Liñas especiais de financiamento destinadas a agricultores e gandeiros como consecuencia de acordos con organismos oficiais estatais, autonómicos, provinciais, comarcais…, ou os asinados por esta entidade con organizacións agrarias ou cooperativas.
 • A Caixa

  • Departamento Agrocaixa: Permite aos agricultores dispor de produtos especializados como a petición de anticipos das axudas da Política Agraria Comunitaria (PAC) e o oliveiral. Desta forma, todos aqueles agricultores e gandeiros que domicilien as axudas da PAC e o oliveiral nun depósito da Caixa, a través do cal se pode solicitar o cobro anticipado de até o 100% do importe da axuda. Tamén se encargan de tramitar o expediente para que se dispoña desta axuda desde o primeiro día. A variación nos prazos é outra das novidades desta oferta, até 12 meses paira as axudas a cultivos e o oliveiral, 18 meses paira a curmá láctea e até 24 meses paira as axudas gandeiras. Ademais, serve paira fidelizar o cliente a través de asocialo a outros produtos financeiros dos que dispón a caixa catalá. Por exemplo, se se domicilia o expediente da PAC ou os recibos da Seguridade Social Agraria, o cliente disporá dun seguro de accidentes totalmente gratuíto de até 9.000 euros, segundo afirman desde a entidade. Non é o único reclamo que proporciona, xa que polo feito de domiciliar o cobro das axudas obtense un seguro de responsabilidade civil polos posibles danos que poida ocasionar o gando (ovino ou bovino), así como o seguro de accidentes e roubo de gando ovino, ambos totalmente gratuítos.
 • Caixa Douro

  • Ofrece préstamos paira as continxencias non esperadas como poden ser as derivadas de danos pluviómetricos ou paira o gasóleo, a un prazo de cinco anos, incluído un de carencia.
  • Conta agraria: Inclúe créditos paira todas as campañas, e ten como principal achega evitar os inconvenientes das solicitudes de financiamento paira cada produto. Inclúense todas as compras de factores de produción, seguros, recibos, etc., así como facilitar a xestión nas compras e vendas que se realicen. Tamén inclúe anticipos de axudas e subvencións.
 • Caixa Segovia

  • Ofrece una ampla gama de servizos e produtos paira financiar ao sector agrario a través de varios créditos que van desde os anticipos da PAC até axudas paira realizar investimentos de mellora nas estruturas agrarias, pasando pola contratación de produtos agrarios, campañas de crédito agrícola…
 • Caixa de Aforros da Inmaculada

  • CAI Credicampo: Conta de crédito especial paira agricultores que financia as necesidades de circulante. É especialmente útil paira realizar os pagos de sementes, fertilizantes, abonos, etc. e só se abonarán intereses polas cantidades dispostas. Ten un prazo de até 11 meses, e aplica un tipo de interese fixo. A súa contratación require una garantía persoal e una póliza de afianzamento, unicamente na primeira formalización.
 • Caixa Murcia e Caixa Rioxa:

  • Préstamos Campaña: Destinados paira a compra de materias primas necesarias paira a explotación agrícola ou gandeira a un prazo de até 12 meses.