Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para o carné de conducir

Por 1 euro ao día os mozos entre 17 e 25 anos poderán pedir un crédito sen intereses nin gastos de tramitación para financiar o carné de conducir
Por José Ignacio Recio 18 de Outubro de 2007

O prezo medio do permiso de conducir B, o que ten a maioría da poboación, é de 782,04 euros. E iso, se se saca “á”primeira . Para axudar aos mozos a financiar este custoso trámite, a Dirección Xeral de Tráfico e o Instituto de Crédito Oficial subscribiron un acordo de colaboración. Esta liña de fnanciación, chamada “Permiso de conducir por un euro ao”día , entrará en vigor a partir do 1 de novembro. O programa está destinado a mozos españois e estranxeiros residentes no territorio nacional, de entre 17 e 25 anos, que non sexan titulares dun permiso de conducir de clase B, a quen se facilitará un financiamento de entre 500 e 1.000 euros, sen ningún tipo de interese nin gastos de tramitación. O alumno devolverá o crédito á entidade financeira durante 27 meses, se o préstamo non excede de 750 euros -ou durante 36 mensualidades, se o préstamo concedido está na franxa entre 751 a 1.000 euros- mediante cotas mensuais que non chegan a 30 euros, aínda que tamén cabe a posibilidade de amortizala en menos tempo.

Seguridade viaria

Esta iniciativa irá acompañada dun módulo de formación teórica específica en Seguridade Viaria, que se impartirá de forma gratuíta a todos os beneficiarios. Ademais compleméntase cun número mínimo de 20 clases prácticas. Entre os obxectivos do programa “Permiso de conducir por un euro ao” día enmárcanse o incremento da sensibilidade e concienciación en materia de seguridade viaria, a diminución do número de condutores sen permiso de conducir,a maior facilidade para acceder ao mercado de traballo, e permitir o acceso, en condicións preferentes, a fontes de financiamento alleo.

O alumno pode devolver o crédito en cotas mensuais que non superan os 30 euros

Para poder beneficiarse desta axuda hai que inscribirse no programa. Para iso, o primeiro paso é a elección dunha autoescola que estea adherida ao mencionado programa. A partir deste momento, os alumnos deberán realizar unha serie de trámites para beneficiarse das condicións desta liña de financiamento:

 • Firma do contrato de formación:

  Na autoescola que o alumno elixise, hai que indicar que se quere ser beneficiario do programa. Hai que asinar co centro formativo o contrato estándar do programa polo importe que máis conveña en función das necesidades de formación que teña cada un. Débese ter en conta que o programa só facilitará préstamos ao 0% de interese para cantidades entre 500 e 1.000 euros, e se se necesita máis diñeiro en concepto de formación, o alumno debe achegalo do seu peto de forma complementaria ao préstamo.

  Os menores de idade deberán necesariamente ir acompañados dos seus pais ou titores á firma do contrato. Deberán achegar ao contrato a carta de compromiso do beneficiario, onde se recollen as obrigacións co programa, documento que tamén deberán asinar.

 • Selección da entidade financeira:

  O seguinte paso é elixir un banco ou caixa de aforros para solicitar o préstamo. Co contrato de formación na man, pódese escoller unha das entidades financeiras participantes no programa e solicitar un préstamo pola cantidade (entre 500 e 1.000 euros) que se acordou coa autoescola. Tamén neste caso o alumno deberá ir acompañado de pais ou titores se é menor de idade. Nese momento, a entidade financeira elixida analizará o risco da operación e poderá solicitar un aval. Non hai que esquecer presentar, xunto ao contrato asinado coa autoescola, os documentos acreditativos da idade e nacionalidade do solicitante. En caso que o banco ou caixa de aforros denegase este préstamo, pódese acudir a outras entidades financeiras colaboradoras co programa.

 • Comeza a formación

  Unha vez obtido o préstamo pola cantidade acordada coa autoescola, xa se pode comezar coa formación. Outro aspecto para ter en conta é que para ser considerado beneficiario do programa, e por tanto para poder iniciar o curso, deberase mostrar á autoescola a orde de transferencia realizada pola entidade financeira. No caso que a cantidade acordada coa autoescola supere os 1.000 euros, débese completar o pago da suma correspondente por conta do alumno. A partir deste momento ése alumno de pleno de dereito do programa.

  Non hai que esquecer que o se abona son cotas fixas que varían segundo o tramo de entre 500 e 1.000 euros en que se atope o préstamo, pero que en calquera momento pódense realizar pagos extraordinarios sen ningún tipo de comisión ou gasto adicional.

  Situacións especiais

  O programa “Permiso de conducir por un euro ao día” contempla algunhas medidas para situacións especiais como o posible peche da autoescola, ou que o novo alumno queira darse de baixa. Para esta última alternativa, do mesmo xeito que para quen queiran cambiarse de centro, e se é debido por mor de forza maior, como enfermidade ou cambio de domicilio, a autoescola devolverá o diñeiro non consumido. Se non é así o centro formativo descontará o 10% do importe non consumido en concepto de penalización.

  Os centros adheridos poden pechar unha vez empezado o curso. Non hai ningún problema, xa que para formar parte deste programa deben cumprir unha serie de requisitos, como ter unha garantía financeira que asegure o reembolso das prestacións non consumidas por todos os contratos de formación en curso. Outra posibilidade que se contempla é a desvinculación dunha autoescola do programa. Neste caso, independentemente de que causase baixa, quedará obrigada a cumprir coas obrigacións que cos seus alumnos adquirise, ata que finalizase a formación contratada.