Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Crear a túa propia empresa en seis pasos

Elaborar un plan de viabilidade antes de pór en marcha a empresa é indispensable

 • Autor: Por
 • Data de publicación: Venres, 12deAgostode2011

Sabe coser ben? Ten boa man na cociña? Entende de motores, de bricolaxe, de fontanaría ou de electrónica e, con todo, está en paro? Ten unha gran idea para un negocio e non sabe como pola en marcha? Entón, talvez, interéselle coñecer as axudas que as administracións conceden aos emprendedores para que cren as súas propias empresas. Tanto o Goberno central, como os autonómicos e municipais, e as Cámaras de Comercio españolas, xunto co Fondo Social Europeo, prestan un servizo de asesoramento gratuíto chamado Portelo único empresarial En liña. Pero ademais, cando se desexa pór en marcha un negocio, hai que elaborar antes un plan de viabilidade. Con el, poderanse concretar os aspectos económicos da nova empresa.

Img tienda ropa art
Imaxe: Jorge Franganillo

Paso 1: a idea

Antes de investir diñeiro ou dedicar tempo e esforzos a unha empresa, hai que considerar se o proxecto que se pretende pór en funcionamento ten posibilidades no mercado e se se adapta aos coñecementos e habilidades do emprendedor.

Hai que ter as cousas moi claras desde o principio e reflexionar sobre a viabilidade da iniciativa. Para iso, é imprescindible elaborar un plan de empresa.

Paso 2: o plan de empresa

É o documento no que se fai unha descrición do proxecto e as súas características. Abarca desde a definición da idea que se vai a desenvolver, ata a forma concreta de levala a cabo. Ademais de axudar ao emprendedor a aclarar as súas ideas, resulta de gran utilidade para presentar o proxecto aos posibles socios ou a unha entidade bancaria. Estes son os aspectos principais que debe incluír o plan de empresa:

 • Débense especificar as características do produto ou servizo que vai ofrecer a empresa e estudar a marca ou a patente, no caso de que haxa algún elemento novo. A solicitude e rexistro do nome comercial tramítase ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.
 • Hai que indicar os datos persoais do emprendedor (o seu currículo) e que persoas van compor o equipo humano, a súa formación, a experiencia que teñen e as súas funcións na futura empresa.

 • Téñense que incluír as principais novidades ou diferenzas deste proxecto con respecto á oferta actual dispoñible no mercado.

 • No relativo aos provedores, é necesario identificalos, coñecer as súas ofertas, así como saber de cantos vai depender a actividade da empresa.

 • Hai que concretar a localización do negocio, a súa localización e o aluguer ou compra dun local, no seu caso. É importante conseguir a localización idónea para cada tipo de negocio e coñecer os hábitos de compra dos clientes.

Paso 3: o plan de viabilidade

É un estudo que acompaña ao plan de empresa e que se centra en analizar o aspecto económico do proxecto empresarial. Nel inclúense as previsións de gastos ou investimentos ao iniciarse a actividade, os recursos económicos de que se dispón para facer fronte a estes investimentos, as fontes de financiamento dispoñibles e unha estimación de perdas e ganancias do tres primeiros anos, para analizar se o negocio resulta rendible.

Hai que indicar as políticas de mercadotecnia e distribución do produto ou servizo, o seu prezo e establecer as previsións de vendas:

 • Débense concretar os aspectos financeiros máis importantes do proxecto: investimento inicial, fontes de financiamento dispoñibles, previsión de resultados a tres anos vista, etc.
 • Convén estudar o mercado ao que vai dirixido o produto ou servizo, quen serán os posibles clientes, analizar á competencia (onde está e que ofrece) e estudar a situación do sector.

 • Débense contabilizar os investimentos iniciais que hai que acometer, como obras no local, compra ou aluguer de mobiliario, maquinaria, equipos informáticos, existencias…

 • Hai que analizar quen pode financiar estes investimentos: financiamento bancario, subvencións ou recursos propios.

 • Débese especificar o persoal que se vai a empregar na empresa.

 • Téñense que incluír os gastos mensuais do proxecto empresarial: luz, auga, gas, teléfono, Internet, publicidade, taxa de lixos, etc.

Paso 4: elección da forma xurídica da empresa

É aconsellable exporse que responsabilidade deséxase asumir na nova empresa. Segundo a forma xurídica que se elixa, a responsabilidade será ilimitada ou se pode responder só polo capital achegado. Ademais, débese coñecer cal é a tributación de cada forma xurídica, xa que algunhas tributan por IRPF (autónomos, sociedades civís e comunidades de bens) e outras o fan a través do Imposto de Sociedades (sociedades limitadas, anónimas, laborais e cooperativas).

A forma xurídica máis sinxela é facerse empresario individual. Se a empresa, en principio, vai ser pequena, o emprendedor pódese aforrar moitos trámites e xestións ao comezo da actividade, posto que non ten que adquirir unha personalidade xurídica. A súa constitución é máis rápida que a dunha sociedade mercantil. Con todo, un dos seus principais inconvenientes é que, no caso de que o negocio non vaia ben, é o empresario quen debe responder o seu patrimonio persoal presente e futuro ás débedas que teña a empresa, e mesmo, co patrimonio do seu cónxuxe, se non ten réxime de separación de bens.

Na actualidade, as formas xurídicas de empresa que se poden tramitar a través de Internet son: a Sociedade de responsabilidade limitada (SL ou SRL), a Sociedade limitada de Nova Empresa e o empresario individual.

Para máis información, o emprendedor pode dirixirse á rede CIRCE (Centro de Información e Rede de Creación de Empresas), da Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana Empresa, dependente do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

O PAIT (Puntos de Asesoramento e Inicio de Tramitación) son oficinas dependentes das Administracións Públicas e entidades públicas e privadas que asesoran na creación da empresa, xa que prestan servizos presenciais de información na tramitación telemática dos proxectos, así como durante os primeiros anos de actividade da Sociedade de responsabilidade limitada. Ademais, axudan a iniciar o trámite administrativo de constitución da sociedade a través do Documento único electrónico (DUE).

Paso 5: o financiamento do proxecto

Para garantir a viabilidade económica da empresa, é recomendable que o emprendedor financie con achegas ou fondos propios ao redor do 30% do investimento. O 70% restante pódese conseguir a través de varias vías:

 • O custo do financiamento bancario supón un gasto para a empresa, que se reflicte de maneira directa na súa conta de resultados. Por iso, débese determinar que instrumento financeiro vaise a escoller para financiar o negocio, de maneira que sexa o produto máis conveniente para cada proxecto. O financiamento bancario supón a obtención de avais sobre o préstamo que se solicita.
 • As axudas e subvencións dependen, en gran medida, da forma xurídica que adopte a empresa, da localidade concreta na que se sitúe, do sector de actividade, de se é un proxecto de autoemprego e da situación laboral do emprendedor con anterioridade ao comezo da actividade (se se está ou non desempregado e inscrito na Oficina de Emprego como demandante de traballo). Estas son algunhas subvencións comúns para todas as comunidades autónomas:

  • Subvencións para o fomento do emprego autónomo: indicadas para persoas paradas e inscritas como demandantes de emprego na súa correspondente oficina, que van desenvolver unha actividade por conta propia.
  • Subvencións para o fomento do emprego e a mellora da competitividade nas cooperativas e as sociedades laborais.

  • Proxectos empresariais IE (Iniciativa Emprego): este programa pretende crear emprego na contorna local mediante a concesión de axudas e subvencións. Poden cualificarse como IE os proxectos empresariais ou as empresas recentemente constituídas sen iniciar a súa actividade, que sexan innovadoras, xeradoras de emprego e utilicen recursos locais infrautilizados.

   A información relativa a cada un destes programas, ademais doutras moitas axudas ao emprendedor, pódese atopar nas páxinas web das Consellerías de Traballo ou nas dos Servizos Rexionais de Emprego dos gobernos autonómicos.

 • Pola súa banda, o ICO (Instituto de Crédito Oficial), como entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Economía e Facenda, fomenta as actividades económicas que pola súa transcendencia social, cultural, innovadora ou ecolóxica merecen unha atención preferente. O financiamento do ICO céntrase en pemes e autónomos e diríxese a impulsar a industria cinematográfica, o transporte, os proxectos de innovación tecnolóxica, as enerxías renovables e a presenza de empresas españolas no exterior.

 • Á súa vez, se o emprendedor recibe o paro, pode solicitar o pago único da prestación por desemprego (chamado capitalización) para crear o seu negocio. Esta opción facilita as iniciativas de emprego autónomo, a través do abono da prestación por desemprego aos beneficiarios de prestacións que van desenvolver unha actividade empresarial. O destino do importe abonado depende da forma xurídica que vaia a ter a empresa, da seguinte forma:

  • No caso de que o desempregado se incorpore como socio a unha sociedade laboral ou unha cooperativa, o abono da prestación faise dunha soa vez polo importe que corresponda á achega obrigatoria establecida con carácter xeral en cada cooperativa, ou á adquisición de participacións do capital social nunha sociedade laboral. Coa contía de prestación que quede restante, a Entidade Xestora pode abonar cada trimestre o importe para subvencionar a cotización do traballador á Seguridade Social.
  • No caso de iniciar unha actividade como autónomo: o abono dunha soa vez realízase polo importe que corresponda ao investimento necesario para desenvolver a actividade, incluído o importe das cargas tributarias para o inicio da actividade, co límite máximo do 60% do importe da prestación por desemprego pendente de percibir. Este límite non afecta á contía que poden obter os traballadores que acrediten unha minusvalía ou incapacidade en grao igual ou superior ao 33% e pretendan iniciar unha actividade por conta propia. O resto da prestación que non se obtivo na modalidade de pago único abonarao cada mes a Entidade Xestora para subvencionar a cotización ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos do traballador á Seguridade Social. Pódese solicitar máis información na páxina web do Servizo Público de Emprego Estatal.

Paso 6: creación e apertura do negocio

Estes son os principais trámites de posta en marcha dunha empresa que se poden realizar a través da VUE en liña:

 • Coa Axencia Tributaria pódese obter o número de identificación fiscal (NIF), a declaración de inicio de actividade e as etiquetas identificativas.
 • Coa Tesouraría da Seguridade Social inscríbese a empresa e faise a apertura da conta de cotización. Tamén aquí tramítase o alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, a afiliación e o alta dos traballadores.

 • Coa comunidade autónoma correspondente realízase a comunicación da apertura da actividade, as autorizacións, as licenzas e os rexistros específicos (industrial, sanitario, agroalimentario, comercio, transporte, turismo, etc.).

 • Co concello obtense a información, o asesoramento, a entrega de documentación, o rexistro e a tramitación das licenzas municipais de actividades, de instalacións e urbanísticas e a licenza de apertura do local ou a solicitude de cambio de titularidade.

 • Coas Cámaras de Comercio pódese obter o asesoramento gratuíto sobre a forma xurídica da empresa que máis conveña, os trámites administrativos, as obrigacións fronte ás administracións e información sobre subvencións e axudas públicas.

 • Ademais, pódese solicitar o alta na Delegación de Facenda da cidade, modelo 036 (de Declaración censal de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores).

 • Pódese redactar a escritura de constitución da empresa e inscribila no Rexistro mercantil.

 • De igual forma, convén non esquecer os seguros obrigatorios. O seguro de responsabilidade civil responde os danos civís que poida provocar a empresa no desenvolvemento da súa actividade mercantil ou profesional. Nalgúns casos non é obrigatorio, pero é un dos seguros que máis se recomenda contratar. O seguro aos traballadores é un seguro persoal ao persoal que se fixa nos distintos convenios colectivos. É habitual que estas pólizas cubran unha indemnización por accidente, incapacidade permanente, e mesmo, morte.

Portelo único empresarial

O Portelo único empresarial en liña ten por obxecto apoiar aos emprendedores na creación de novas empresas, mediante a prestación de servizos integrados de asesoramento empresarial. Facilítanse os trámites administrativos para a constitución do novo negocio e permítese realizar todo o papelorio nun único lugar, con independencia de que sexan trámites cos concellos, Facenda, a Seguridade Social ou as Cámaras de Comercio.

Ademais, oriéntase ao emprendedor acerca dos aspectos xurídicos, de financiamento, subvencións, etc. VUE en liña combina, desde un único portal, todos os recursos que as distintas administracións públicas españolas e a rede cameral ofrecen en Internet para facilitar a creación de empresas, cun servizo de asesoramento presencial ao empresario. Todo iso de maneira gratuíta.

RSS. Sigue informado

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións