Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Crear unha empresa en catro pasos

Para montar un negocio, hai que ter claro que tipo de empresa será, a súa forma xurídica, como sacala adiante e que financiamento utilizar
Por Elena V. Izquierdo 29 de Marzo de 2012
Img tienda ropa

Coa crise, moitos traballadores quedáronse en paro . Atopar un novo emprego é moi complicado e un número importante de persoas ten como meta fundar unha pequena empresa. Xa sexa como autónomo ou mediante a creación dunha sociedade limitada, o autoemprego pode ser unha físgoa polo que saír da negativa situación que atravesan millóns de cidadáns. Antes de creala, convén ter moi claros unha serie de puntos: que tipo de negocio abrirase, a forma xurídica que adoptará, como sacalo adiante e que financiamento utilizarase.

1. O tipo de empresa

O plan de negocio é a carta de presentación para obter financiamento bancario ou subvencións públicas

Como é obvio, a idea é o punto de partida ao pór en marcha un negocio. Débese valorar antes que tipo de empresa crearase, que se ofrecerá aos clientes, en que se diferenciará doutros proxectos ou que valor engadido terá respecto dos actuais, entre outros aspectos.

Se se pretende abrir un bar, hai que observar que triunfa na zona, que fai falta, como se podería mellorar a oferta actual, a que persoas quérese atraer… Coñecer ben á competencia é clave.

2. Plan de negocio

Algunhas iniciativas parecen inmellorables no papel, pero despois non saen adiante. Unha vez que se teña a idea, hai que demostrar a súa viabilidade.

Deseñar un plan de negocio serve para detallar os obxectivos que se queren conseguir e os métodos para alcanzalos. Ademais de ser básico para o emprendedor, é a carta de presentación para obter financiamento bancario ou axudas das administracións. Nel plásmanse os seguintes datos:

 • Descrición da empresa

  Inclúe información como onde se localiza, a que se dedica, que servizo dará, o produto que venderá, por que se elixiu este negocio ou que obxectivos búscanse.

 • Estudo de mercado

  Antes, o emprendedor estudaría quen son os seus clientes potenciais, que lles move, cales son os seus factores de compra, como é a competencia e que ofrece. Realizaría unha análise pormenorizada do sector. Todo isto ha de plasmarse no estudo de mercado, que irá dirixido a demostrar que realmente hai unha oportunidade de negocio.

 • Recursos humanos e técnicos

  Inclúense neste apartado as infraestruturas, os medios técnicos e persoais que se necesitan e como se organizarán.

 • Plan de mercadotecnia

  Detalla as accións que levarán a cabo para lograr os resultados esperados: técnicas de venda, campañas de publicidade…

 • Estudo económico e financeiro

  Plásmase nesta apartado información como o diñeiro que se necesita, como se conseguirá e perdas e beneficios esperados o primeiro ano.

 • Forma xurídica que se adoptará

  O empresario pode darse de alta como autónomo, como sociedade limitada, anónima, cooperativa, comunidade de bens ou sociedade civil.

3. Obter o financiamento para a empresa

Un dos obstáculos aos que se enfronta un emprendedor ao crear un negocio é obter o financiamento necesario. Cando non conta con diñeiro suficiente, ten varias formas de conseguilo.

Para crear unha empresa, pódese solicitar a prestación por desemprego nun pago único

 • Capitalizar a prestación por desemprego: coa reforma laboral, os homes menores de 30 anos e as mulleres de ata 35 que queiran montar un negocio poden cobrar o 100% da prestación por desemprego nun só pago -antes o límite situábase no 80% para este colectivo-. Os demais poderán capitalizar o 60% para o investimento inicial e o 40% restante para as cotas de autónomo. É importante non iniciar a actividade antes de solicitar o pago único porque neste caso non terán dereito a percibilo.

 • Pedir un crédito ao banco: é unha das opcións máis complicadas. Hoxe en día, a billa do financiamento está case pechado, algo que estrangula as posibilidades de creación, crecemento e supervivencia de moitas empresas.

 • Solicitar financiamento no ICO: o Instituto de Crédito Oficial conta con liñas de financiamento para facilitar a obtención de préstamos a autónomos e empresas. En función da opción elixida, pídese o capital no propio ICO ou nas compañías colaboradoras.

 • Acceder a subvencións: convén ter en conta as subvencións que se poden obter pola apertura dun negocio. Os concellos e comunidades autónomas conceden axudas, créditos e exencións fiscais para emprendedores.

4. Forma xurídica do negocio

Unha das decisións que ha de tomar o emprendedor é a forma xurídica da súa empresa. As fórmulas máis sinxelas e habituais son facerse autónomo ou constituír unha sociedade limitada.

 1. Para crear unha empresa como autónomo é necesario:

  • Presentar a Declaración Censal en Facenda.
  • Darse de alta no imposto de actividades económicas -que só se paga se a cifra neta de negocio é superior a 1.000.000 de euros-.

  • Apuntarse no réxime de autónomos da Seguridade Social.

  • Solicitar o número patronal -só no caso de que se vaia a contratar traballadores- e o libro de visitas selado pola Inspección de Traballo.

  • Pedir a licenza de apertura no concello. Unha vez concedida, é necesario iniciar a actividade no seis meses seguintes.

  A vantaxe de facerse autónomo é que non é necesario contar cun capital mínimo para empezar a traballar nin ter socios; o inconveniente, que responde as débedas que se puidesen xerar de forma ilimitada co seu patrimonio.

 2. Sociedade de responsabilidade limitada. Neste caso, o capital social está formado polas achegas de todos os socios e divídese en partes iguais. Os trámites son:

  • Solicitar o certificado de denominación social para comprobar que o nome elixido non coincida co doutra empresa.
  • Abrir unha conta bancaria con polo menos 3.005,06 euros, o capital mínimo inicial da sociedade.

  • Redactar os estatutos e asinar a escritura de constitución.

  • Pagar o Imposto de Transmisións Patrimoniais.

  • Inscribirse no Rexistro mercantil.

  • Solicitar o CIF, a declaración censal e o imposto sobre actividades económicas.

  • Dar de alta no réxime de autónomos ou no réxime xeral aos socios e aos traballadores.

  A vantaxe de constituír unha sociedade limitada é que, ante as débedas, os socios só responden co capital social achegado. A desvantaxe fronte ao réxime de autónomos é que os trámites son máis complexos e esíxese un capital mínimo que debe desembolsarse cando a empresa se constitúe.