Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Decembro: planificar a Declaración

Pódese compensar a subida do IRPF deste ano con achegas a plans de pensións, amortizacións de capital en hipotecas ou doazóns
Por Gracia Terrón 12 de Decembro de 2012
Img declaracion
Imagen: Chloë Rae

En decembro a axenda complícase. Encontros coa familia, amigos, compañeiros de traballo… Pero no medio do vórtice de reunións, convén sacar tempo para Facenda . O exercicio fiscal acábase e estes últimos días do ano son cruciais para cadrar contas e botar man de certos instrumentos e prácticas que poden axudar a rebaixar a factura fiscal da Declaración da Renda que se presentará a partir de maio. En canto a fiscalidade, o ano estivo repleto de. novidades que non convén pasar por alto . Todo iso detállase no presente artigo, así como a importancia de. ter en mente os cambios que entrarán en vigor o próximo exercicio 2013, porque tamén poden servir para anticipar estratexias na planificación da economía familiar .

Os cambios de 2012

Sen dúbida, un dos cambios fiscais máis rechamantes que se puxeron en vigor este ano 2012 foi a subida da tributación do IRPF, é dicir, desde xaneiro deste exercicio Facenda aplica unha retención maior ás rendas do traballo : nóminas , pensións ou prestacións por desemprego. Os tipos marxinais han pasado de situarse entre o 24% e o 45% a escalar até o 24,75%, como mínimo, e o 56% (este último máximo aplicable en Cataluña). A subida supón un incremento de impostos de entre o 0,75% e o 7% dos ingresos do contribuínte, en función da contía total das súas rendas.

Gardarías ou cursos de formación, como os destinados á adaptación ás novas tecnoloxías, pódense incluír na Declaración

Para reducir os novos tipos elevados en 2012, hai varias opcións que convén ter en conta e ás que se pode recorrer antes de que acabe o ano:

  1. Deducirse gastos por servizos escolares , como gardarías , seguros médicos privados (no caso dos autónomos e empresarios) ou determinados cursos de formación , como os destinados á adaptación ás novas tecnoloxías. Todos estes gastos pódense incluír na Declaración da Renda e servirán, coas súas contías autonómicas correspondentes, para reducir a factura fiscal.

  2. Facer achegas a un plan de pensións, un plan de previsión asegurado ou unha mutualidad de previsión. As achegas realizadas diminúen de forma directa a base impoñible do contribuínte até uns importes que roldan, de media, os 10.000 euros anuais (aínda que hai numerosas peculiaridades en función de onde se tribute: territorio xeral, País Vasco ou Navarra). Estes produtos axudan a diluír o impacto da maior tributación por IRPF á que houbo que facer fronte este ano.

  3. Levar a cabo amortizacións anticipadas de capital na hipoteca. Quen estean a pagar a súa vivenda a través dun crédito hipotecario poden reducir hipoteca con parte do aforro que sexan capaces de xerar ao longo do ano. O capital destinado ao pago de vivenda permite optar a deducións no IRPF. No territorio xeral do Estado, a dedución por compra de vivenda ten un límite anual de 9.040 euros. Todo o que se achegou, como capital ou intereses, para pagar un préstamo non terá impacto fiscal positivo nin negativo, senón neutro.

    Os que se compraron vivenda en 2012 e comecen este ano a saldar a súa hipoteca, deben ter en conta que na Declaración da Renda poderán deducirse os intereses e o capital do préstamo hipotecario que se pagaron durante o ano, pero tamén os gastos de notaría e rexistro que abonaron ao realizar a escritura de compra e mesmo o seguro de fogar e de vida , nos casos nos que o seu banco lles obrigase a asinalos vinculados á hipoteca.

  4. Para os que xa contasen con vivenda, poden optar por unha dedución se fixeron reformas no fogar , que tamén son deducibles no IRPF, sempre que se cumpran uns requisitos. Para non ter problemas, en caso dunha inspección, convén conservar todas as facturas que acrediten as obras.

  5. Os traballos para mellora de instalacións comunitarias

    en comunidades de veciños tamén son deducibles no IRPF.
  6. Os donativos son outra vía para recortar impostos, xa que serven para reducir o IRPF. Destinar parte dos ingresos a colaborar con fins sociais serve para diminuír impostos. En xeral, de media, as doazóns supoñen unha rebaixa do 25% sobre o capital doado.

O peculiar caso dos desempregados

Os desempregados que sexan despedidos neste exercicio deben ter en conta, antes de que acabe o ano, cal foi a retención aplicada por Facenda nos meses do ano. As indemnizacións por despedimento non tributan no IRPF até determinadas contías, pero hai que revisar que sexa así, porque nalgúns casos as empresas aplicaron retencións ao Fisco que non son correctas. Co cambio da reforma laboral que levou a cabo este ano, resulta imprescindible calcular si a indemnización está exenta e até que contía .

As indemnizacións por despedimento non tributan no IRPF, até determinadas contías

Á hora de calcular a indemnización, o afectado terá en conta que até o pasado 12 de febreiro de 2012, cando entrou en vigor a última reforma laboral, as indemnizacións presentaban un máximo exento de tributar de 45 días de salario por ano traballado cun máximo de 42 mensualidades. Desde o 12 de febreiro até o momento no que se cursa o despedimento, calcularase a indemnización prorrateada tendo en conta as novas marxes: de 33 días por ano traballado cun límite de 24 mensualidades .

É conveniente que o traballador revise si aplicáronlle a tributación correspondente, porque é posible que sexa maior da debida.

Atención ás retencións dos produtos de aforro

A entrada en vigor do novo IRPF en 2012 tamén supuxo a aplicación de gravames complementarios ás rendas do aforro (procedentes de. depósitos , contas, dividendos, débeda pública, renda variable, fondos de investimento, etc.). Este ano, grávanse ao 21% os primeiros 6.000 euros de ganancias obtidos con algún destes produtos, co 25% até 24.000 euros e aplícase un tipo do 27% para ganancias superiores a 24.000 euros .

En realidade, os bancos aplican a retención a conta aos seus clientes cando se fai a liquidación do produto e das plusvalías correspondentes. O problema xorde ao comprobar que a norma xeral é aplicar a retención do 21%. Pero á hora de liquidar realmente o IRPF, o contribuínte deberá pagar polo 25% ou o 27%, si as súas plusvalías superaron os límites citados. Si a retención aplicada foi menor á debida, o contribuínte terá que facer constar na Declaración da Renda a diferenza.

O ano que vén, ademais, haberá que contar con unha nova retención aplicada ás ganancias patrimoniais conseguidas a curto prazo . Isto deben telo en conta os investidores especuladores ou que invisten con vistas a moi pequenos períodos. Si compraron en Bolsa e xa lograron plusvalías, pode ser aconsellable vender e materializar ganancias antes de que acabe o ano. No próximo exercicio, a retención fiscal neste tipo de operacións será maior á actual.

Coa nova lexislación, que entrará en vigor en xaneiro de 2013, as ganancias conseguidas en prazos inferiores a un ano deberán computarse na base impoñible xeneral do contribuínte, segundo o seu tipo marxinal (que alcanza até o 56%, dependendo dos ingresos que se perciban).

Compensar perdas e ganancias

Non hai que esquecer a flexibilidade que outorga a lexislación actual para resarcir perdas con ganancias xeradas por operacións bolsistas que se materializaron ao longo do ano. En particular, as perdas pódense compensar con ganancias xeradas neste mesmo 2012 ou coas que se produzan durante o próximos catro exercicios .

Se dita operativa se anticipa antes de que acabe o ano, o contribuínte gozará dos actuais gravames sobre as plusvalías que queira compensar (do 21%, 25% ou 27%, en función da súa contía), fronte aos novos tipos (desde o 24,75% até o 56%), que se aplicarán a partir de 2013.