Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Declaración da Renda 2006: deducións fiscais

Os contribuíntes poden verse beneficiados polas particularidades fiscais específicas de cada comunidade, xa que en total contémplanse máis de 100 deducións autonómicas diferentes en España
Por EROSKI Consumer 18 de Maio de 2007

Mentres que moitos xa se gastaron o diñeiro que a Facenda Pública devolveulles, outros temen achegarse aos portelos oficiais paira selar as súas porque intúen que deberán desembolsar algún diñeiro. O prazo máximo paira presentar a Facenda o balance dos ingresos e gastos en 2006 é o 2 de xullo. Até entón calcúlase que das 17.620.000 declaracións previstas, 13.275.000 terán dereito a devolución por un importe de 10.480 millóns de euros. Á súa vez, a Axencia Tributaria prevé que as declaracións con resultado a ingresar alcanzarán as 4.210.000 e deberán abonar un total de 9.750 millóns de euros ás arcas do Estado. As novidades deste exercicio respecto ao de 2005 son moi poucas. No entanto, render contas con Facenda segue sendo un quebradizo de cabeza paira numerosos contribuíntes, polo que convén ter claros algúns dos seus principais conceptos e novidades. É aconsellable, sobre todo, coñecer as particularidades que se aplican en cada comunidade autónoma e as peculiaridades forais. Hai máis de 100 deducións autonómicas diferentes.

Rendas a declarar e deducións

Rendas a declarar e deducións

O obxectivo da Declaración da Renda é permitir á Axencia Tributaria comprobar todas as rendas que se obtiveron durante o ano e determinar si, polo volume ingresado e aplicando as deducións previstas por lei, o contribuínte ten dereito a recibir capital ou, pola contra, debe abonar máis impostos. Por tanto, á hora de facer a Declaración haberá que ter en conta os seguintes tipos de rendas obtidas:

  • Rendementos de traballo: todas as contraprestacións ou utilidades, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, en diñeiro ou en especie, que deriven directa ou indirectamente, do traballo persoal ou da relación laboral ou estatutaria e non teñan o carácter de rendementos de actividades económicas.
  • Os rendementos íntegros do capital inmobiliario: rendementos procedentes da propiedade de inmobles, rústicos e urbanos, ou de dereitos reais que recaian sobre eles e que se deriven do arrendamento de tales inmobles ou da constitución ou cesión de dereitos de uso ou goce sobre os mesmos, sempre que non estean vinculados a actividades económicas realizadas polo contribuínte.
  • Os inmobles urbanos non arrendados nin subarrendados excluída a vivenda habitual, que tributan no IRPF fano a través da imputación de rendas.
  • Os rendementos íntegros do capital mobiliario: a totalidade de utilidades ou contraprestacións que proveñan de elementos patrimoniais, bens ou dereitos de natureza mobiliaria dos que é titular o contribuínte e que non están vinculados a actividades económicas realizadas polo mesmo (accións de bolsa, fondos de investimento, seguros, contas e depósitos bancarios…).
  • Rendementos de actividades económicas: aqueles que procedendo do traballo persoal e do capital conxuntamente, ou dun só destes factores, supoñan por parte do contribuínte a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.

Ademais, haberá que declarar todos os movementos que supoñan una ganancia ou una perda patrimonial obtida no período que vai do 1 de xaneiro de 2006 ao 31 de decembro de 2006.

Como contrapartida positiva, os contribuíntes deben saber que poden reducir o pago de impostos beneficiándose das numerosas deducións previstas por lei. En particular, existen deducións paira quen teñan abertas contas aforro-vivenda, contas aforro-empresa, plans de pensións… tamén existen deducións en actividades económicas, por rendas obtidas en Ceuta e Melilla, por maternidade… Ademais, os contribuíntes deberán informarse das deducións particulares que aplica cada comunidade autónoma e que poden ser moi diferentes.

Deducións por comunidades

Andalucía

As principais deducións ás que teñen dereito os andaluces son as axudas paira a manutención dos seus fillos. As familias que cumpran determinados requisitos poderán deducirse 50 euros por fillo menor de tres anos ou por parto múltiple.

Nesta comunidade autónoma tamén hai una dedución paira persoas con discapacidade. En concreto, terán dereito a unha dedución de 50 euros na súa cota do IRPF os cidadáns que teñan un grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. En calquera caso, esta dedución só se aplicará sempre que a base impoñible xeneral do contribuínte non sexa superior a 18.000 euros, se a realiza de forma individual ou de 22.000 si fai a Declaración conxunta. A comunidade andaluza tamén contempla deducións de 30 euros paira cidadáns con vivendas protexidas.

Aragón

En Aragón una das deducións máis interesantes é aquela a a que teñen acceso as familias que teñan un fillo. En concreto, poderán deducirse até 500 euros por cada nacemento ou adopción do terceiro fillo e sucesivos. Pola súa banda, poderán deducirse até 600 euros as familias que adopten un fillo dun país estranxeiro.

Asturias

Os emprendedores que poñan en marcha un negocio teñen dereito a particulares deducións na comunidade de Asturias. En concreto, poderán deducirse 160 euros os mozos menores de 30 anos e as mulleres de calquera idade. Ademais, a Comunidade de Asturias presta especial atención aos contribuíntes que acollan nas súas casas a maiores de 65 anos e que convivan durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación. No entanto, paira poder beneficiarse desta dedución, a base impoñible do contribuínte non pode superar os 23.340 euros se fai a Declaración de forma individual ou os 32.888 si é conxunta.

Canarias

Os canarios gozan de dedución por gastos de estudos, de até 600 euros por cada fillo menos de 25 anos que curse estudos universitarios ou de terceiro grao de FP, fóra das illas canarias. Se estuda nas illas, a dedución será de 300 euros.

Ademais, os canarios teñen dereito a deducións autonómicas por nacemento ou adopción, de até 600 euros, por minusvalía ou ser maior de 65 anos, de até 300 euros, e por trasladar a súa residencia dunha illa a outra do arquipélago, por motivos de traballo, tamén de até 300 euros, entre outras.

Cantabria

As deducións máis interesantes da comunidade cántabra están relacionadas coa adquisición ou o aluguer de vivenda. Os contribuíntes menores de 35 anos ou maiores de 65 poderán deducirse até 300 euros por arrendamento de vivenda habitual. Ademais, os cántabros poderán deducir tamén até 300 euros das cantidades investidas paira a adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda que se sitúen en determinados municipios da comunidade (Arredondo, Luena, Miera, etc). Os cántabros tamén gozan de particulares deducións polo coidado de familiares.

Cataluña

Esta comunidade presenta interesantes deducións por investimento en vivenda habitual e por arrendamento. En concreto, os cidadáns de Cataluña poden deducirse até 300 euros anuais das cantidades pagas en concepto de aluguer. Paira gozar desta dedución, a base impoñible do contribuínte non debe superar os 20.000 euros anuais. Os contribuíntes que queden viúvos teñen dereito a deducirse 150 euros da súa base impoñible e 300 euros se teñen un descendente ao seu cargo.

Castela A Mancha

As deducións de Castela a Mancha son, sobre todo, personalistas: afectan o coidado de fillos, discapacitados e maiores de 75 anos. Os contribuíntes desta comunidade poden deducirse 100 euros por cada fillo adoptado durante o ano 2006. Os discapacitados tamén poden deducirse 300 euros, sempre que teñan un grao de minusvalía superior ao 65%. A dedución é de 200 euros paira os contribuíntes cun ascendiente ou descendente cunha minusvalía igual ou superior ao 65%.Ademais, os contribuíntes maiores de 75 anos poderán deducirse 100 euros, a mesma cantidade da que poderán gozar quen estean ao seu coidado. En calquera caso, a redución non se realizará sempre que o maior de 75 anos resida durante máis de 30 días naturais en centros residenciais de Castela a Mancha ou si a súa base impoñible supera os 35.000 euros.

Castela e León

Os fillos son o principal motivo de dedución autonómica en Castela e León. A comunidade contempla deducións de 240 euros por familia numerosa. Ademais, os fogares que teñan descendencia en 2006 poden aplicarse outras reducións: de 107 euros polo primeiro fillo, de 267 polo segundo e de 535 euros polo terceiro. Se o fillo foi adoptado nun país distinto a España, a dedución ascende a 612 euros (sempre que a adopción produciuse durante 2006).A principal dedución que afecta aos mozos nesta comunidade está relacionada coa vivenda. Os menores de 36 anos poderán deducirse un 5% das cantidades investidas no seu primeiro fogar, pero só se está en determinados núcleos rurais. A dedución paira leste mesmo colectivo ascende a 450 euros en concepto de aluguer de vivenda habitual. Doutra banda, quen realicen donativos paira a conservación ou rehabilitación do Patrimonio Histórico desta comunidade tamén poden deducirse o 15% das cantidades doadas.

Máis deducións: Estremadura, Galicia…

EstremaduraAs deducións por vivenda son as máis aplaudidas nesta comunidade autónoma. Teñen dereito a unha dedución do 3% quen adquiran una vivenda habitual en Estremadura. As deducións por aluguer ascenden ao 10% das cantidades satisfeitas, cun máximo de 300 euros. En ambos os casos, só gozarán destas reducións novas menores de 36 anos, sempre que a suma das súas ganancias patrimoniais ou rendementos do traballo non superen os 18.000 euros. Ademais, os estremeños teñen dereito a reducións da súa base impoñible por coidar familiares discapacitados (150 euros por cada discapacitado) e de 250 euros por ter menores en réxime de acollemento familiar durante, polo menos, 183 días ao ano.

Galicia

Os galegos tamén gozan de deducións concretas, sobre todo, polo nacemento ou adopción de fillos (entre 300 e 360 euros), por familia numerosa (entre 200 e 450 euros), polo coidado de fillos menores (200 euros) ou por discapacitados (até 600 euros). En concepto de vivenda, os contribuíntes galegos poderán deducirse un 10% das cantidades destinadas ao pago de aluguer, até un máximo de 300 euros.

Outra dedución moi peculiar desta comunidade autónoma é a referida a gastos polo uso de novas tecnoloxías. Os contribuíntes que durante 2006 contraten liñas de alta velocidade paira conectarse a Internet poderán deducirse até 100 euros. Con esta particular dedución, a comunidade tenta fomentar a entrada de Internet nos fogares galegos.

Illas Tiroteares

Vivenda, discapacitados e maiores de 65 anos son os conceptos principais aos que aluden as deducións de Illas Tiroteares. Os contribuíntes maiores de 65 anos poderán deducirse 36 euros, sempre que residan nas Illas Tiroteares. Os discapacitados gozan de deducións de 60 euros, se a súa invalidez é igual ou superior ao 33% e de 120 euros, se supera o 65%. En canto a vivenda, os contribuíntes menores de 36 anos desta comunidade poderán deducirse o 6,5% das cantidades destinadas a adquisición ou rehabilitación dunha vivenda habitual. A contía ascende ao 10% das cantidades pagas cando se trata de aluguer. Ademais, nesta comunidade contan cunha dedución especial por gastos de adquisición de libros de texto, que pode alcanzar até os 100 euros por fillo.

Madrid

Nacemento ou adopción de fillos, acollemento de menores ou maiores de 65 anos… en Madrid, as principais deducións están relacionadas coas persoas. Os contribuíntes desta comunidade que teñan fillos durante 2006 poden deducirse 600 euros, si é o seu primeiro fillo, 750 si é o segundo e 900 si é o terceiro ou sucesivos. Por acoller menores, as deducións van desde 600 a 900 euros. Esta última contía é da que tamén gozarán os contribuíntes que acollan a maiores de 65 anos ou discapacitados. Ademais, hai una dedución do 20%, cun límite de 840 euros, por arrendamento de vivenda habitual, cando o contribuínte é menor de 35 anos. Na Comunidade de Madrid tamén se aplica una dedución do 15% por cantidades doadas a Fundacións.

Murcia

Nesta comunidade, as deducións autonómicas afectan a catro aspectos: o investimento en vivenda habitual, os donativos, os gastos de gardaría e o investimento en instalacións de recursos enerxéticos renovables.

Por investir en vivenda habitual, os mozos menores de 35 anos poden deducirse até 300 euros anuais. En canto a gastos de gardaría, os contribuíntes poden deducirse até o 15% dos mesmos, até un máximo de 200 euros.

Ademais, paira promover o uso das enerxías renovables, a comunidade murciana contempla una dedución do 10% dos investimentos realizados en proxectos de instalación de placas solares ou eólicas.

En canto a doazóns, os murcianos teñen dereito a deducirse o 30% das achegas que realicen a Fundacións orientadas á protección do patrimonio histórico da rexión.

A Rioxa

Quen teñan ou adoptado un fillo (sempre que sexa o segundo ou sucesivos) en 2006 nesta comunidade poderán deducirse entre 150 e 180 euros. Ademais, por comprar una vivenda a dedución ascende ao 3% das cantidades investidas, sempre que os contribuíntes sexan menores de 36 anos. A dedución será do 7% por investir na adquisición ou rehabilitación dunha vivenda no campo (no medio rural). Por último, os rioxanos tamén teñen dereito a unha redución de 100 euros da súa base impoñible pola adquisición de computadores persoais paira introducir o uso das novas tecnoloxías na contorna doméstica.

As comunidades con maiores deducións

Valencia

Esta é una das comunidades autónomas que máis deducións contempla, por numerosos e variados aspectos. Na Comunidade Valenciana, as principais deducións teñen como protagonistas ás persoas: polo nacemento ou a adopción do segundo fillo ou sucesivos os contribuíntes poden deducirse 255 euros. A cantidade elévase a 210 euros en caso de parto múltiple, de máis dunha adopción de nacemento ou adopción dun discapacitado. No caso das familias numerosas, poderán deducirse 190 euros, cando se inseren na categoría xeral, ou 435 euros, cando é categoría especial.

Os contribuíntes discapacitados poderán deducirse 168 euros, se a súa minusvalía é igual ou superior ao 33%. Ademais, os contribuíntes que estean ao coidado dos seus pais, maiores de 75 anos, poderán deducirse 168 euros por cada ascendiente maior desa idade.

Do mesmo xeito que en Murcia, tamén nesta comunidade autónoma existe una dedución por investir en instalacións de enerxías renovables no fogar. A contía a deducir é dun 5% das cantidades investidas en devanditas instalacións.

En Valencia tamén se contemplan deducións de 128 euros aos contribuíntes que desenvolvan labores non remunerados no fogar, sempre que a base liquidable xeral da unidade familiar non supere os 12.696 euros. Tamén hai deducións por gastos en gardarías ou centros de educación infantil, por realizar donativos e por adquirir ou alugar vivenda habitual.

País Vasco

É a segunda comunidade autónoma, por detrás de Valencia, que máis deducións autonómicas aplica e con límites máis altos. Ademais, xunto con Navarra, o País Vasco é considerado territorio foral, con Facendas propias e, por tanto, con características particulares distintas das do territorio xeral.

Contémplanse, por exemplo deducións polo feito de ter fillos a cargo do contribuínte. As contías van desde 479 euros polo primeiro fillo, até 1.561 euros polo quinto fillo e cada un dos sucesivos. Os contribuíntes que optasen por adoptar un neno en 2006 poderán deducirse até 625 euros por cada persoa adoptada.

Os discapacitados teñen nesta comunidade autónoma dereito a deducións desde 625 a 1.428 euros, en función do grao da súa minusvalía.

Os maiores de 65 anos teñen dereito a unha dedución de 209 euros, que alcanza os 417 euros, no caso dos maiores de 75 anos. Ademais, os contribuíntes que estean ao cargo dos seus ascendientes poderán deducirse até 211 euros.

Por aluguer en vivenda, as deducións alcanzan até un 20% das cantidades pagas. Os arrendadores tamén poderán deducir un 20% do rendemento neto obtido. Prémiase, por tanto, a saída de novas casas ao parque de aluguer nesta comunidade. E se a vivenda é comprada e financiada, o contribuínte poderá deducirse o 15% das cantidades investidas en 2006. A dedución elévase ao 25% no caso de menores de 36 anos.

Ademais, o País Vasco establece deducións paira o fomento de actividades económicas. Por exemplo, os socios que adquiran accións das empresas nas que traballan poderán deducirse o 10% das cantidades abonadas. Tamén gozan de dedución os donativos realizados a organizacións sociais.

Navarra

Dous das deducións autonómicas máis interesantes de Navarra están relacionadas coa vivenda. Quen vivan nun piso de aluguer, poderán deducirse até o 15% das cantidades pagas en 2006, mentres que os propietarios que compren una vivenda poderán reducirse no seu IRPF até un 15% do pago realizado o pasado ano.

Tamén se dá nesta comunidade una dedución específica paira as persoas que obteñan rendas do traballo. Con carácter xeral, poderán deducirse 685 euros, cantidade que ascenderá a 1.085 euros no caso de discapacitados.

As persoas que estean a cobrar pensións de viuvez poden beneficiarse dunha dedución especial, en función da contía e da clase da súa pensión.

Ademais, en Navarra tamén hai deducións polo Imposto de Actividades Económicas, por realizar donativos ou investir en bens de interese cultural e por desenvolver actividades empresariais e profesionais.